24/10/2018

Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Στο Πληροφοριακό έντυπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών.

Στην Εγκύκλιο A3/73316/7044/23-10-2018 θα βρείτε Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3/64720/6117/30-8-2018 (Β΄4158) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Εκτύπωση