13/03/2018

Νομοθετικό Πλαίσιο

Π.Δ.28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Πατήστε εδώ

Ανοικτά Δεδομένα του Ν.4305/14


Οδηγίες ψηφιακής υπογραφής ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εδώ θα βρείτε Οδηγίες για την ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής σε:

  • ηλεκτρονικό έγγραφο τύπου MS Word (εκδόσεις 2003, 2007, 2010)
  • ηλεκτρονικό έγγραφο τύπου Pdf (με τη χρήση του προγράμματος JSignPdf)
  • μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email στο MS Outlook (εκδόσεις 2003, 2007)

 

Εκπαιδευτικό υλικό
Υλικο από σεμινάριο ΕΚΔΔΑ (πηγή: ΕΚΔΔΑ – σεμινάριο ψηφιακής υπογραφής 2013  )

O παρακάτω ιστότοπος της ΥΑΠ παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και τα αντίστοιχα εγχειρίδια
http://www.yap.gov.gr/index.php/ergaleia.html  

Εκτύπωση