06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
image

Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων


Η ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), καθώς και ο κανονισμός για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) αποτελούν κυρίως τεχνικά κείμενα που ενσωματώνονται στο Κοινοτικό Δίκαιο ως Οδηγίες. Ο ADR και ο RID επικαιροποιούνται κάθε δύο χρόνια με στόχο την ταχεία προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.

Μέχρι πρότινος αυτή η επικαιροποίηση γινόταν με ξεχωριστή οδηγία για κάθε Κανονισμό. Με την έκδοση της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ οι δύο αυτοί Κανονισμοί εντάσσονται στην ίδια Οδηγία πλέον ως ξεχωριστά παραρτήματα. Η Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35043/2524/01.09.2010 (ΦΕΚ Β’ 1385/02.09.2010)  με θέμα «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων». Οι Οδηγίες 94/55/ΕΚ, 96/49/ΕΚ, 96/35/ΕΚ και 2000/18/ΕΚ καταργούνται από τις 30 Ιουνίου 2009. Οι αποφάσεις 2005/263/ΕΚ και 2005/180/ΕΚ καταργούνται. Συνεπακόλουθα, κάθε σχετικό κοινοτικό και εθνικό δίκαιο για την προσαρμογή των αρχικών Οδηγιών 94/55/EΚ and 96/49/EΚ στην τεχνική πρόοδο παύουν να ισχύουν.

Με την Απόφαση 2011/26/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Με την Οδηγία 2010/61/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 τροποποιούνται οι εν λόγω Κανονισμοί ADR/RID για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 52167/4683 (ΦΕΚ Β’ 37/20.01.2012).

Τέλος, η Οδηγία 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR 2013 & RID 2013), ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 40955/4862 (ΦΕΚ Β’ 2514/7.10.2013).Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΚ.Υ.Α 35043/2524(ΦΕΚ Β’ 1385/02.09.2010)
pdf documentΚ.Υ.Α. 52167/4683 (ΦΕΚ Β’ 37/20.01.2012)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας