02/07/2018

Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών προώθησης απεριόριστου αριθμού ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων κλπ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών προώθησης των ανακοινώσεων τύπου του ΥΠ.Υ.ΜΕ., στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

Παροχή Υπηρεσιών,  για απεριόριστο αριθμό, ανακοινώσεων τύπου, συνεντεύξεων, δηλώσεων κλπ  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018.

CPV

79970000-4 (Υπηρεσίες Δημοσιεύσεων)

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

3.000,00 € περίπου

Φ.Π.Α. 24%

  720,00€

Συνολικός Προϋπολογισμός 

3.720,00 €

Χρηματοδότηση

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110,                            Κ.Α.Ε.: 0841

 Δημοσιότητα

(α)Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ


(β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

www.yme.gr και www.ggde.gr

 

Εκτύπωση