02/10/2015

«Στα πλαίσια του π.δ. 70/2014 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια), τα δεδομένα που αφορούν το όχημα και τον κάτοχο του που τηρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα παρέχονται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος Eucaris- CBE στα άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος EUCARIS, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στοχεύει στη μείωση των θανάτων από οδικά ατυχήματα, παραμένοντας προσηλωμένο στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που έχει τεθεί για την Οδική Ασφάλεια, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο.

Μέσω του συστήματος EUCARIS, δίνεται πλέον η δυνατότητα εντοπισμού του παραβάτη – οδηγού (ημεδαπού ή αλλοδαπού) για ορισμένες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, και διαπράττονται με όχημα ταξινομημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με πινακίδες κράτους – μέλους της Ε.Ε.), καθώς επίσης και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων.

Οι παραβάσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών είναι:

α) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

β) Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα

γ) Παραβίαση ερυθρού φωτεινού σηματοδότη ή σχετικού σήματος ή σήμανσης ακινητοποίησης του οχήματος

δ) Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

ε) Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων ή τοξικών ουσιών

στ) Μη χρήση προστατευτικού κράνους

ζ) Χρήση απαγορευμένης λωρίδας κυκλοφορίας

η) Παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση

Για τις παραβάσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος εντοπίζεται μέσω του δικτύου ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων και του κοινοποιείται η σχετική πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση).

Αντιστοίχως, ενημερώνουμε τους Έλληνες οδηγούς που ταξιδεύουν με τα οχήματά τους (ταξινομημένα στην Ελλάδα) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα πρέπει να πληροφορούνται τους ισχύοντες κανόνες κυκλοφορίας στις χώρες αυτές, καθώς τα πρόστιμα που τυχόν επιβάλλονται θα αναζητούνται πλέον στην Ελλάδα. Σχετική ενημέρωση υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm#
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις του ν. 2472/1997 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Εκτύπωση