Διάφορες διατάξεις (άρθρα 22 ως 28 )
Άρθρο 22
Πρατήρια  ιδιωτικής χρήσεως.
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81 και  ακολούθως  με  την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 143/1989 ( ΦΕΚ  Α΄69)  τροποποιήθηκε   με  την προσθήκη και  της   παραγράφου 4.  Τέλος  δόθηκαν  διευκρινίσεις  με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/06, με το οποίο αντικαταστάθηκε  το άρθρο 3 του Π.Δ. 1224/81.
 
Πλήρης αναφορά στα ιδιωτικά  πρατήρια  γίνεται στο άρθρο 3  της παρούσης Εγκυκλίου, όπου και παραπέμπουμε.
Επισημαίνεται ότι τα ιδιωτικά  πρατήρια δεν υπάγονται στην απαγόρευση  των 200 μ του Ν.2465/97 (βλ.  και Γνωμοδότηση 719/2004 του Νομικού  Συμβουλίου του Κράτους που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Μ.Ε.  με το  43447/2312/2005 έγγραφό του)  και  εννοείται  ούτε σε αυτή  της παρ. 2γ  του άρθρου  5  του Π.Δ. 1224/81, όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του  άρθρου  27 του  Π.Δ 118/06  (απόσταση από πρατήριο σε  πρατήριο).
Σημαντικό είναι να διευκρινισθεί ότι  επειδή  τα ιδιωτικά  πρατήρια των επιχειρήσεων  δεν εμπορεύονται  τα υγρά καύσιμα, αφού  με αυτά  οι  επιχειρήσεις τροφοδοτούν τα  αμέσως ή εμμέσως από αυτές ελεγχόμενα  οχήματα,  επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας ίδρυσης όπως και εν συνεχεία  μιας Αποφάσεως  άδειας λειτουργίας  ιδιωτικού πρατηρίου σε  περισσότερες από μία επωνυμίες  (π.χ.  περίπτωση  που σε ένα  οικόπεδο συστεγάζονται  τρεις  μεταφορικές  επιχειρήσεις  ή  στεγάζεται μία  μεταφορική επιχείρηση  και συγχρόνως σε μισθωμένο  τμήμα του οικοπέδου στεγάζεται  μια εταιρεία  τουριστικών λεωφορείων ή  ένα  ΚΤΕΛ  κ.ο.κ.) .        
 
Άρθρο 23
Πρατήρια  ιδρυθέντα κατά  το παρελθόν
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81.
 
Αξιοσημείωτο είναι  το αναφερόμενο  εδάφιο  (η)  της παρ. 3,  ότι  δηλ. στα πεζοδρομιακά πρατήρια δεν επιτρέπεται οι αντλίες να υπερβαίνουν τις  τρεις.
Επειδή  όμως κατά  την σύνταξη  του  ΠΔ 1224/81 υπήρχαν μόνο  τρία προϊόντα, ενώ σήμερα  υπάρχουν πέντε  και  ούτως ή  άλλως τα πρατήρια αυτά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πάνω από δύο αυτοκίνητα  (γιατί δεν υπάρχει χώρος να σταθμεύσουν,  συνεπώς  δεν τίθεται και ζήτημα ασφαλείας),   επιτρέπεται  να τοποθετηθούν δίδυμες ή τρίδυμες αντλίες με μία μόνο ένδειξη  (και λογίζονται  ως  μία  αντλία / ένα  «σώμα» ),  δεδομένου  του  ότι,   ανεξαρτήτως  του αν φέρουν  δύο ή τρία  επιστόμια,  εξυπηρετούν ένα  μόνο αυτοκίνητο.
 
Κι εδώ επίσης ισχύει  το αναφερόμενο στο άρθρο 18 ότι δηλ. υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  του αιτούντος (μόνο του αιτούντος,  όχι και του  προγενέστερου  εκμεταλλευτή). 
 
 
Άρθρο 24
Παλαιά πρατήρια ων  ανεκλήθη η άδεια.
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81.
 
 
 
 
 
Άρθρο 25
Επαναλειτουργία  σφραγισθέντων  πρατηρίων.
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81.
 
 
 
 
Άρθρο 26
Εγκαταστάσεις  εναποθηκεύσεως εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81.
 
 
 
Άρθρο 27
Πρατήρια λειτουργούντα μετά την ισχύν της 204250/1970 αποφάσεως.
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81.
 
 
Άρθρο 28
Καταργούμεναι διατάξεις
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81.
 
Μετά το άρθρο  28  ακολουθούν τα  άρθρα  31,  32  και  33 του Π.Δ. 118/06
 

Εκτύπωση