12/10/2007

Σύσταση Γραφείου Πληροφορήσης

>  Γενικά

 
 
Γενικά
● Για την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση του συναλασσόμενου κοινού σχετικά με κάθε απορία , πρόβλημα, ή παράπονο που έχει σχέση με την εξυπηρέτησή του, εκτός από τη δυνατότητα που προσφέρεται στο κοινό στα Ταχ.Γραφεία, συστήνεται και λειτουργεί επί πλέον στην έδρα της επιχείρησης, στην Αθήνα , Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης Καταναλωτών.
● Περιφερειακές Υπηρεσίες του Γραφείου αυτού συστήνονται και λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Δ/νσεων, ώστε, εκτός από ένα μεγάλο δίκτυο Γραφείων εξυπηρέτησης και από ένα μεγάλο αριθμό ελεγκτικών οργάνων της επιχείρησης σ' όλη τη Χώρα, να υπάρχει μία ειδική υπηρεσία πληροφόρησης του πολίτη.
● Γενικά η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής επιστολής του Καταναλωτή, σε οποιοδήποτε Ταχ. Γραφείο, ή Περιφ/κή Υπηρεσία ή το Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης Καταναλωτών της επιχείρησης, που αφορά οποιοδήποτε θέμα εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
● Εάν η απάντηση δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να είναι οριστική, η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη για την διαδικασία που θα ακολουθήσει για την επίλυση του προβλήματός του στα πλαίσια του παρόντος ΧΥΚ, των κανονιστικών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης να τον πληροφορήσει οριστικά σύμφωνα με τα παραπάνω μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας.
● Η παρούσα υποχρέωση της επιχείρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που προβλέπονται διαφορετικά από τον παρόντα ΧΥΚ ή την κείμενη νομοθεσία.
● Ο αριθμός τηλεφώνου και το ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας του κοινού με το παραπάνω Κεντρικό Γραφείο ή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πληροφόρησης Καταναλωτών βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανές σημείο του χώρου συναλλαγής.

 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση