19/04/2019

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.

Οδηγία 2008/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2008 για την άδεια οδήγησης.

Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

 

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.

Οδηγία για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Κωδικοποίηση της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

 
 

2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

 
Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

Άρθρο 52: Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

ν. 4233/2014  (Α’ 22) Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις
                                    Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.
 Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012 (Α΄101)

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

 Άρθρο 74: Ιατρική Εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 Άρθρο 48: Ιατρικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 64: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

Άρθρο 65: Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012 

Άρθρο 82: Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης  

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

υ.α. 49645/7730/2013 (Β’ 2895) Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
κ.υ.α. A3/οικ. 67914/10190/2014
(Β’ 245)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
κ.υ.α.71537/10872/2015 (Β΄2734)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/85/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2014 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/653/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2016 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Τροποποίηση των Παραρτημάτων του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»
Άτυπη Κωδικοποίηση του π.δ.51/2012 (Α’ 101)
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως και 04-03-2019
   
υ.α.50984/7947/2013 (Β’ 3056)
Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης
υ.α.39325/5725/2015 (Β΄2991)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης
υ.α.48738/5824/2017 (Β΄2461)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης
υ.α.64720/6117/2018 (Β΄4158)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως και 30-8-2018
Έλεγχος μόνιμης κατοικίας
Διαδικασία αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης στην περίπτωση απώλειας της κατεχόμενης άδειας σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της αιτήσεως για αντικατάσταση
Ανανέωση άδειας οδήγησης μετά την ημερομηνία λήξης της

3. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 74 ΕΤΩΝ

 

Δικαίωμα οδήγησης μετά από επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3/64720/6117/30-8-2018 (Β΄4158) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

 


4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων, διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.

 

Αφορά άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα

Μετατροπή αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Μετατροπή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ σε ελληνικές

 
 

5. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2016 για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6517]
Πατήστε εδώ

 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο για τις άδειες οδηγησης – Ευρωπαική Ένωση και Ευρωπαικός Οικονομικός Χώρος [Έκδοση 1.0 – Οκτώβριος 2015 / Ευρωπαική Επιτροπή / Μεταφορές]
Πατήστε εδώ

 
 

6. ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που

εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 
 
 
 

Εκτύπωση