12/01/2015

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου συνεργείου-τεχνίτη εκδίδεται για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο - τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η  τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. 
 
 
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗ
Τίτλος Δικαιολογητικού
Πρώτη έκδοση
Ανανέωση
Αντικατάσταση
Ψηφιοποιημένη φωτογραφία τεχνίτη
Χ
Χ
Χ 
Ψηφιοποιημένη υπογραφή τεχνίτη
Χ
Χ
Χ
Αποδεικτικό είσπραξης/παράβολο (1)
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Τεχνίτη
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Εκπροσώπου του συνεργείου
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου ΨΤ
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Έγκρισης Τεχνίτη ΨΤ
Χ
Χ
Χ
Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου για την απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) (2)
Χ
Χ
Χ
Φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας Συνεργείου, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (3)
Χ
Χ
Χ
Ισχύουσα κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Συνεργείου – Τεχνίτη (4)
 
Χ
Φωτοαντίγραφο υφιστάμενης κάρτας
 
Χ
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (5)
 
 
Χ
Φωτοαντίγραφο της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (6)
 
 
Χ
Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων
 
 
Χ 
Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (στην περίπτωση παραλαβής της κάρτας από εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου πρόσωπο)
Χ
Χ
Χ
(1) Για την αντικατάσταση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας (ελαττωματική κάρτα) δεν καταβάλλεται αντίτιμο εφόσον δεν έχει περάσει εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της κάρτας.. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
(2), (3) Κατατίθεται ένα εκ των δύο, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης του συνεργείου.
(4) α. Αντικατάσταση λόγω φθοράς/βλάβης/λανθασμένων στοιχείων: Η κάρτα παραδίδεται προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
      β. Αντικατάσταση λόγω Αλλαγής Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.
(5)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω απώλειας.
(6)   Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση Αντικατάστασης λόγω κλοπής.

Εκτύπωση