12/10/2007

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας
 

  >  Αρμόδια Υπηρεσία
  >  Προϋποθέσεις
  >  Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  >  Διαδικασία
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης
  >  Κόστος
  >  Διάρκεια ισχύος
  >  Σημείωση
  


  >  Κατεβάστε το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας
 
Αρμόδια Υπηρεσία
 
 
Προϋποθέσεις
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη για κάθε περίπτωση άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτη.
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία), όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα παρακάτω στοιχεία:
α. Ονοματεπώνυμο
β. Έδρα και διεύθυνση του εργαστηρίου
γ. Κατηγορία εργαστηρίου για την οποία αιτείται η άδεια
δ. Κατάλογος οργάνων μετρήσεων και ελέγχου με τα οποία είναι εξοπλισμένο το εργαστήριο
ε. Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου αδειούχου Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτη.
● Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου αδειούχου Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτη
 
 
Διαδικασία
Η διαδικασία έκδοσης της άδειας έχει ως εξής:
● Κατάθεση δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
● Διενέργεια αυτοψίας του υπό συγκρότηση Ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
● Έκδοση άδειας λειτουργίας του Ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου
 
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
 
 
Κόστος
 
 
Διάρκεια ισχύος
 
 
Σημείωση
Σημειώνεται ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το χρόνο πραγματοποίησης της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία αυτοψίας.
 
 

  Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση