18/05/2010

Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 2/2010 προκήρυξης

Για το διαγωνισμό της με αριθμ. 2/2010 προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου: Εθνική Υποδομή παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι με συμμετοχή του δημοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης», δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις επί των όρων της Προκήρυξης.

A/A
Ερώτηση
Διευκρίνιση
1
Να επιβεβαιωθεί ότι τα έξοδα που αφορούν στη μετάβαση κ.λ.π. προσωπικού του αναδόχου εκτός Ελλάδος με σκοπό την υποστήριξη του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. και κατ’ εντολή αυτού, θα καλυφθούν από το   ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. πλέον της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για την εκπόνηση του έργου.
Σελ. 25, περιγραφή Ενότητας 6
Δεν προβλέπεται η κάλυψη των αναφερομένων εξόδων από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.
2
Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου παροχής νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, προς διευκρίνιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ του έργου αυτού και του παρόντος.
Σελ. 23, περιγραφή Ενότητας 3
Το ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. 
3
Να επιβεβαιωθεί ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 21%, ήτοι ύψους 24.200 ευρώ.
Σελ. 7, Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ύψους 24.200 ευρώ
4
Να επιβεβαιωθεί ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα υπογραφεί κατά την υπογραφή της σύμβασης θα εκδοθεί με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο του Έργου.
Σελ. 7,   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
Ο χρόνος ισχύος  της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο του Έργου.
5
Να επιβεβαιωθεί ότι τα κείμενα εργασίας και τα ενδιάμεσα παραδοτέα δύνανται να είναι στα αγγλικά χωρίς τη λήψη συναίνεσης από τη πλευρά της αναθέτουσας αρχής ή άλλης διαδικασίας
Σελ. 26
Τα κείμενα εργασίας και ενδιάμεσα παραδοτέα ενδεχομένως να είναι στα αγγλικά, μετά από γραπτή έγκριση της αρμόδιας επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του έργου.
 
6
Να διευκρινιστεί αν η παράταση μπορεί να υπερβεί το 15μηνο που ορίζεται από την προκήρυξη ως το απώτατο χρονικό όριο.
Σελ. 26
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ.2, του παραρτήματος Γ’ «Αντικείμενο του έργου», σελ. 13 της προκήρυξης.  
7
Να διευκρινιστεί τι πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση συνεργασίας του υπευθύνου ή των μελών της ομάδας έργου που δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά και αν πρέπει να είναι κοινή δήλωση του υποψηφίου αναδόχου και του μέλους της ομάδας έργου.
Σελ. 33
Η δήλωση συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών και τη δήλωση τους ότι έλαβαν υπόψη τους:α)Την παρούσα προκήρυξη, με όλα τα σχετικά παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού, β)Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό και γ) Τις συνθήκες του έργου καθώς και   τις τεχνικές  προδιαγραφές αυτού.
Η δήλωση συνεργασίας μπορεί να είναι κοινή ή και του κάθε μέρους χωριστά.
8
Να διευκρινιστεί αν το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα ΣΤ’ της προκήρυξης.
9
Να διευκρινιστεί αν η δήλωση υπ’αριθμ. 4 της σελ 37 της προκήρυξης , αφορά μόνο τον υποψήφιο ανάδοχο(νομικό πρόσωπο). Επίσης να επιβεβαιωθεί ότι η περίπτωση ΙΧ είναι η ίδια με την περίπτωση ΧΙ.
Η δήλωση υπ’αριθμ. 4 της σελ. 37 της προκήρυξης αφορά όλους τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.
Οι περιπτώσεις ΙΧ και ΧΙ είναι ίδιες και επομένως αρκεί η αναγραφή, στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, της περίπτωσης ΙΧ.
10
Να διευκρινιστεί αν είναι δυνατή η ανάθεση τμήματος της σύμβασης σε υπεργολάβο. Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο αν  απαιτείται η υποβολή συνεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης από τον υπεργολάβο.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τυχόν υπεργολάβοι. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του υπεργολάβου καθώς και την εμπειρία του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον, για κάθε ένα από τους δηλούμενους υπεργολάβους του, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπεργολάβου στην οποία να αναφέρεται ότι ο υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και της εργασίας που θα του ανατεθεί σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως ανάδοχος του έργου.
11
Να διευκρινιστεί, στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος της ένωσης ή υπεργολάβος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, εάν απαιτείται να προσκομίσει έγγραφα που θα φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης.
Απαιτείται η επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE)σε όλα τα έγγραφα που  είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο (άρθρο 3 της εν λόγω  Σύμβασης).
12
Να διευκρινιστεί αν είναι επιβεβλημένη η υποβολή πίνακα ανειλημμένων υποχρεώσεων από τον υποψήφιο ανάδοχο ως δικαιολογητικό για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς ή είναι αρκετή η παροχή τέτοιας πληροφόρησης από τα βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχει παράσχει ή παρέχει επί του παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η αντίστοιχη εμπειρία του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σελ. 38-39 της προκήρυξης.

Εκτύπωση