05/09/2017

Τι είναι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ);

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο ορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ τα καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2015. O ΣΑΜΕΕ διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή στη χώρα μας που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο ρόλος του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προβλέπεται στο μέρος 1.8.3 της κ.υ.α.20655/2897/2015 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β’/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β’/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β’/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β’/2013). Τα άρθρα 10 – 15 της ανωτέρω κ.υ.α. αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για τον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων».

Τα πλήρη στοιχεία του Πανελληνίου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων είναι τα εξής :

Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ) Ιπποκράτους 2

106 79, Αθήνα

e-mail: info@pssamee.gr

http://pssamee.gr 

 

Σε ποίες περιπτώσεις δεν απαιτείται η ύπαρξη ΣΑΜΕΕ; 

Η απαίτηση ορισμού ΣΑΜΕΕ δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ποσότητες για κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4 όπως επίσης και στα Κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR.

Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την γνωστοποίηση των στοιχείων των ΣΑΜΕΕ;

Κάθε επιχείρηση που εμπίπτει στο υποτμήμα 1.8.3.1 της ADR, υποχρεούται να γνωστοποιεί την ταυτότητα του συμβούλου της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ορισμού του, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού και στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας που έχει έδρα η επιχείρηση η οποία έχει ορίσει τον Σύμβουλο.

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την εκπαίδευση ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας;

Οι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι:

Α. Το Εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο

http://vlab.mech.ntua.gr και στο τηλέφωνο  210 7722018

Β. Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο

http://lmemd.meng.auth.gr/en/ekpaideysh_samee.html , και στο τηλέφωνο 2310996007.

Γ. Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο http://scc.teiemt.gr/adr/  τηλέφωνο 2510 462129.

Δ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τα εμπορεύματα  κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά). Πληροφορίες για τα σχετικά σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο http://www.eeae.gr ,   και στο τηλέφωνο  210 6506750 και 210 6506753.

Ποιος είναι ο εξεταστικός φορέας και φορέας πιστοποίησης για τους ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας;

Ο αρμόδιος φορέας για εξέταση ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πληροφορίες για τις εξετάσεις βρίσκονται στο σύνδεσμο

http://www.mdlab.mech.ntua.gr/?page_id=652 , και στο τηλέφωνο 210 7722018.

Ο αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση των ΣΑΜΕΕ στη χώρας μας είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr). 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα ροής μπορείτε να δείτε ενδεικτικά πότε υποχρεούται μία επιχείρηση να ορίζει σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 

Εκτύπωση