09/09/2016


1.Η οργάνωση και ο συντονισμός της προετοιμασίας και διαμόρφωσης των θέσεων σε οριζόντια θέματα πολιτικής μεταφορών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

2.Η προετοιμασία του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ

3.Η παρακολούθηση θεμάτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, Ευρωασιατικών Δικτύων Μεταφορών, Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας και πρωτοβουλίας .

4.Παρακολούθηση της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου

5.Η υποστήριξη διακρατικών σχέσεων στον τομέα των μεταφορών

6.Η προετοιμασία και η υποστήριξη υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εταιρική μας σχέση στην ΕΕ.

7.Η παρακολούθηση θεμάτων μεταφορών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, η ενημέρωση και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.   

8.Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
 

 

 

Εκτύπωση