01/11/2018

Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών που αφορούν τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδηγών θα βρείτε στον Οδηγό του Πολίτη

1.   ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
 
Αριθμός
Τίτλος Νομοθετήματος

Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

 

Τροποποίηση του π.δ. 208/02 (Α’ 194/23.8.2002) με θέμα «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

 

κ.υ.α. 6776/734/2003 (Β’ 217)

Καθορισμός του ύψους ανταποδοτικών, υπέρ του Δημοσίου, τελών, για κάθε πράξη που αφορά τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.

 
 

κ.υ.α. οικ.26640/2298/2014(ΦΕΚ 1302/Β 22-5-2014)

(Β’ 1302)

 

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

 
 

κ.υ.α. οικ. 3900/555/2012

(Β’ 327)

 

Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υπο­ψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ελληνική επικράτεια.

 

ν. 4070/2012 (Α’ 82)

 

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

 

Μέρος Γ΄ «Ρυθμίσεις του Τομέα Μεταφορών και άλλες διατάξεις» - Κεφάλαιο Α’ «Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών» - Άρθρο 113 (Κυρώσεις και ποινές)

 
 
 
2. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 
Αριθμός
Τίτλος Εγκυκλίου
 

(Α.Δ.Α.: Β44Θ1-9ΓΘ)

 
 
 

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

 
 
 

(Α.Δ.Α.: Β4ΩΝ1-Π4Σ)

 
 

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

 

(Α.Δ.Α.: ΒΛΛΘ1-5ΧΓ)

 

Βεβαίωση κύριας χρήσης

 
 

Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

 

Εκτύπωση