12/10/2007

Ευθύνη του ΟΣΕ για Μεταφερόμενα Εμπορεύματα

Ο Σιδηρόδρομος ευθύνεται για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, όταν, από την παραλαβή τους μέχρι και την παράδοση τους στον παραλήπτη, προκύψουν:

  • Υπέρβαση της προθεσμίας παράδοσης

  • Απώλεια εμπορεύματος ολική ή μερική

  • Βλάβη εμπορεύματος  

1.1.- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όταν συντρέχει ευθύνη του Σιδηροδρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑ.ΜΕ.Σ, ο ΟΣΕ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης που κατά περίπτωση, είναι:

•  Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης, όταν η υπέρβαση της προθεσμίας παράδοσης είναι μεγαλύτερη των 48 ωρών:

•  Αν ο δικαιούχος δεν αποδείξει το ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε σ' αυτόν εξ αιτίας της υπέρβασης, ο ΟΣΕ υποχρεούται να του καταβάλει το ένα δέκατο (1/10) του ποσού των κομίστρων με ανώτατο όριο το ποσό των 2,20 ΕΥΡΩ ανά αποστολή.

•  Αν ο δικαιούχος αποδείξει το ποσό της ζημιάς που υπέστη εξ αιτίας της υπέρβασης, ο ΟΣΕ υποχρεούται να του καταβάλει το ποσό αυτό, πάντως όχι πέραν του διπλασίου του ποσού των κομίστρων.

•  Σε περίπτωση απώλειας (ολικής ή μερικής) εμπορεύματος:

•  Η καταβλητέα αποζημίωση καθορίζεται με βάση την αξία του εμπορεύματος και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2,20 ΕΥΡΩ για κάθε χιλιόγραμμο μικτού βάρους απωλεσθέντος εμπορεύματος. Πέραν της αποζημίωσης αυτής ο ΟΣΕ υποχρεούται να επιστρέψει στο δικαιούχο και τα αναλογούντα κόμιστρα.

•  Σε περίπτωση βλάβης του εμπορεύματος:

•  Ο Σιδηρόδρομος υποχρεούται να καταβάλει στο δικαιούχο ποσό που να ανταποκρίνεται στην υποτίμηση που υπέστη το εμπόρευμα εξ αιτίας της βλάβης.

•  Σε κάθε περίπτωση η καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2,20 ΕΥΡΩ για κάθε χιλιόγραμμο βάρους του εμπορεύματος που υπέστη τη βλάβη.

Τα παραπάνω ποσά αποζημίωσης διπλασιάζονται σε περίπτωση που υπάρχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του σιδηροδρόμου.

1.2.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές ο ΟΣΕ ευθύνεται για την ζημία που προκύπτει από ολική ή μερική απώλεια του εμπορεύματος και για την βλάβη που υφίσταται κατά το χρονικό διάστημα από την παραλαβή προς μεταφορά μέχρι την παράδοση, όπως επίσης, και για την ζημία που προκύπτει από την υπέρβαση της προθεσμίας παράδοσης. Ειδικότερα:

  • Σε περίπτωση απώλειας (ολικής ή μερικής) του εμπορεύματος:

•  Ο ΟΣΕ οφείλει να καταβάλει (αποκλειόμενης κάθε άλλης αποζημίωσης) αποζημίωση η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την χρηματιστηριακή τιμή, και σε έλλειψη τέτοιας τιμής του εμπορεύματος, σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή της αγοράς και σε έλλειψη της μίας ή της άλλης, σύμφωνα με την συνηθισμένη τιμή των εμπορευμάτων ιδίας φύσης και ποιότητας, κατά την ημέρα και στον τόπο που έγινε δεκτό προς μεταφορά το εμπόρευμα.

•  Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 17 λογιστικές μονάδες ανά χιλιόγραμμο ελλείποντος μικτού βάρους.

•  Ο ΟΣΕ πρέπει να επιστρέψει, επίσης, το κόμιστρο, τα τελωνειακά δικαιώματα και τα άλλα ποσά που προκαταβλήθηκαν για την μεταφορά του απολεσθέντος εμπορεύματος.

  • Σε περίπτωση βλάβης του εμπορεύματος:

•  Ο ΟΣΕ οφείλει να καταβάλει (αποκλειόμενης κάθε άλλης αποζημίωσης) αποζημίωση ισόποση προς την μείωση της αξίας του εμπορεύματος.

  • Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης (συμπεριλαμβανομένης της βλάβης που προκύπτει από την υπέρβαση της προθεσμίας παράδοσης):

•  Ο ΟΣΕ οφείλει να καταβάλει αποζημίωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κομίστρου.

•  Στα διεθνή τιμολόγια ή σε ειδικές συμφωνίες μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι τρόποι αποζημίωσης, εφ' όσον η προθεσμία παράδοσης καθορίζεται στα σχέδια μεταφορών που εφαρμόζονται μεταξύ των σιδηροδρόμων.

Σε περίπτωση που έχει γίνει, από τον αποστολέα του εμπορεύματος, δήλωση ιδιαίτερης αποζημίωσης, μπορεί να ζητηθεί από τον δικαιούχο, για την απώλεια ή βλάβη ή εκπρόθεσμη παράδοση του εμπορεύματος, αποκατάσταση και της αποδεικνυόμενης πρόσθετης ζημίας μέχρι του ορίου του δηλωθέντος συνολικά ποσού ιδιαίτερης αποζημίωσης. Για την δήλωση ιδιαίτερης αποζημίωσης προβλέπεται από τον ΟΣΕ είσπραξη πρόσθετου τέλους.

Οι τυχόν αξιώσεις του καταναλωτή από τη σύμβαση μεταφοράς παραγράφονται μετά την παρέλευση έτους.

Το είδος, η έκταση καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών, τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, καθορίζονται από τον ΟΣΕ, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι τυχόν τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει ο ΟΣΕ, γνωρίζουν την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα ώστε το καταναλωτικό κοινό να ενημερώνεται εγκαίρως και ικανοποιητικά.

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επανεξετάσει τις ως άνω χορηγούμενες αποζημιώσεις και να εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης κατ' αναλογία εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις της COTIF (Διεθνείς Μεταφορές).   


 
 
 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση