02/08/2017

Ο Στατιστικός Επικεφαλής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε με την με ΑΠ: ΕΜΠ 15/25-11-2015 Απόφαση Υπουργού και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ελληνικός Στατιστικός Νόμος 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α’) όπως ισχύει και ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ).
 
Ο Στατιστικός Επικεφαλής έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι στατιστικές του Υπουργείου αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται με ανεξάρτητο τρόπο. Είναι αρμόδιος για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και την χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων. Έχει την κεντρική επιμέλεια για την επεξεργασία, τη συγκέντρωση και έγκαιρη αποστολή των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου.
 
Ο Στατιστικός Επικεφαλής προεδρεύει της ομάδας των στατιστικών εκπροσώπων του  Υπουργείου, η οποία συστήθηκε με σκοπό το συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την υποβοήθηση στο έργου του.  

Για την ορθή ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω, ο Στατιστικός Επικεφαλής είναι αρμόδιος να διασφαλίζει την πρόσβαση στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας των αρχών που ασκούν δημόσια πολιτική και των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Τηλέφωνο
e-mail
Στατιστικός Επικεφαλής:
Πέννυ Καραχάλιου
ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός
210 - 7710120
Τεχνική υποστήριξη:
Αχιλλέας Δημαρίδης
ΠΕ Δ/κου-Οικ/κού
210 - 6420355
Γραμματειακή υποστήριξη:
Σοφία Χριστοδούλου
ΔΕ Τεχνικών
210 - 7750450

 

Εκτύπωση