02/12/2016

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Κλιματιστικών μονάδων Ψύξης και Θέρμανσης , για την υποστήριξη των αναγκών της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΑΕΕ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τρείς κλιματιστικές μονάδες Ψύξης και Θέρμανσης (3)

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00 €)

Φ.Π.Α.

24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π.Δ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε/Β ΕΡΓΩΝ (ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΛΠ) & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. 5908 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Δ7 (π.κ. 8472601) (Τ.Ε. 1984ΣΕ07210000, 1984ΣΕ07200003 & 2014ΣΕ07200000)» σε βάρος της ΣΑΕ 572 με αρ. 2014ΣΕ57200001.

ΝΟΜΙΣΜΑ

ευρώ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον προμηθευτεί θα βαρύνει ο νόμιμος φόρος εισοδήματος.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9, ΤΚ 11471, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9, 2ος όροφος με επιστολή κατάθεσης της προσφοράς.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η Παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί :

α) Στους δικτυακούς τόπους της αναθέτουσας αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

β) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) eprocurement.gov.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1.    Τεχνολογία Inverter

2.    Ενεργειακής κλάσης Α++

3.    BTU 9.000,

 

CPVS

42512100-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΣΑΕ 572 2014ΣΕ57200001

Εκτύπωση