20/04/2016

Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 - Α3 και μηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων 38x28cm, για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

    Φωτοαντιγραφικό χαρτί:

α) 10.000 πακέτα Α4 των πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστο

β) 100 πακέτα Α3 των πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστο

   Μηχανογραφικό χαρτί:

12 κουτιά μονό λευκό με οπές διαστάσεων 38x28cm, 2.000 φύλλων έκαστο

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

28.000 €

Φ.Π.Α.

23%

ΝΟΜΙΣΜΑ

Ευρώ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 - Α3 και μηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων 38x28cm για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

CPVS

30197643-5

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

Πιστώσεις Π.Δ.Ε. του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100008 «Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας» (Π.Κ.8471054).

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) eprocurement.gov.gr

Εκτύπωση