22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Ασφάλεια Σιδηροδρόμων
ATH.ENA CARD
image

Ασφάλεια Σιδηροδρόμων


Στο τμήμα αυτό θα βρείτε πληροφορίες για
Πιστοποίηση και Έγκριση Ασφάλειας καθώς και
Ετήσιες Εκθέσεις Ασφάλειας

Πιστοποίηση και Έγκριση Ασφάλειας


Με την υπ’ αριθ. ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422 (ΦΕΚ Β’ 986/22.05.2009) υπουργική απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία πιστοποίησης ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης και έγκρισης ασφάλειας διαχειριστή υποδομής κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 160 (ΦΕΚ Α’ 201/23.08.2007). Η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των σχετικών κυρώσεων (άρθρο 32 της Οδηγίας για την Ασφάλεια 2004/49/ΕΚ) μέσα σε αυτή την υπουργική απόφαση δόθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3534 (ΦΕΚ A’ 40/23.02.2007). Τα έντυπα αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικών ασφάλειας μέρους Α και μέρους Β σιδηροδρομικής επιχείρησης και έγκρισης ασφάλειας διαχειριστή υποδομής, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης διατίθενται στα ακόλουθα αρχεία:Τα σχετικά παράβολα και η διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης και έγκρισης ασφάλειας διαχειριστή υποδομής καθορίζονται στο άρθρο 3 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 246/18.12.2012 και η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4128 (ΦΕΚ Α’ 51/28.2.2013).

Στο συγκεκριμένο πεδίο, πέρα από το π.δ. 160/2007 και την παραπάνω υπουργική απόφαση, έχουν εκδοθεί:
•    ο Κανονισμός 653/2007 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου για τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για τα έγγραφα της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
•    ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 352/2009 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2009 για την έγκριση κοινών μεθόδων ασφαλείας σχετικά με την εκτίμηση και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος αντικαθίσταται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 402/2013 της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2013. Ο τελευταίος θα εφαρμόζεται από τις 21 Μαΐου 2015.
•     η Απόφαση 2009/460/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2009 περί της έγκρισης κοινής μεθόδου ασφάλειας για την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επίσης στην Απόφαση 2010/409/EE της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθορίζονται οι τιμές της πρώτης δέσμης κοινών στόχων ασφάλειας βάσει των εθνικών τιμών αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ και με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στην απόφαση 2009/460/ΕΚ, και στην Απόφαση 2012/226/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2012, σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα, καθορίζονται οι τιμές της δεύτερης δέσμης κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/ΕΚ και την απόφαση 2009/460/ΕΚ.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις όσον αφορά την απόκτηση πιστοποιητικών ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΕ) 1158/2010 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις απόκτησης πιστοποιητικών σιδηροδρομικής ασφάλειας, ενώ η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις όσον αφορά την απόκτηση έγκρισης ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 1169/2010 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις απόκτησης έγκρισης σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Η Οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2008/110/ΕΚ και με την Οδηγία 2009/149/ΕΚ.:

- Το νέο στοιχείο που εισάγει η Οδηγία 2008/110/ΕΚ είναι η απαίτηση καθορισμού υπεύθυνου φορέα συντήρησης για κάθε όχημα, πριν αυτό τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο. Ο φορέας αυτός καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας μπορεί να είναι σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστής υποδομής ή κάτοχος. Ο φορέας αυτός εξασφαλίζει, μέσω συστήματος συντήρησης, ότι τα οχήματα για τη συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας. Στην περίπτωση εμπορευματικών φορταμαξών, κάθε υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας πιστοποιείται από την Αρχή Ασφάλειας (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011 για σύστημα πιστοποίησης φορέων υπεύθυνων για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 653/2007. Με το άρθρο 37 του Ν. 3891 (ΦΕΚ Α’ 188/04.11.2010), «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», προβλέπονται συμπληρωματικές διατάξεις για την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων.

- Η Οδηγία 2009/149/ΕΚ τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ και συγκεκριμένα επιφέρει αλλαγές στους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος.

Οι εν λόγω Οδηγίες 2008/110/ΕΚ και 2009/149/ΕΚ ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο με το π.δ. 71 (ΦΕΚ Α’ 127/03.08.2010) με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ. 160/2007 (Α΄201) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (EE L 345/62 της 23.12.2008), και της οδηγίας 2009/149/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος (EE L 313/65 της 28.11.2009)».

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος παρέχονται επίσης από σχετική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ενώ όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας έχουν αναρτηθεί στη σχετική βάση δεδομένων ERADIS του ίδιου Οργανισμού.

Ετήσια Έκθεση Ασφάλειας

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του π.δ. 160 (ΦΕΚ Α’ 201/23.08.2007), η Αρχή δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της του προηγούμενου έτους και την αποστέλλει στον Οργανισμό μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, το αργότερο. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:
 
α) την εξέλιξη της σιδηροδρομικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκεντρωτικής κατάστασης για την εξέλιξη των ΚΔΑ (Κοινοί Δείκτες Ασφάλειας) που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 29 του π.δ. 160 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 71 (ΦΕΚ Α’ 127/03.08.2010),
β) σημαντικές μεταβολές στις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
γ) τις εξελίξεις ως προς την πιστοποίηση της ασφάλειας και την έγκριση της ασφάλειας,
δ) αποτελέσματα και εμπειρίες από την εποπτεία του διαχειριστή της Εθνικής υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.
 
Σχετικά με την κοινοποίηση των ΚΔΑ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, έχοντας την αρμοδιότητα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων έως τον Οκτώβριο του 2013, έχει κοινοποιήσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (www.era.europa.eu) την Ετήσια Έκθεση Ασφάλειας για τα έτη:
 
  •  2006 (πρώτη κοινοποίηση – έτος αναφοράς για τους δείκτες)
  •  2007
  •  2008
  •  2009
  •  2010
  •  2011
  •  2012


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΚανονισμός 91/2003 της 16ης Δεκεμβρίου 2002
pdf documentΕτήσια Έκθεση Ασφάλειας για το 2006
pdf documentΕτήσια Έκθεση Ασφάλειας για το 2007
pdf documentΕτήσια Έκθεση Ασφάλειας για το 2008
pdf documentΕτήσια Έκθεση Ασφάλειας για το 2009
pdf documentΠΔ 71_2010.pdf
pdf documentΠΔ 160_2007.pdf
pdf documentΕτήσια Έκθεση Ασφάλειας για το 2010
pdf documentΕτήσια Έκθεση Ασφάλειας για το 2011
pdf documentΕτήσια Έκθεση 2012
pdf documentΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 402/2013
pdf documentΝόμος 4128
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων