23/11/2018

Στρατηγικοί Στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
 
α. Ο σχεδιασμός πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών της τον πολίτη και την επιχείρηση σε τομείς μεταφορών, επικοινωνιών, ανάπτυξης και υποδομών
 
β. Ο συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία περιβάλλοντος ψηφιακής συνεργασίας – επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 
  
γ. Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου
 
δ. Η προαγωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την άμεση υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων και την έμμεση αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας και την αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση.

Εκτύπωση