31/07/2017

Ο Στατιστικός Επικεφαλής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε με τη με ΑΠ: ΕΜΠ 15/25-11-2015 Απόφαση Υπουργού.
 
Κατόπιν διαβουλεύσεων και επειδή παράγονται πολλά στατιστικά στοιχεία από τους εποπτευόμενους φορείς και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας στατιστικών εκπροσώπων με τη ε ΑΠ: Σ.Ε./οικ./49/15-2-2016 Απόφαση Υπουργού, όπως ισχύει, με σκοπό το συντονισμό του Υπουργείου στα θέματα των στατιστικών προϊόντων.
 
Ακολούθησε η Συγκρότηση της ανωτέρω ομάδας με τη με ΑΠ: Σ.Ε./οικ./53/4-4-2017 Απόφαση Υπουργού. 

Εκτύπωση