01/07/2015

Με την ψήφιση του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α), επιτρέπεται η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (Υδατοδρομίων) ως τόπος από/προσθαλάσσωσης υδροπλάνων με σκοπό τη μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, την εξυπηρέτηση πτήσεων της Γενικής Αεροπορίας, πτήσεων αεροπορικών εργασιών και την παροχή πτητικής εκπαίδευσης.

Στα άρθρα 32-57 του ανωτέρω νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδείας λειτουργίας καθώς και οι όροι για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Υδατοδρομίου. 
 
Νομοθεσία – Εγκύκλιοι
Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-4-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», κεφάλαιο Ε’ «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών» (άρθρα 32 έως 57).
Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17-12-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 58 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4146/2013»

Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164Α/21-8-1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ν.1815/1988 (ΦΕΚ 250A/11-11-1988) «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΥΑ Οικ.6124/22 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 88/20-02-2014) «Επιτροπή Υδατοδρομίων»

ΚΥΑ Οικ.68664/168 ( ΦΕΚ 50Β/15-01-2014) «Τιμολόγηση Υπηρεσιών Υδατοδρομίων»

ΚΥΑ Οικ.6157/24 ( ΦΕΚ 655Β/17-03-2014) «Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου»

Εγκύκλιος Υπουργείου Ναυτιλίας 8112.6/03/14 (05-02-2014 ΑΔΑ ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η)«Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων»

Τροποποίηση Εγκυκλίου (19-02-2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων».  


 

Διαδικασία Αδειοδότησης
 
Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά στα άρθρα 38 &39 του ν.4146/2013 και συνοπτικά περιλαμβάνει 
 

 


                                            Διάγραμμα ροής διαδικασίας Αδειοδότησης Υδατοδρομίου 

Αδειοδοτημένα Υδατοδρόμια
 
1)   Υδατοδρόμιο λιμένα Κέρκυρας:
 
 ΚΥΑ οικ.75957/5727/31-12-2014 (ΦΕΚ 3684Β)
 
Ανακοινώσεις – Διοικητικές Πράξεις Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών
 
(θα συμπληρώνεται η ενότητα αυτή με έγγραφα που θα αποστέλλει η Διεύθυνσή μας για τα οποία θα κρίνεται σκόπιμη η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)


 

 

Εκτύπωση