11/05/2017

Γεν. Διεύθυνση Επικοινωνιών

Στρατηγικοί Στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η παροχή και βελτίωση αξιόπιστων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, εντός του σύγχρονου ψηφιακού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, προς όφελος των πολιτών και ιδίως:
 
α. Η χάραξη πολιτικής ανάπτυξης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και ανάπτυξης τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γ. Η ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών έργων και δικτυακών υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δ. Η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, της ανάπτυξης σύγχρονων ασύρματων, κινητών, δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής.
ε. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
στ. Η χάραξη και ανάπτυξη πολιτικής ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ταχυδρομικών υπηρεσιών
ζ. Η εκπροσώπηση της χώρας ως Διοικητικής Αρχής (Administration) σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και στις διακρατικές σχέσεις.

Εκτύπωση