11/02/2019

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει το έτος 2019 είναι έτος εφαρμογής της διαδικασίας αδειοδότησης κυκλοφορίας νέων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή για τη μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο μπορούν να αναζητήσουν, με κριτήριο την Περιφέρεια της χώρας όπου θέλουν να δραστηριοποιηθούν όπως παρατίθενται αριστερά της παρούσας σελίδας, τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των οικείων Περιφερειαρχών ανά Περιφερειακή Ενότητα, τις καταστάσεις των αιτούντων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα- διοικητική μονάδα και τις τυχόν καταστάσεις αιτούντων για ηλεκτρονική κλήρωση κατά τα οριζόμενα του ν.4070/2012.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν θέσεως σε ισχύ του ν.4530/2018 (Α’ 59), με την παρ. 8 του άρθρου 14 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν.4070/2012 (Α’ 82), η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. οχημάτων διενεργείται από τις οικείες Περιφέρειες υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της απόφασης του άρθρου 85 του νόμου με την καθορίζεται, ανά έδρα, ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων και επιμερίζεται ανά κατηγορία Ε.Δ.Χ. οχήματος. Σχετικό είναι το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. οικ. Α 3557/141/24.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α ) Εγκυκλίου του Υπουργείου.

Εκτύπωση