16/10/2012

Πληροφόρηση για Θέματα Οδικού Μεταφορέα
    Δείτε στις αντίστοιχες σελίδες τα ερωτηματολόγια και τις μελέτες περίπτωσης(CASE STUDIES) για τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα.

Εκτύπωση