27/12/2017

Χορήγηση Αδειών ΕΔΥΜ έτους 2018
Τη χορήγηση από 10-1-2018 µέχρι και 9-2-2018 των πολυµερών αδειών Ε∆ΥΜ 2018 στους δικαιούχους που περιλαµβάνονται στον συνηµµένο πίνακα, εφόσον προηγουµένως καταθέσουν τα βιβλία Ε∆ΥΜ 2017 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο Ε∆ΥΜ για το 2018, µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και µπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Ο ενδιαφερόµενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυµεί την άδεια Ε∆ΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπ΄όψιν µε βάση τον νέο αριθµό πρωτοκόλλου.

Για την κατανοµή των αδειών Ε∆ΥΜ 2018, πραγµατοποιήθηκε µοριοδότηση σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην µε αριθµ. Φ439/οικ.80235/91/13-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις εµπρόθεσµες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι δεν αναφέρουν στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για συγκεκριµένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες µε εδαφικούς περιορισµούς. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια Ε∆ΥΜ, δεν συµπεριλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων µεταφορέων και την µοριοδότηση, από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ηµεροµηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων Ε∆ΥΜ (10-1-2018).

Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών Ε∆ΥΜ θα ικανοποιούνται µέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο Ε∆ΥΜ θα υποβάλλονται µετά την 01-03-2018 και θα ικανοποιούνται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες άδειες και οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro IV και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της Ε∆ΥΜ 2018.

Οι δικαιούχοι µεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους µε τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες, και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο στην απόφαση αυτή παράρτηµα.

Παράβαση των όρων σχετικά µε τη χρήση της άδειας Ε∆ΥΜ συνεπάγεται, εκτός των άλλων, την άµεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισµό της µεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας Ε∆ΥΜ κατά τα επόµενα έτη.  

Επισυνάπτεται ο πίνακας των δικαιούχων µεταφορέων βιβλίου Ε∆ΥΜ για το 2018, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας µοριοδότησης.

Εκτύπωση