Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου, Αντλίες και διανομείς καυσίμων (άρθρα 11,12)
Άρθρο 11
Υπέργειες  δεξαμενές  πετρελαίου
 
Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 10  του  Π. Δ. 118 /06 ( ΦΕΚ 119 Α΄/16.06.06).
 
Οι  υπέργειες  δεξαμενές  χρησιμοποιούνται  για την εναποθήκευση  μόνο πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού (όχι  πετρελαίου  κίνησης), έχουν  χωρητικότητα (η κάθε δεξαμενή) μέχρι  10 μ3  και η μέγιστη  συνολική είναι  20 μ3.
Η τοποθέτηση  των παραπάνω  υπέργειων δεξαμενών  δεν επιτρέπεται  σε :
- πρατήρια  εντός  σχεδίου
- πρατήρια  εντός οικισμών προ του έτους 1923
 
Η απαγόρευση  τοποθέτησης υπέργειων δεξαμενών  και στην  ζώνη  εύρους  500 μ.  περιμετρικά  των  ορίων  των  προ του 1923  οικισμών  δεν αφορά το παρόν διάταγμα  (Π.Δ. 1224/81).
 
Η τοποθέτηση  των παραπάνω  υπέργειων δεξαμενών επιτρέπεται  μόνο σε  οικισμούς  που έχουν  πληθυσμό, σύμφωνα με την εκάστοτε  ισχύουσα τελευταία απογραφή,  μικρότερο των 2.000 κατοίκων.  Ως  πληθυσμός  θεωρείται  μόνο αυτός  του οικισμού (πάντοτε κατά την τελευταία απογραφή) και όχι του  Δήμου στον οποίο ανήκει. 
 
Αναφορικά με το πάχος του  τοιχώματος των δεξαμενών, λόγω αλλαγής στην αρίθμηση των παραγράφων  του άρθρου 10, αντί  «ως εν παραγρ. 1 περ. α΄  υποπερίπτ.  γγ του  προηγουμένου άρθρου»  ισχύει  προφανώς το   «όπως η  υποπαράγρ.   2α  του προηγούμενου άρθρου».
 
Διευκρινίζεται ότι  δεν θα απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας για τα βάθρα σκυροδέματος,  γιατί πρόκειται  για  απλές  συνήθεις κατασκευές ( ενδεικτικά  φαίνονται  τα στοιχεία αυτά στο σκαρίφημα στο Παράρτημα 11.1.), ενώ  αν πρόκειται  για μεταλλική κατασκευή  συνιστάται να είναι επί της δεξαμενής (συγκολλημένη), από το ίδιο το  εργοστάσιο.
 
Η  παρ. στ  όπως  είχε τροποποιηθεί  με το άρθρο 17 του  Π.Δ. 143/89 ( ΦΕΚ Α΄ 69)  παραμένει  ως  παράγραφος «στ» ,  αν και  ταυτίζεται  με το αρχικό  εδάφιο  του άρθρου αυτού αναφορικά  με την  συνολική  μέγιστη  επιτρεπόμενη  χωρητικότητα.    
 
Με  το Π. Δ. 118/06  άρθρο 10  παρ. 4  προστέθηκε  και  νέα  παρ.  (ζ) σύμφωνα  με την οποία  για την  εν γένει  ασφαλέστερη διακίνηση  του  πετρελαίου  θέρμανσης   εντός  του πρατηρίου  (δηλ.  πλήρωση της  υπέργειας  δεξαμενής  με πετρέλαιο θέρμανσης  που  μεταφέρεται  από τα  διυλιστήρια  με το βυτιοφόρο  της  Εταιρείας, πλήρωση του βυτιοφόρου  διανομής  από την υπέργεια  ή και  υπόγεια  δεξαμενή  πετρελαίου θέρμανσης)  είναι δυνατή η  κατασκευή  γεμιστηρίου  μικρής  κλίμακας.  Ως  γεμιστήριο  μικρής  κλίμακας,  σε αντίθεση με αυτά των διυλιστηρίων, νοείται  εγκατάσταση αποτελούμενη από  σταθερές  ή εν μέρει και  εύκαμπτες σωληνογραμμές, βάνες αποκοπής, μετρητές  παροχής  καυσίμου, βαλβίδες αντεπιστροφής,  ρακόρ, αντλίες  κ.ά.  με  την οποία  επιτυγχάνεται  κατά  τρόπο  ασφαλή η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης.
 
Είναι προφανές  ότι  με  την σταθερή εγκατάσταση  μειώνονται  οι κίνδυνοι διαρροής  πετρελαίου, σε σχέση  με  σωλήνες  που τοποθετούνται  πρόχειρα  κάθε  φορά,  μειώνονται  οι  πιθανότητες  ατυχημάτων  για τους  χειριστές   κ.ά.  Η όλη  εγκατάσταση  μελετάται  από  Μηχανολόγο Μηχανικό (Διπλωματούχο  ή Τεχνολόγο), η δε μελέτη  εκτός  της  απεικόνισης  στο σχέδιο  γενικής  διάταξης  περιλαμβάνει  και  διαγραμματικό σχέδιο συνδεσμολογίας, όπως  και  τους  σχετικούς  υπολογισμούς (παροχή και μανομετρικό αντλίας, ταχύτητα ροής, διάμετρο  σωληνογραμμής  κ.ά.) – βλ.  ενδεικτικό σχέδιο στο παράρτημα  11.2.
 
Επίσης  αντί  της  παραπάνω εγκατάστασης μπορεί  να τοποθετηθεί  υπέργεια αντλία   πετρελαίου όπως  οι συνήθεις αντλίες  αλλά με μεγάλη  παροχή (High capacity dispensing pump π.χ.  130 έως 160 lt/min) για  σημαντική μείωση του χρόνου πλήρωσης αλλά  και ασφαλή άντληση.         
 
Παρόμοια εγκατάσταση, με τις ίδιες προδιαγραφές μελέτης, σχεδιασμού κ.ά. μπορεί  να εγκριθεί  και  στην περίπτωση που  από υπόγεια δεξαμενή με πετρέλαιο κίνησης  είναι επιθυμητό να γεμίζεται  («πληρώνεται») η επικαθήμενη  δεξαμενή του βυτιοφόρου του πρατηρίου, ώστε με αυτό να μεταφέρεται ακολούθως το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης στους καταναλωτές που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α.  Α8/31284/4774/10.3./26.3.1999  (ΦΕΚ Β΄  259 – βλ. παράρτημα 11.3. ). Σύμφωνα με αυτήν το βυτιοφόρο του πρατηρίου  :  « … θα μεταφέρει:
α. πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel) από τις δεξαμενές του πρατηρίου στον τελικό καταναλωτή.
 
β.  πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel), από τις δεξαμενές του πρατηρίου στους καταναλωτές που αναφέρονται στο άρθρο 22, παρ. 7.1, περ. (α) του ν. 2516/97.
 
Οι παραπάνω ενδείξεις (α και β) θα αναγράφονται επί της άδειας κυκλοφορίας του ΒΦΑ - ΙΧ ως παρατηρήσεις. Το μικτό βάρος του εν λόγω αυτοκινήτου, που θα κυμαίνεται από 4.001 χιλ/μα έως 8.000 χιλ/μα, θα προκύπτει από έγκριση τύπου ή από επίσημους εντύπους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής και όχι από τυχόν διασκευή του αυτοκινήτου».
 
Η περίπτωση (α)  της παρ. 7.1 του άρθρου 22 του Ν. 2516/97 αναφέρει (βλ. και 11.4 στο παράρτημα) : « … δικαίωμα διάθεσης  πετρελαιοειδών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές  έχουν και :
 
α) οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, οι οποίοι  έχουν δικαίωμα  να διαθέτουν πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) για οχήματα, μικρά σκάφη και για άλλες χρήσεις …»  
 
Στην εξυπηρέτηση λοιπών αυτών των περιπτώσεων  (μεταφορά  πετρελαίου σε μαρίνες για ανεφοδιασμό μικρών σκαφών,  μεταφορά πετρελαίου σε εργοτάξια  για τροφοδοσία και μηχανημάτων έργων, για Η/Ζ ξενοδοχείων, νοσοκομείων κ.ά.) αποσκοπεί  η  χορήγηση αυτής της  δυνατότητας. Εναλλακτικά  ισχύει η αδειοδότηση με βάση τις διατάξεις της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης της  Ν.Α. (βλ.  ανάλυση σε άρθρο 2).
 

{PAGEBREAK}

Άρθρο 12
Αντλίες και διανομείς καυσίμων
Το  παλαιό άρθρο  12  με τίτλο « Αντλίες »  αντικαταστάθηκε  εξ ολοκλήρου με το άρθρο  11 του Π.Δ. 118/06.
Με την παρ. 1 του άρθρου 12 :
Γίνεται σαφής  διάκριση μεταξύ:
- αντλιών  επί  νησίδας, που περιλαμβάνουν  και αντλία  αναρρόφησης,  ογκομετρητή κ.ά.
- διανομέων  που περιλαμβάνουν ογκομετρητή κ.ά. και τροφοδοτούνται  από  αντλίες  υποβρύχιες, τοποθετημένες  εντός  της δεξαμενής. Από την αναφορά σε «στεγανό αντιεκρηκτικό κινητήρα»  προκύπτει  ότι όλες οι νέες αντλίες θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ΑΤΕΧ  και το στοιχείο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική  Έκθεση.  
Με την παρ. 2 του άρθρου 12 :
Διευκρινίζεται ότι  αρκετές σύγχρονες αντλίες δεν διαθέτουν τον δείκτη ροής, χωρίς  αυτό να αποτελεί πρόβλημα. Σημαντική είναι  η διάταξη, σύμφωνα με την οποία  στα εφεξής  ιδρυόμενα  πρατήρια οι αντλίες αναρροφήσεως ή οι  διανομείς  θα πρέπει να εγκαθίστανται επάνω από στεγανό φρεάτιο (περίβλημα ανάσχεσης διαρροών) που θα μπορεί να κατακρατεί ποσότητες καυσίμου που πιθανώς θα διαρρεύσουν από το εσωτερικό της αντλίας, ή του διανομέα ή από τα σημεία σύνδεσης αυτών με τις αντίστοιχες σωληνώσεις. Ενδεικτικό είναι το Παράρτημα 12.2.1. 
Επίσης  για  την διασφάλιση ότι οι αντλίες βενζίνης που θα τοποθετούνται στο εξής σε νεοϊδρυόμενα πρατήρια ή αυτές που αντικαθίστανται σε υπάρχοντα  θα έχουν  την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του stage II  της ανάκτησης ατμών,  θα προσκομίζεται  στο στάδιο της χορήγησης της άδειας λειτουργίας ή της χορήγησης της ενιαίας  άδειας λειτουργίας (μετά από την έκδοση Απόφασης έγκρισης σχεδ/των) ή  και στην περίπτωση της απλής αντικατάστασης αντλιών (βλ.  άρθρο  6  παρ. 13 ) υπεύθυνη  δήλωση  του  προμηθευτή των αντλιών. Το κείμενο της  υπεύθυνης  δήλωσης  θα έχει  ως εξής :  «.. η αντλία  (ή διανομέας),  κατασκευής  του εργοστασίου …. τύπος …  με serial number  ….  έχει την δυνατότητα  να ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της  φάσης ΙΙ  (stage II) περί  ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων».  Εξυπακούεται  ότι  κατά την κατασκευή νέων πρατηρίων  ή σε περιπτώσεις  εργασιών σε υφιστάμενα, που περιλαμβάνουν  αντικαταστάσεις  δεξαμενών και σωληνώσεων  και  ανακατασκευή  της πλατφόρμας  (πλατείας) θα πρέπει  να τοποθετούνται και οι προβλεπόμενες  σωληνώσεις  επιστροφής  των ατμών από τις αντλίες προς μία  δεξαμενή  ή στο δίκτυο των σωλήνων εξαέρωσης. 
Με την παρ. 4  του άρθρου 12 :
Σύμφωνα  με αυτήν  επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των αντλιών αναρροφήσεως και των διανομέων εξ αποστάσεως κ.λ.π.  Διευκρινίζεται  ότι στην αγορά  κυκλοφορούν  συστήματα  διαφόρων εταιρειών, ποικίλλουν  δε οι δυνατότητές  τους.  Για  καλύτερη  κατανόηση  στο 12.4.1 του παραρτήματος δίδεται μία ενδεικτική περιγραφή  ενός  τέτοιου  συστήματος.  Σε κάθε  περίπτωση που υποβάλλεται  στην Υπηρεσία  σας  τέτοια  εγκατάσταση για  έγκριση (στο στάδιο της άδειας ίδρυσης ή με έγκριση σχεδιαγραμμάτων), εννοείται  ότι  θα  περιγράφεται  επακριβώς  η  συγκεκριμένη  εγκατάσταση  και  οι συσκευές, αισθητήρες, διατάξεις  κ.ά. που χρησιμοποιούνται.
Επιτρέπεται επίσης, η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της τροφοδοσίας ιδιωτικών στόλων οχημάτων  (π.χ.  φορτηγά  μιας  εταιρείας  διεθνών μεταφορών,  φορτηγά μιας μεγάλης  γαλακτοβιομηχανίας κ.ά.). Κι εδώ υπάρχουν διάφορες  τεχνολογίες που   χρησιμοποιούνται,  παρατίθεται δε ενδεικτική  περιγραφή  στο 12.4.2  του παραρτήματος.  
   12.4.1  Ενδεικτική περιγραφή  συστήματος  διαχείρισης καυσίμων
Σκοπός:
Με το σύστημα αυτό σε γενικές γραμμές μια επιχείρηση πρατηρίου  υγρών καυσίμων  επιδιώκει 
Ø       την παρακολούθηση του περιεχομένου των δεξαμενών ώστε να γνωρίζει κάθε στιγμή το είδος καυσίμου, το απόθεμα της κάθε δεξαμενής καθώς και την θερμοκρασία του καυσίμου αλλά και την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές.
Ø       τον έλεγχο της  κίνησης  (παροχών) των αντλιών / διανομέων ώστε  να ελέγχεται σε ημερήσια ή περιοδική βάση η απόκλιση των πωλήσεων καυσίμου που καταγράφονται από τις αντλίες καυσίμου και των αποθεμάτων των δεξαμενών.
Ø       την ανίχνευση διαρροών καυσίμου από τις δεξαμενές ή και από τις σωληνογραμμές.
Ø       την περιβαλλοντική διαχείριση του πρατηρίου καθώς με εδικούς αισθητήρες υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης ύπαρξης καυσίμου ή ατμών καυσίμου φρεάτια δεξαμενών ή φρεάτια αντλιών
Περιγραφή εγκατάστασης  - συστατικά στοιχεία:
Το όλο σύστημα, στην απλούστερή του μορφή περιλαμβάνει:
Ø       την ράβδο μέτρησης με τους αισθητήρες καυσίμου και νερού, που τοποθετείται σε κάθε δεξαμενή και σκοπό έχει την μέτρηση της στάθμης του καυσίμου και την θερμοκρασία του καθώς και την ύπαρξη νερού. Μέσω της ράβδου μέτρησης καθώς και των αισθητήρων ενεργοποιούνται alarm, στις παρακάτω περιπτώσεις:
o        Μέγιστη στάθμη καυσίμου, κίνδυνος υπερχείλισης δεξαμενής
o        Υψηλή στάθμη καυσίμου, προειδοποίηση κινδύνου υπερχείλισης
o        Υψηλή στάθμη νερού
o        Χαμηλή στάθμη καυσίμου, απαιτείται παραλαβή καυσίμου στην δεξαμενή
o        Ελάχιστη στάθμη καυσίμου
o        Κλοπή καυσίμου
Ø       την κονσόλα που τοποθετείται στον χώρο του πρατηρίου και σκοπό έχει να απεικονίζει και να εκτυπώνει, τα δεδομένα αποθεμάτων δεξαμενών, ελέγχων διαρροής και τα alarm και να δίνει στον χειριστή την δυνατότητα να εκτελεί χειρισμούς σύμφωνα με το λογισμικό εφαρμογής του συστήματος. Στην κονσόλα είναι εγκατεστημένο και το λογισμικό της εφαρμογής (προγραμματισμός και διαχείριση της κονσόλας)
Ø       τα  ειδικά καλώδια  τύπου  ….  που συνδέουν τις ράβδους μέτρησης και τους αισθητήρες με την κονσόλα. Τα καλώδια αυτά έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
o        Χωρητικότητα <= 328  pf/m
o        Επαγωγικότητα <= 0,656 mH/m
o        Ο λόγος L/R <= 238 μH/OHM
Πέραν της βασικής σύνθεσης είναι δυνατόν να προστίθενται:
Ø       Σειρήνα ηχητική για επισήμανση κάποιου alarm.
Ø       Αισθητήρες ύπαρξης καυσίμου ή νερού στα φρεάτια δεξαμενών και αντλιών
Ø       Συσκευή modem για επικοινωνία όλων των παραπάνω δεδομένων και σε απομακρυσμένους χρήστες
Ø       Ειδική κάρτα επικοινωνίας με τις αντλίες του πρατηρίου
Ø       Ειδική κάρτα επικοινωνίας RS-232 για επικοινωνία με Η/Υ
Ø       Κάρτα TCP/IP για απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω διαδικτύου.
Ø       Κάρτα επαφών ρελέ για πραγματοποίηση αυτοματισμών σχετιζομένων με τα alarm (π.χ. διακοπή παροχής ρεύματος σε υποβρύχια αντλία σε περίπτωση πολύ χαμηλής στάθμης καυσίμου – για προστασία)
 Αρχή λειτουργίας  του συστήματος:
Ø       Για το έλεγχο διαρροών
o        Χρησιμοποιούνται ράβδοι μέτρησης που βασίζονται στην μέτρηση του μαγνητικού πεδίου
o        Το σύστημα μπορεί να εκτελέσει στατικό έλεγχο διαρροής με ακρίβεια 0,38 λίτρα/ώρα και πιθανότητες ανίχνευσης 98%
Ø       Για το έλεγχο των σωληνογραμμών καυσίμου
o        Με την τοποθέτηση ειδικού αισθητήρα είναι δυνατή η ανίχνευση διαρροών από την σωληνογραμμή καυσίμου που τροφοδοτείται από υποβρύχια αντλία (σωληνογραμμή υπό πίεση) με την έλεγχο της παραμένουσα πιέσεως.
o        Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει διαρροή 0,38 λίτρα/ώρα στην κανονική πίεση λειτουργίας
Ø       Για τον έλεγχο των φρεατίων δεξαμενών  και αντλιών
o        Χρησιμοποιείτε ειδικός αισθητήρας με τον οποίο είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε είτε καύσιμο είτε νερό εντός των φρεατίων
Ø       Για την μέτρηση στάθμης των δεξαμενών
o        Η ράβδος μέτρησης συλλέγει δεδομένα για το ύψος της στάθμης του καυσίμου αλλά και την θερμοκρασία του καυσίμου σε όλες τις δεξαμενές
o        Το σύστημα έχει την δυνατότητα να δώσει αναφορές αποθεμάτων ή παραλαβών, στην θερμοκρασία περιβάλλοντος ή με αναγωγή σε θερμοκρασία 15°C
o        Το σύστημα αυτόματα με την παραλαβή καυσίμου εκτυπώνει αναφορά παραλαβής, με τον όγκο και την θερμοκρασία καυσίμου της αρχής της παραλαβής και του τέλους της παραλαβής
o        Το σύστημα αποθηκεύει τις 10 τελευταίες παραλαβές καυσίμου στην μνήμη του.
Ø       Για την βαθμονόμηση των δεξαμενών
o        Το σύστημα επιβεβαιώνει την αρχική βαθμονόμηση της δεξαμενής, συλλέγοντας στοιχεία διακίνησης καυσίμου
o        Ο χρόνος που απαιτείται είναι 56 ημέρες.
o        Το σύστημα έχει την δυνατότητα αυτόματης συσχέτισης κάθε αντλίας καυσίμου με την αντίστοιχη δεξαμενή καυσίμου
Ø       Για την διαχείριση πωλήσεων
o        Το σύστημα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται τις πωλήσεις καυσίμου ανά ημέρα για κάθε προϊόν – δεξαμενή αλλά και κάθε μέρα της εβδομάδας
o        Το σύστημα έχει την δυνατότητα να δίνει ανά βάρδια – ημέρα – μήνα αναφορά αποκλίσεων πωλήσεων καυσίμων συγκρίνοντας τα αποθέματα των δεξαμενών έναντι των καταγεγραμμένων πωλήσεων στις αντλίες καυσίμου
o        Οι αναφορές αυτές μπορούν είτε να εκτυπωθούν επιτόπου στο πρατήριο είτε να απομαστευθούν (μέσω modem – TCP/IP – RS232) σε Η/Υ.
Ø       Για την διαχείριση alarm
o        Το σύστημα έχει την δυνατότητα να δίνει ηχητικά / οπτικά σήματα συναγερμών (alarm)
o        Οι πιθανοί συναγερμοί είναι:
§         Μέγιστη Στάθμη καυσίμου
§         Προειδοποίηση Μέγιστης στάθμης καυσίμου
§         Υπερχείλιση
§         Υψηλή στάθμη νερού
§         Προειδοποίηση υψηλής στάθμης νερού
§         Όριο παραγγελίας καυσίμου
§         Χαμηλή στάθμη καυσίμου
§         Κλοπή καυσίμου
o        Το σύστημα επίσης δίνει συναγερμούς και στις περιπτώσεις διαρροών καυσίμου
o        Ιστορικό των συναγερμών κρατείται στην μνήμη του συστήματος για διάστημα 60 ημερών και είναι δυνατόν είτε να εκτυπωθούν είτε να απομαστευθούν (μέσω modem  ή άλλων  διατάξεων) σε Η/Υ.
Πιστοποιήσεις  του συστήματος:
( τα παρακάτω είναι  ενδεικτικά)
Ø       American National Standards Institute (ANSI)
Ø       American Petroleum Institute (API)
Ø       American Society for Testing and Materials (ASTM)
Ø       Enviromental Protection Agency (EPA)
Ø       National Bureau of Standards (NBS)
Ø       Underwriters Laboratories (UL)
Ø       British Approval Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres (BASEEFA)
Ø       ATEX
 

{PAGEBREAK}

12.4.2  Ενδεικτική περιγραφή  συστήματος  ελέγχου στόλου οχημάτων
Σύστημα διαχείρισης  στόλου αυτοκινήτων - Ελεγκτής Αντλίας Καυσίμου
Περιγραφή
 
Ο ελεγκτής αντλίας επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία μιας αντλίας βενζίνης ή πετρελαίου, χωρίς χειριστή, παρέχοντας πλήρη ασφάλεια και βεβαιότητα ότι μόνο τα  «σωστά»  (εξουσιοδοτημένα)  οχήματα θα μπορούν να εφοδιασθούν με καύσιμα.  Συγχρόνως δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείται αυτόματα η κατανάλωση των καυσίμων κάθε οχήματος.
Το σύστημα αποτελείται από:
* Τα ειδικά tags (ταυτότητες) που τοποθετούνται στα οχήματα δίπλα στην τάπα καυσίμων.
* Τον ελεγκτή που συνδέεται με κατάλληλο τρόπο με την αντλία καυσίμου.
* Προαιρετικά, ένα προσωπικό υπολογιστή με το κατάλληλο πρόγραμμα για την παραπέρα επεξεργασία των στοιχείων.
 
(Δες εδώ τη σχετική απεικόνιση)

Η λειτουργία του συστήματος είναι η παρακάτω:
Σε κάθε όχημα τοποθετείται ένα tag τύπου Tiris δίπλα στην τάπα καυσίμων. Το tag έχει ένα κωδικό που είναι μοναδικός, και κανένα άλλο tag στο κόσμο δεν μπορεί να έχει τον ίδιο. Έτσι ο ελεγκτής μπορεί να αναγνωρίσει με βεβαιότητα το όχημα.
Ο ελεγκτής συνδέεται με μία ειδική κεραία που τοποθετείται στην μάνικα της αντλίας κοντά στο στόμιο. Η κεραία, καθώς και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός, είναι explosion proof. Η κεραία έχει μικρή εμβέλεια, γύρω στα 10-20 cm το πολύ, ώστε να διαβάζει το tag μόνο αν το στόμιο της μάνικας βρίσκεται μέσα στην είσοδο καυσίμου του οχήματος. Ο ελεγκτής συνδέεται επιπλέον με τον παλμοδότη της αντλίας που μετρά το καύσιμο, με τον διακόπτη της μάνικας και με ένα ρελαί μπορεί να ενεργοποιήσει ή να διακόψει την λειτουργία του μοτέρ της αντλίας.
Ο ελεγκτής ενεργοποιεί την αντλία των καυσίμων μόνο αν διαβάσει την ταυτότητα ενός εξουσιοδοτημένου οχήματος. Παρακολουθεί την διαδικασία και όταν συμπληρωθεί κάποια προγραμματισμένη μέγιστη ποσότητα διακόπτει την τροφοδοσία. Με το τέλος της τροφοδοσίας καταγράφει στην μνήμη του το γεγονός. Ο χείριστης της αντλίας δεν χρειάζεται εκπαίδευση. Η αντλία δουλεύει κανονικά, με τον συνηθισμένο τρόπο, αν το όχημα φέρει tag που είναι καταχωρημένο στην μνήμη του ελεγκτή, και δεν δουλεύει καθόλου αν το όχημα δεν διαθέτει καταχωρημένο tag. Έτσι τα οχήματα μπορούν να ανεφοδιάζονται από τους ίδιους τους οδηγούς τους.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος σε σχέση με τα κλασικά συστήματα με π.χ. μαγνητικές κάρτες είναι ακριβώς το είδος των ταυτοτήτων που χρησιμοποιεί  και που επιτρέπει  την αυτόματη, εξ' αποστάσεως,  αναγνώριση αντικειμένων που φέρουν την ειδική ταυτότητα "tag". Ο κωδικός μπαίνει στις ταυτότητες από το εργοστάσιο κατασκευής, δεν μπορεί να αλλάξει και έτσι είναι εγγυημένο ότι δεν υπάρχουν στον κόσμο δύο κάρτες με τον ίδιο κωδικό.
Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα:
•          Δεν χρειάζεται οπτική επαφή. Η αναγνώριση γίνεται ακόμα και αν η κεραία είναι χτισμένη σε τοίχο ή το "tag" βρίσκεται μέσα σε υγρό. Έτσι η κεραία ανάγνωσης και η ταυτότητα του οχήματος είναι πλήρως σφραγισμένες χωρίς σχισμές ή ηλεκτρικές επαφές.
•          Έχει μεγάλη αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά αν βρέχει ή αν η ταυτότητα είναι καλυμμένη από λάσπη. Η ταυτότητα είναι απρόσβλητη στα διάφορα καύσιμα.
•          Επικοινωνεί απ΄ ευθείας με υπολογιστή όπου μπορεί να γίνει επεξεργασία των στοιχείων. Το πρόγραμμα επεξεργασίας περιλαμβάνεται στο σύστημα.
•          Η λειτουργία του είναι αυτόματη, εξοικονομώντας ένα υπάλληλο.
•          Δομείται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
•          'Έχει εμβέλεια από 10 cm έως 2m και ρυθμιζόμενη ισχύ εκπομπής, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης. Στην περίπτωση των καυσίμων η στάθμη εκπομπής είναι εξαιρετικά χαμηλή και δεν μπορεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να προκαλέσει σπινθήρα.

Εκτύπωση