29/01/2016

Απόκτηση άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.
Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή

Κόστος:
-Για την έκδοση άδειας εκπαιδευτή 30,00 €
-Για την έκδοση αντιγράφου άδειας εκπαιδευτή 30,00 €

Νομικό πλαίσιο:
1.κ.υ.α. οικ.26640/2298/2014(ΦΕΚ 1302/Β 22-5-2014)
2.νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011)
3.π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)
4.π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003)
5.κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003) 6. ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Περιγραφή
Έργο του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι:
α. να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε υποψηφίους οδηγούς αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.
β. να παρίσταται, με εκπαιδευτικό όχημα, κατά την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών που διενεργείται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
γ. να παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων για τη βελτίωση της ικανότητας οδήγησης.


Γενικά Δικαιολογητικά
ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
(Απαραίτητο έγγραφο)
Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης,
Από το φωτοαντίγραφο πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου
Το ποσό καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄,

Προϋποθέσεις
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
γ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά.
δ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
ε. Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών. Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις , ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή και επαναχορηγείται, εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε.
Κάθε κάτοχος άδειας εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του, την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε κάθε περίπτωση που παύει να πληρούται στο πρόσωπό του, έστω και μια από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Διαδικασία
Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει στη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 2: Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εντός τριμήνου την πληρότητά τους.
Βήμα 3: Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των τριών μηνών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Εκκρεμεί η έκδοση κ.υ.α. για την διασυνοριακή παροχή της υπηρεσίας.

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11026354

Εκτύπωση