Αλλαγή δικαιούχων-αμφισβήτηση δικαιώμτος και επιθεωρήσεις πρατηρίων
     
Άρθρο 19
Αλλαγή  δικαιούχων  άδειας  λειτουργίας
Και το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε  εξ ολοκλήρου  από το άρθρο  18 του Π.Δ.  118/ 06.
Ακολουθεί  η ανάλυση  των διατάξεων που χρήζουν ερμηνείας.
Παρ.1. του άρθρου 19 :  Αναφέρεται σε ήδη λειτουργούντα πρατήρια. Στην έννοια  «λειτουργούντα»  πρατήρια θα πρέπει  εν προκειμένω  να  συμπεριληφθούν και εκείνα  τα πρατήρια που είναι εφοδιασμένα μεν με  άδεια λειτουργίας, επ΄  ονόματι του εκμεταλλευτή Α, όμως  το χρονικό διάστημα της αλλαγής  δικαιούχου στον νέο  εκμεταλλευτή Β  ευρίσκονται σε  άτυπη διακοπή της λειτουργίας των  (π.χ.  λόγω διαπραγματεύσεων  με εταιρεία πετρελαιοειδών, λόγω  οικονομικής  αδυναμίας  του  παραχωρούντος την άδεια (εκμεταλλευτή Α)  να το λειτουργήσει  κ.ά.).  Στην περίπτωση που δεν έχει  ανακληθεί  οριστικά  η άδεια  λειτουργίας (βλ. περισσότερα στην ανάλυση του προηγούμενου άρθρου)  θα προχωρείτε στην  μεταβίβαση της  άδειας λειτουργίας, εφόσον από τα δικαιολογητικά  που υποβάλλονται από τον νέο εκμεταλλευτή Β  τεκμαίρεται  ότι :
Ή ότι  ήδη  εξέλιπε ο λόγος  της προσωρινής ανάκλησης  (π.χ.  στην θέση του Π.Π.  που ήταν στην επωνυμία Α και έληξε  από μακρού χρόνου προσκομίζεται  νέο πιστοποιητικό  πυρασφαλείας  επ΄ ονόματι του  Β )
Ή ότι  προωθείται (π.χ. εντός μηνός) η αποκατάσταση  της αιτίας εκείνης  που οδήγησε  στην επιβολή της ποινής  της προσωρινής ανακλήσεως (π.χ.  υποβάλλονται  συγχρόνως  τροποποιητικά σχεδιαγράμματα  - βλ. παρ. 2 του ιδίου άρθρου 19 – από τα οποία προκύπτει  ότι  καταργείται  ο λόγος  προσωρινής ανάκλησης  της άδειας π.χ.  στεγάζεται  υπαίθριο αυτόματο πλυντήριο).
Στις περιπτώσεις λοιπόν  της  (για οποιοδήποτε λόγο) αλλαγής  δικαιούχου  υποβάλλονται συνημμένα  στην σχετική αίτηση :  
 α) Αποδεικτικά στοιχεία. Ως τοιούτα θεωρούνται το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου του πρατηρίου, από τα οποία  θα προκύπτει  ότι ο  αιτών  είναι  πλέον «κύριος» του πρατηρίου  ή το μισθωτήριο συμβόλαιο, από τα οποία  θα προκύπτει  ότι ο  αιτών  είναι πλέον «κάτοχος» του πρατηρίου ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου,  στην οποία  θα δηλώνει ότι  « έχω το νόμιμο  δικαίωμα  εκμεταλλεύσεως του πρατηρίου  που βρίσκεται στον Δήμο …. Δ.Δ. …. Οδός ….. . Το δικαίωμα αυτό αντλώ από (θα συμπληρώνεται ανάλογα) το με αριθμό …  συμβόλαιο αγοράς / από την  από … σύμβαση  μεταξύ … και … » .
β) Υπεύθυνη δήλωση  του αιτούντος σχετικά με νοθεία καυσίμων και λιποταξία ή ανυποταξία. Η δήλωση  περί νοθείας καυσίμων και λιποταξίας ή ανυποταξίας επεκτείνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν  την προσωπική  εταιρεία, ενώ για ΕΠΕ ή για ΑΕ  η δήλωση (του διαχειριστή ή του νομίμου εκπροσώπου) αναφέρει ότι  η  ενδιαφερόμενη  ΕΠΕ ή ΑΕ δεν έχει καταδικασθεί  για νοθεία.    
γ) Η υπεύθυνη  δήλωση, σύμφωνα με το ν. 1599/1986,  του νέου εκμεταλλευτή του πρατηρίου στην οποία  θα αναφέρει αναλυτικά τον αριθμό και την χωρητικότητα κάθε δεξαμενής όπως και ότι
ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου. Εάν έχει επέλθει αλλαγή, τότε θα αναφέρεται «… πλην  της  τροποποίησης, επέκτασης, προσθήκης … (θα συμπληρώνεται κατά περίπτωση)  και της οποίας  ζητείται η έγκριση  με την συνυποβαλλόμενη αίτηση». Διευκρινίζεται  ότι ο σκοπός  της υποβολής  της υπεύθυνης  δήλωσης από τον νέο εκμεταλλευτή είναι  η ευαισθητοποίηση αυτού, από την ανάληψη της εκμετάλλευσης του πρατηρίου,  αναφορικά με την σύννομη και  ασφαλή λειτουργία  του. Η  τεχνική έκθεση  του διπλωματούχου ή  τεχνολόγου  Μηχανολόγου Μηχανικού, που συνοδεύει  την υπεύθ. δήλωση του νέου εκμεταλλευτή, απλώς  περιγράφει  την υπάρχουσα κατάσταση (από την άποψη  των  ΗΜ  εγκαταστάσεων), επισημαίνει  τις τυχόν διαφορές σε σχέση με την ήδη εγκεκριμένη  κατάσταση και  καταλήγει  με το συμπέρασμα ή ότι η εγκατάσταση συμφωνεί με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ή ότι απαιτείται α) η νομιμοποίησή τους  (εφόσον είναι  εφικτή  η αδειοδότησή τους) ή β) η αποξήλωσή τους. Η τεχνική έκθεση δεν υπεισέρχεται σε  τυχόν  πολεοδομικής  φύσεως  παρατυπίες  και παραβάσεις.
δ) Γραμμάτια  κατάθεσης, όπως προβλέπουν  οι  διατάξεις 
ε) Πιστοποιητικό  Πυρασφαλείας :  Αξιοσημείωτη είναι η διάταξη σύμφωνα με την οποία (λόγω των καθυστερήσεων για την διενέργεια αυτοψίας από την Πυροσβεστική),στη περίπτωση της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας  (εννοείται  ανανέωση με μεταβίβαση αυτής σε άλλο δικαιούχο), αντί του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει αντίγραφο της αίτησης με τον αριθμ. πρωτοκόλλου και υπεύθ. δήλωση του μηχανικού ή του ενδιαφερόμενου ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Π.Υ. για την ανανέωση του  υπάρχοντος (σε ισχύ ή μη ) πιστοποιητικού (δηλ. για  την έκδοση νέου πιστοποιητικού στην νέα πλέον επωνυμία). Σ΄ αυτή την περίπτωση η Υπηρεσία σας θα προχωρεί στην έκδοση της άδειας και ο εκμεταλλευτής υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) το πολύ  μηνών να προσκομίσει το Π.Π. άλλως ανακαλείται προσωρινά η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
Η υπηρεσία σας δεν νομιμοποιείται  να απαιτεί  υπεύθυνη δήλωση  του προηγούμενου εκμεταλλευτή.
Στην περίπτωση επίσης αυτή (της αλλαγής δικαιούχου της άδειας  Λειτουργίας)  δεν απαιτείται η υποβολή στην  Υπηρεσία σας   νέας  Απόφασης  για  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων.
Παρ.2. του άρθρου 19. Στην περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου από τον προγενέστερο εκμεταλλευτή, ο νέος ενδιαφερόμενος οφείλει ταυτόχρονα με την αίτηση για την μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας  να υποβάλλει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό  κατά περίπτωση, νέα σχεδιαγράμματα, τυχόν γραμμάτια είσπραξης κ.ά.  (κατ΄ αναλογία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18) για την ταυτόχρονη έγκριση σχεδ/των. Η  υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού εν προκειμένω αναφέρει ότι οι υλοποιημένες αλλαγές είναι αυτές που απεικονίζονται στα συνυποβαλλόμενα σχεδιαγράμματα. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή  εκδίδεται  μία μόνο απόφαση (μεταβίβασης της αδείας που περιλαμβάνει και τα εγκρινόμενα στοιχεία και συγχρόνως έγκρισης  σχεδ/των, με την οποία  ουσιαστικώς  νομιμοποιούνται  εκ των υστέρων οι επελθούσες αλλαγές).
Στην περίπτωση που ο νέος εκμεταλλευτής  θέλει να επιφέρει και άλλες αλλαγές και τροποποιήσεις πέραν αυτών που είχαν επέλθει στο πρατήριο από τον προηγούμενο εκμεταλλευτή, συνιστάται να προηγείται η έκδοση της μεταβίβασης (από τον Α στον Β) και να ακολουθεί σε επόμενο στάδιο η έγκριση  των τροποποιήσεων  που επιθυμεί  ο νέος εκμεταλλευτής Β.  
 
Άρθρο 20
Επιθεωρήσεις  πρατηρίων
Το άρθρο αυτό  παραμένει  ως έχει  στο Π.Δ. 1224/81 και δεν τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06. Σημειώνεται  όμως ότι  στην ουσία  έχει  τροποποιηθεί  εμμέσως και συμπληρωθεί  με την Υπουργική  Απόφαση  με αριθμ. οικ.24841/1144/17.5/30.5.2001 – ΦΕΚ Β΄ 502 που εκδόθηκε με εξουσιοδότηση  του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000  -  ΦΕΚ  Α΄ 46  και η οποία προβλέπει  λεπτομερώς  τα της διενέργειας  περιοδικών επιθεωρήσεων.
Με δεδομένο ότι  στην παρ. 4 του άρθρου 31  του Π.Δ. 118/06 ( Α΄ 119)  αναφέρεται  ότι «Για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 ( Α΄46 )», είναι προφανές ότι  κατισχύουν (υπερισχύουν)  εν  προκειμένω  οι διατάξεις της  οικ.24841/1144/17.5 /30.5.2001 – ΦΕΚ Β΄ 502  Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπουν επιθεωρήσεις ανά  4ετία,  αντί της 10ετίας που προβλέπει το άρθρο 20 του ΠΔ 1224/81.
 
Και στο σημείο αυτό επισημαίνεται  ότι  ισχύει  το αναφερόμενο στο  τέλος της  παρ. 5  του άρθρου της  υπόψη  Απόφασης  ότι  δηλ.   « Κτιριακά και δομικά εν γένει έργα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στον ευρύτερο χώρο της ελεγχόμενης εγκατάστασης, τα οποία έχουν λειτουργική συνάφεια με αυτήν, δεν ελέγχονται, παρά μόνον ως προς την πραγματική χρήση τους, για να διαπιστωθεί αν αυτή αντίκειται προς την λειτουργία της εγκατάστασης. Χώροι ευρισκόμενοι στο ίδιο κτίριο με την εγκατάσταση, κάτωθεν ή άνωθεν αυτής ελέγχονται, εφ όσον υπάγονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 4 του Ν.2801/2000. Η επιθεώρηση δεν επεκτείνεται σε πολεοδομικά θέματα ούτε στον έλεγχο της πληρότητας και καλής καταστάσεως των πυροσβεστικών μέσων και εγκαταστάσεων ».  Αυτό,  σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα και στο άρθρο  18 ότι δηλ. πολεοδομικής  φύσεως  αυθαιρεσίες  δεν συνιστούν λόγο  προσωρινής ανάκλησης  της  αδείας, εκτός  αν υπάρχει  αποδεδειγμένα  κίνδυνος (π.χ.  έχει  συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης  επικίνδυνης κατασκευής  ή  π.χ.  το κτίριο ή το στέγαστρο έχει  κριθεί  στατικά  ανεπαρκές),  οδηγεί στο  συμπέρασμα  ότι  οι τυχόν αυθαιρεσίες θα έχουν ενδεχομένως  τις συνέπειες που προβλέπουν οι αντίστοιχες  πολεοδομικές  διατάξεις (επιβολή προστίμου, τέλους διατήρησης αυθαιρέτου  κ.ά.), αλλά  δεν αποτελούν  λόγο  προσωρινής ανάκλησης  της  αδείας  λειτουργίας.   
 
Άρθρο 21
Αμφισβήτηση δικαιώματος  χρησιμοποιήσεως του ακινήτου ή εκμεταλλεύσεως  του πρατηρίου.
Η προβλεπόμενη από το άρθρο  17  του Π.Δ. 118/06 νέα ρύθμιση , όπως αναφέρεται και στην  56392/3831/3.10.06 Εγκύκλιό μας, εν όψει και της διόρθωσης των αβλεψιών  και παροραμάτων του Π.Δ. 118/06,   εφαρμόζεται κα για τα πρατήρια εντός σχεδίου ή εντός  οικισμού.
Διακρίνουμε  τις  εξής  περιπτώσεις :
α)  πριν την χορήγηση στον Α  της άδειας ίδρυσης, αμφισβητείται από τον Β το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου:
* εάν τα στοιχεία που επικαλείται ο Β είναι αόριστα, προχωράει η έκδοση της άδειας ίδρυσης  στον Α.
* εάν τα στοιχεία που προσκομίζει  ο  Β είναι  συγκεκριμένα και ισχυρά (π.χ. κατάθεση διεκδικητικής αγωγής  και μεταγραφή αυτής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο) και  γεννούν εύλογες αμφιβολίες αναφορικά  με την ύπαρξη δικαιώματος ή την έκταση του δικαιώματος του Α, τότε  αναστέλλεται η έκδοση της άδειας ίδρυσης μέχρις ότου :
** ή προσκομισθεί  τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που να επιλύει  την διαφορά
** ή  προσκομισθεί  πιστοποιητικό του οικείου  Πρωτοδικείου, από το οποίο προκύπτει  παραίτηση του Β (αμφισβητούντος) από το δικαίωμά του
** ή προσκομισθεί  υπεύθυνη δήλωση  του  Β (αμφισβητούντος), σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 1599/86, ότι αναγνωρίζει  το σχετικό δικαίωμα (κατοχής ή κυριότητας)  του Α.
 
β)  μετά την χορήγηση στον Α  της άδειας ίδρυσης, αμφισβητείται από τον Β το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου:
** τότε το αίτημα του Α  προωθείται  μέχρι του τελικού σταδίου δηλ. :
** εκδίδεται και η άδεια  λειτουργίας στην επωνυμία  του Α ή 
** εκδίδεται και η άδεια  λειτουργίας στην επωνυμία που θα υποδείξει  (συναινέσει) ο Α .
Εάν εκ των υστέρων  προκύψει  τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να δικαιώνει  τον Β, τότε η άδεια ανακαλείται από τον Α  και χορηγείται στον Β ή σε όποιον αυτός  υποδείξει (συναινέσει) για την εκμετάλλευση του  πρατηρίου.
γ)  ο Α  λειτουργεί το πρατήριο και αμφισβητείται από τον Β το δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου. Τότε:
* δεν ανακαλείται  η άδεια λειτουργίας μέχρι  να προσκομισθεί  τελεσίδικη δικαστική απόφαση, οπότε – αναλόγως –  ή παραμένει η άδεια  στον  Α  ή  ανακαλείται από τον Α και  μεταβιβάζεται  στον  Β.
* εάν από τα στοιχεία που προσκομίζει  ο  Β, ύστερα από εξέτασή τους  από την  Υπηρεσία σας,   προκύπτει  κατά  τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο ότι ο Α δεν έχει  το δικαίωμα  εκμεταλλεύσεως  του ακινήτου  (π.χ.  ο  Β έχει αγοράσει ή μισθώσει το ακίνητο του  πρατηρίου) τότε θα ανακαλείται η  άδεια του Α και θα  χορηγείται στον Β  ή σε αυτόν  που ο Β θα υποδείξει (συναινέσει).

Εκτύπωση