06/11/2015

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΣΜ
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMSITS
 

Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) αποτελούν δυναμικό τομέα με έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις, που συνδυάζει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, παρέχοντας υψηλή προστιθέμενη αξία για τους χρήστες των μεταφορικών μέσων και καθιστώντας τις μεταφορές στο σύνολό τους πιο ασφαλείς, αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον.
Καθώς τα σύγχρονα μεταφορικά συστήματα εμφανίζουν σημαντικές απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια, την οικονομία και την αποτελεσματικότητα, τα ΕΣΜ στοχεύουν στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με τους διαφόρους τρόπους μεταφοράς, όπως πχ την επιβολή των κανόνων και τη διαχείριση της κυκλοφορίας,  ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στους χρήστες (εταιρείες, διαχειριστές ή πολίτες) να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν ασφαλέστερη και «εξυπνότερη» χρήση των μεταφορικών δικτύων και των διαθέσιμων πόρων. 
Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, μέσω της αρμόδιου Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα των ΕΣΜ και προωθεί τις σχετικές με αυτά δράσεις. Κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, το Υπουργείο συμμετέχει ενεργά στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή ITS – EIC), όπου εγκρίνονται τα αναγκαία πρότυπα και οι προδιαγραφές για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και συμβατότητας στις δράσεις προτεραιότητας της Οδηγίας 2010/40. Επιπλέον, το Υπουργείο μας, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ΕΕ και με τη συνδρομή των κύριων φορέων και οργανισμών που υλοποιούν δράσεις στον τομέα των ITS, συντάσσει και αποστέλλει στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα τις Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς (πχ ITS PROGRESS REPORT 2014). 
Πέραν, όμως, των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δράσεων που ανήκουν στο φάσμα των υποχρεώσεων της χώρας μας, το Υπουργείο μας εκπονεί, για πρώτη φορά, υλοποιώντας τους στόχους της πολιτικής του ατζέντας αλλά συγχρόνως και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ITS Action Plan 2012), δύο πολύ σημαντικές δράσεις, που αναμένεται να σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή για όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών: την Εθνική Στρατηγική και την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Στόχος είναι:

Περαιτέρω, το Υπουργείο μας συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων ΕΣΜ, διοργανώνει αλλά και συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και ημερίδες, παίζοντας καταλυτικό, για την Ελλάδα, ρόλο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στις διεθνείς εξελίξεις.
 


Εκτύπωση