08/03/2013

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις.

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).
Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 52424/8501 (Φ.Ε.Κ. 2663/Β'/2011), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'), Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')
 
Περιγραφή
Βοηθητικό προσωπικό σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια, λοιπές εργασίες υπό την καθοδήγηση ραδιοτεχνίτη.

Γενικά Δικαιολογητικά
 - Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη  (Απαραίτητο έγγραφο)
 - Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών
 - Πρόσφατη φωτογραφία
 
Προϋποθέσεις
Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 16 ετών, να κατέχει το απαραίτητο πτυχίο/απολυτήριο/βεβαίωση σπουδών, να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

Διαδικασία
Κατάθεση της αναγγελίας ασκήσεως του επαγγέλματος και των δικαιολογητικών απο τον ενδιαφερόμενο.
Παραλαβή δικαιολογητικών: Προώθηση της αίτησης και των δικαιολογητικών προς την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της αντίστοιχης Περιφεριακής Ενότητας και έλεγχος τους.
Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Συναρμόδιες Αρχές: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
 Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: H οικεία Περιφερειακή Ενότητα

Σχετικά με τα τέλη χαρτοσήμου
Διαβάστε εδώ


 
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11151365&Tab=2

Εκτύπωση