25/09/2014

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

 

 
ν. 4266/2014 (Α’ 135)

Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύμβασης για την Οδική Κυκλοφορία & της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση, αβ) Της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση & το Πρωτόκολλο για τις Διαγραμμίσεις της οδού που συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συμβάσεων σε ενιαίο κείμενοΑριθμός

 

Τίτλος Νομοθετήματος

 

ν.2696/1999 (Α’ 57)

Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 10: Λοιπές διατάξεις

ν.2963/2001 (Α’ 268)

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 42: Χορήγηση αδειών Οδήγησης
Άρθρο 43: Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων Κ.Ο.Κ.
 

Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις

Άρθρο ενδέκατο: Ρύθμιση θεμάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών

ν.3153/2003 (Α’ 153)

Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Άρθρο 42: Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος από κυβερνήτες ή χειριστές μικρών σκαφών

ν.3254/2004 (Α’ 137)

Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.2696/1999

ν.3399/2005 (Α’ 255)

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις

Άρθρο 11: Αγροτικά Μηχανήματα - Μεταφορά αγροτικών προϊόντων

ν.3446/2006 (Α’ 49)

Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 21: ¶δειες οδήγησης

ν.3534/2007 (Α’ 40)

Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις

Άρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

ν.3542/2007 (Α’ 50)

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)

ν.3710/2008 (Α’ 216)

Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών

Άρθρο 17: Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

ν.3920/2011 (Α’ 33)

Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2696/1999

ν.4055/2012 (Α’ 51)

Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής

Άρθρο 37: Τροποποίηση του π.δ. 106/2007, της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 και των νόμων 4022/2011 και 2696/1999

ν.4058/2012 (Α’ 63)

Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις

Άρθρο 23: Τροποποίηση άρθρων του ν.2696/1999

ν.4070/2012 (Α’ 82)

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 113: Τροποποίηση άρθρων του ν.2696/1999

Άρθρο 143: Ρυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

ν.4071/2012 (Α’ 85)

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Άρθρο 19: Λοιπές διατάξεις

ν.4155/2013 (Α’ 120)

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεωνκαι άλλες διατάξεις

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 101: Τροποποίηση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις

ν. 4233/2014  (Α’ 22) Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
ν. 4275/2014 (Α’ 149)

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 17: Τροποποίηση άρθρου 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας


ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 
ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Αριθμός

 

Τίτλος Νομοθετήματος

 

ν. 2881/2001 (Α’ 16)

Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 14: Ποσοστά κράτησης επί των προστίμων υπέρ Μ.Τ.Ν. & Τ.Α.Ν. – Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στους χώρους των χερσαίων ζωνών των λιμένων και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, από τα όργανα των οικείων Λιμενικών Αρχών.

Εκτύπωση