23/11/2018

Στρατηγικοί Στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας είναι:
 
α. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένης δράσης δημόσιας πολιτικής για την ασφαλή κυκλοφορία του συνόλου των χρηστών της οδού για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων
 
β. Ο συντονισμός δράσεων οδικής ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων
 
γ. Η ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας
 
δ. Η προαγωγή της οδικής ασφάλειας μέσω της διαμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στο σύνολο των χρηστών της οδού.

Εκτύπωση