08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Διαλειτουργικότητα Σιδηροδρόμων
ATH.ENA CARD
image

Διαλειτουργικότητα Σιδηροδρόμων


Η Διαλειτουργικότητα αποτελεί την τεχνική εναρμόνιση στο σιδηροδρομικό τομέα προκειμένου να επιτευχθεί το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς σύμφωνα με την Οδηγία 91/440/ΕΚ. Η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ έγινε με το π.δ. 104 (ΦΕΚ Α’ 181/12.10.2010) με θέμα: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (EE L 191/1 της 18.7.2008) και της Οδηγίας 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (EE L 273/12 της 17.10.2009)».

 

Το π.δ 104/2010 τροποποιήθηκε με:

·         την Κ.Υ.Α. ΑΣ.4.1/17740/1966 (ΦΕΚ Β’ 2525/07.11.2011), με την οποία  έγινε η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/18/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2011, περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων II, V και VI της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος. Η Κ.Υ.Α ΑΣ4.1/οικ.11070/801 (ΦΕΚ Β’ 438/ 24.02.2014) τροποποίησε την ανωτέρω ΚΥΑ ΑΣ 4.1/17740/1966.

·         καθώς και με την Κ.Υ.Α. ΑΣ4.1/15147/1630 (ΦΕΚ Β’ 2482/03.10.2013), με την οποία έγινε η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

 

Στο π.δ. 104/2010 γίνεται αναδιατύπωση και συγχώνευση σε ενιαίο κείμενο της οδηγίας 96/48/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, της οδηγίας 2001/16/ΕΚ για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος καθώς και της οδηγίας 2004/50/ΕΚ με την οποία τροποποιήθηκαν οι οδηγίες 96/48/ΕΚ & 2001/16/ΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/50/ΕΚ έγινε με το π.δ.159/2007 (ΦΕΚ 200/Α’/23.8.2007). Τo π.δ. 159/2007 καταργείται από την έναρξη ισχύος του π.δ. 104/2010 (19η Ιουλίου 2010).

 

Με την Υπουργική Απόφαση ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (ΦΕΚ Β’ 1812/08.06.2012) καθορίστηκαν η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή αίτησης για έγκριση θέσης σε λειτουργία-χρήση υποσυστήματος και έγκριση θέσης σε λειτουργία οχήματος ή σειράς οχημάτων.

 

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει τα συμβατικά διευρωπαϊκά δίκτυα καθώς και τα διευρωπαϊκά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ  όπως ισχύει, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθώς και τα οχήματα που μπορεί να κυκλοφορούν στα δίκτυα αυτά. Το εν λόγω πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται προοδευτικά στο σύνολο του δικτύου και στο σύνολο των οχημάτων.

 

Το π.δ. 104/2010 έχει ως στόχο τον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση των τμημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και τους όρους υγείας και ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στην επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος.

 

Η επιδίωξη του στόχου αυτού πρέπει να οδηγήσει στον καθορισμό βέλτιστου επιπέδου τεχνικής εναρμόνισης και:

α) να διευκολύνει, να βελτιώσει και να αναπτύξει τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορικές υπηρεσίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις τρίτες χώρες·

β) να συντελέσει στη σταδιακή υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών κατασκευής, ανακαίνισης, αναβάθμισης και λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Κοινότητας·

γ) να συντελέσει στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Κοινότητας.

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος καταρτίζονται από τον ERA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων) για κάθε υποσύστημα Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Το σιδηροδρομικό σύστημα υποδιαιρείται σε δομικά υποσυστήματα (υποδομή, ενέργεια, έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση, τροχαίο υλικό) και σε λειτουργικά υποσυστήματα (επιχειρησιακή λειτουργία και διαχείριση της κυκλοφορίας, συντήρηση, εφαρμογές τηλεπληροφορικής στις επιβατικές μεταφορές και στις εμπορευματικές μεταφορές). Τα δομικά υποσυστήματα υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου η οποία επιτρέπει στην Αρχή Ασφάλειας (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) που εγκρίνει τη θέση σε λειτουργία-χρήση αυτών να βεβαιώνει ότι στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο προς τις ισχύουσες ΤΠΔ και τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες. Τα δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος θεωρούνται διαλειτουργικά όταν συνοδεύονται από τη δήλωση επαλήθευσης "CE".

 

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με το π.δ. 104/2010 οι κοινοποιημένοι οργανισμοί (Notified Bodies) οι οποίοι είναι αρμόδιοι να εφαρμόζουν τη διαδικασία για την σύνταξη της δήλωσης επαλήθευσης "CE" αλλά και για την δήλωση πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης "CE" των στοιχείων διαλειτουργικότητας, είναι αυτοί που θα διαπιστευτούν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

 

Για τα οχήματα, η διαδικασία θέσης σε λειτουργία αποσαφηνίζεται στο π.δ.104/2010 (Κεφάλαιο Ε’). Ειδικότερα θεσπίζεται η γενική αρχή ότι μία έγκριση αρκεί για ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Κοινότητας. Επιπλέον η διαδικασία έγκρισης οχημάτων που συμμορφώνονται με τις ΤΠΔ είναι απλούστερη και ταχύτερη από ότι στην περίπτωση οχημάτων που δεν συμμορφώνονται στις ΤΠΔ. Εφαρμόζεται επίσης στο μέτρο του δυνατού η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Όταν ένα όχημα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία σε κράτος μέλος, τα άλλα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επικαλούνται εθνικούς κανόνες για την επιβολή περιττών απαιτήσεων και μη αναγκαίων ελέγχων, εκτός αν είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της τεχνικής συμβατότητας του οχήματος προς το σχετικό δίκτυο. Επίσης για ένα όχημα, για το οποίο έχει εγκριθεί η θέση σε λειτουργία σε άλλο κράτος μέλος, τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να ληφθεί η απόφαση της Αρχής Ασφάλειας.

 

Με την Απόφαση 2010/713/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 καθορίστηκαν οι ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καταλληλότητας χρήσης και ελέγχου ΕΚ που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 
Οι ΤΠΔ που έχουν εκδοθεί παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
 

Σιδηροδρομικό σύστημα υψηλής ταχύτητας (HS) και συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα (CR)

ΤΠΔ
Αριθμός
Κείμενο
Ασφάλεια στις σιδηροδρομικές
Σήραγγες
2008/163/ΕΚ

L 64/1 (2008)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Άτομα μειωμένης κινητικότητας
2008/164/EK

L 64/72 (2008)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Τηλεματικές εφαρμογές
στις επιβατικές μεταφορές
454/2011/EE

L 123/11 (2011)

665/2012/EE
1273/2013/EE
 

Σιδηροδρομικό σύστημα υψηλής ταχύτητας (HS)

ΤΠΔ
Αριθμός
Κείμενο
Υποδομή
2002/732/ΕΚ

L 245/143 (2002)

---

L 275/5 (2002)

2008/217/ΕΚ

L 77/1 (2008)

2012/462/ΕΕ

L 217/1 (2012)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Ενέργεια
2002/733/ΕΚ

L 245/280 (2002)

---

L 275/8 (2002)

2008/284/ΕΚ

L 104/1 (2008)

2011/274/EE

L126/1 (2011)

2012/462/ΕΕ

L 217/1 (2012)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση
2002/731/ΕΚ

L 245/37 (2002)

---

L 275/3 (2002)

2004/447/ΕΚ

L 155/67 (2004)

2006/860/ΕΚ

L 342/1 (2006)

2007/153/ΕΚ

L 67/13 (2007)

2008/386/ΕΚ

L 136/11 (2008)

2009/561/ΕΚ

L 194/60 (2009)

2010/79/ΕΚ

L 37/74 (2010)

2012/462/EE

L 217/1 (2012)

2012/463/EE

L 217/11 (2012)

2012/88/EE

L 51/1 (2012)

2012/696/EE

L 311/3 (2012)

Τροχαίο υλικό
2002/735/ΕΚ

L 245/402 (2002)

---

L 275/13 (2002)

2008/232/ΕΚ

L 84/132 (2008)

---

L 104/80 (2008)

2012/462/ΕΕ

L 217/1 (2012)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Λειτουργία (Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας)

2002/734/ΕΚ

L 245/370 (2002)

---

L 275/11 (2002)

2008/231/ΕΚ

L 84/1 (2008)

2010/640/EE

L 280/29 (2010)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

2012/757/EE

L 345/1 (2012)

2013/710/EE
Συντήρηση
2002/730/ΕΚ

L 245/1 (2002)

---

L 275/1 (2002)

2012/462/ΕΕ

L 217/1 (2012)

 

Συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα (CR)

ΤΠΔ
Αριθμός
Κείμενο
Υποδομή
2011/275/ΕΕ

L 126/53 (2011)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση
2006/679/ΕΚ

L 284/1 (2006)

2006/860/ΕΚ

L 342/1 (2006)

2007/153/ΕΚ

L 67/13 (2007)

2008/386/ΕΚ

L 136/11 (2008)

2009/561/ΕΚ

L 194/60 (2009)

2010/79/ΕΚ

L 37/74 (2010)

2012/463/EE

L 217/11 (2012)

2012/88/EE

L 51/1 (2012)

2012/696/EE

L 311/3 (2012)

Θόρυβος τροχαίου υλικού
2006/66/ΕΚ

L 37/1 (2006)

2011/229/EE

L 99/1 (2011)

2012/462/ΕΕ

L 217/1 (2012)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Ελκτικές μονάδες
και επιβατικό τροχαίο υλικό
2011/291/EE

L 139/1 (2011)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

Τροχαίο υλικό - εμπορικά
Φορτηγά
2006/861/ΕΚ

L 344/1 (2006)

2009/107/ΕΚ

L 45/1 (2009)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

321/2013/EE
1236/2013/EE
Διεξαγωγή και διαχείριση
της κυκλοφορίας
2006/920/ΕΚ

L 359/1 (2006)

2009/107/ΕΚ

L 45/1 (2009)

2010/640/EE

L 280/29 (2010)

2011/314/EE

L 144/1 (2011)

2012/464/ΕΕ

L 217/20 (2012)

2012/757/EE

L 345/1 (2012)

2013/710/EE
Τηλεματικές εφαρμογές
στη μεταφορά φορτίων
62/2006/ΕΚ

L 13/1 (2006)

328/2012/ΕΕ
280/2013/EE


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentοδηγία 91/440/ΕΚ
pdf documentΟδηγία 2008/57/ΕΚ
pdf documentΠ.δ. 104/2010
pdf documentΑπόφαση 2010/713/ΕΕ
pdf documentΥ.Α. ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (ΦΕΚ Β’ 1812/08.06.2012)
pdf documentΚ.Υ.Α. ΑΣ4.1/17740/1966 (ΦΕΚ Β’ 2525/07.11.2011)
pdf documentΕθνικό Έγγραφο Αναφοράς
pdf documentΚ.Υ.Α. ΑΣ4.1/15147/1630 (ΦΕΚ ΒΆ 2482/03.10.2013)
pdf documentΚ.Υ.Α ΑΣ4.1/οικ.11070/801 (ΦΕΚ ΒΆ 438/ 24.02.2014)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων