22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Λοιπές διατάξεις-ισχύς διατάγματος
ATH.ENA CARD
image

Λοιπές διατάξεις-ισχύς διατάγματος


    Άρθρο 31
Λοιπές  διατάξεις  του Π.Δ.  118/06
 
Το άρθρο αυτό προέκυψε κατά την επεξεργασία  του σχεδίου Π.Δ/τος  στο ΣτΕ και την ρητή απαίτησή  του  να  ληφθούν  μέτρα για τα υπάρχοντα  πρατήρια ή να υπάρξουν προβλέψεις για   μεταβατικές  διατάξεις.
Έτσι εξειδικεύοντας  τις διατάξεις αυτού του άρθρου έχουμε : 
Παρ. 1 του άρθρου 31: Είναι εύλογο να διακριθούν οι εξής περιπτώσεις:
** 1.1.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Είτε  έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα υπαγόμενα στο ΒΔ 465/70)
Είτε αντίστοιχα  οιασδήποτε έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου (για τα υπαγόμενα στο Π.Δ. 1224/81) χωρίς  να έχουν όμως  τύχει άδειας ίδρυσης,  συνιστάται να προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας  σύμφωνα με τις  νέες  διατάξεις.  Κι αυτό γιατί  τα πρατήρια αυτά, κατά την έναρξη ισχύος  του  Π.Δ. 118/06,  ευρίσκονταν ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού,  συνεπώς  έχουν την ευχέρεια  προσαρμογής από την αρχή  στο σύνολο των  διατάξεων που εισάγει το Π.Δ. 118/06 και είναι υποχρεωμένα να προσαρμοστούν μέχρι το 2008,  με εξαίρεση την απόσταση από άλλο πρατήριο.
** 1.2.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Άδειας ίδρυσης αλλά  δεν είχε εκδοθεί η οικοδομική τους άδεια,  συνιστάται να προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας  σύμφωνα με τις  νέες  διατάξεις.  Κι αυτό γιατί  τα πρατήρια αυτά, κατά την έναρξη ισχύος  του  Π.Δ. 118/06,  έχουν ακόμη την δυνατότητα με εκπόνηση νέων σχεδίων και χωρίς υπέρογκες δαπάνες (αφού δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες  κατασκευής) να επιτύχουν πλήρη  προσαρμογής από την αρχή  στο σύνολο των  διατάξεων που εισάγει το Π.Δ. 118/06 και είναι υποχρεωμένα να προσαρμοστούν μέχρι το 2008, με εξαίρεση την απόσταση από άλλο πρατήριο.
** 1.3.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Άδειας ίδρυσης και είχε εκδοθεί και η οικοδομική τους άδεια,  προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας  σύμφωνα με τις  προγενέστερες διατάξεις.  Κι αυτό γιατί  τα πρατήρια αυτά, κατά την έναρξη ισχύος  του  Π.Δ. 118/06,  έχουν συνάψει  συμφωνίες με εργολάβους, προμηθευτές, εταιρείες κ.ά. ή (στην πιο δυσμενή περίπτωση) έχουν προχωρήσει σημαντικά την κατασκευή  ή ενδεχομένως  βρίσκονται και στο στάδιο της αποπεράτωσης.
Είναι  προφανές ότι τα πρατήρια αυτά,  για τα  οποία ο όλος σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με τις προγενέστερες διατάξεις,  δεν μπορούν να προσαρμοσθούν στα εξής :
* στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/06 δηλ.  στην απόσταση από άλλο πρατήριο
* ενδεχομένως στον σχεδιασμό του πρατηρίου (κτηρίου) σύμφωνα με το ΠΔ 118/06
* ενδεχομένως στα  θέματα  ανάσχεσης  διαρροών κ.ά.  αν ήδη έχουν  κατασκευασθεί  οι αντίστοιχες  εγκαταστάσεις
Όμως σύμφωνα με το ΠΔ 118/06 κρίνεται απαραίτητη η  επιβολή μέτρων για  την πρόληψη – ανίχνευση – συγκράτηση διαρροών  καυσίμου. Έτσι  επιβάλλεται μέχρι την 28.06.2008 ήτοι εντός δύο ετών από της ισχύος  του Π.Δ. 118/06, η λήψη  των μέτρων που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 10 (υπόγειες  δεξαμενές)  της παρούσας  Εγκυκλίου. Εάν οι κατασκευές είχαν προχωρήσει σε τέτοιο  βαθμό ώστε να είναι αδύνατη κατά  το στάδιο της περάτωσης  των εργασιών η εφαρμογή αυτών των μέτρων ή  οι κατασκευές είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί,  τότε  τα πρατήρια αυτά  θα πρέπει  μέχρι  την 28.06.08  να τοποθετήσουν σύστημα διαχείρισης  καυσίμων, που να ελέγχει  τουλάχιστον  δεξαμενές και αντλίες με τις  σωληνώσεις ή άλλα προβλεπόμενα μέτρα που θα αναφέρονται στην υπό έκδοση απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 31 του Π.Δ. 118/06.
 ** 1.4.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Άδειας ίδρυσης, είχαν περατώσει τις εργασίες κατασκευής  και ευρίσκονταν στο στάδιο της έκδοσης της  άδειας λειτουργίας (είχαν καταθέσει ή επρόκειτο να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά).
Με βάση όσα αναπτύχθηκαν και στην προηγούμενη περίπτωση 1.3.  είναι προφανές ότι για τα πρατήρια αυτής της κατηγορίας οι Υπηρεσίες σας θα πρέπει να ολοκληρώνουν την έκδοση της άδειας λειτουργίας και ακολούθως αυτά θα  αντιμετωπιστούν όπως τα πρατήρια που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 2 του άρθρου 31.
Παρ. 2  του άρθρου 31: Για τα πρατήρια που κατά την 28.06.06  διέθεταν  άδεια  λειτουργίας (ασχέτως αν τυχόν είχε προσωρινά  ανακληθεί) θα εκδοθεί  Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία θα εξειδικεύονται τα μέτρα που είναι  εφικτό να λάβουν, προκειμένου  να συμμορφωθούν  με τις περί ανάσχεσης των διαρροών διατάξεις  του άρθρου 10  του κωδικοποιημένου  Π.Δ/τος.  Τα πρατήρια αυτά θα έχουν προθεσμία  μέχρι την 28.06.08  (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας  δημοσίευσης αυτής της απόφασης) για να εφαρμόσουν  τα μέτρα ανάσχεσης των διαρροών, αφού  προηγουμένως  αυτά τα μέτρα  θα έχουν  εγκριθεί από τις  Υπηρεσίες  Μ – Ε  των Ν.Α.  
Αν και οι λεπτομέρειες θα περιλαμβάνεται στην υπό έκδοση απόφαση, είναι  εν τούτοις  προφανές ότι τα πρατήρια αυτά,  για τα  οποία ο όλος σχεδιασμός και η κατασκευή τους  πραγματοποιήθηκε με τις προγενέστερες διατάξεις,  δεν μπορούν φυσικά να προσαρμοσθούν στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/06 (δηλ.  στην απόσταση από άλλο πρατήριο)  ούτε έχει νόημα η επιβολή ανασχεδιασμού του κτιρίου του πρατηρίου, σύμφωνα με το ΠΔ 118/06, και  ως μόνα ουσιώδη παραμένουν  τα μέτρα ασφαλείας  (π.χ. ανιχνευτές σε υπόγειους χώρους) και τα μέτρα για  την πρόληψη – ανίχνευση – συγκράτηση διαρροών  καυσίμου. Εάν οι  επεμβάσεις  για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ανίχνευσης κ.ά. των διαρροών είναι  εξαιρετικά  δύσκολες  ή πρακτικά  αδύνατες, τότε  τα πρατήρια αυτά  θα πρέπει  μέχρι  την 28.06.08  να τοποθετήσουν σύστημα διαχείρισης  καυσίμων, που να ελέγχει  τουλάχιστον  δεξαμενές και  τις αντλίες με τις σωληνώσεις καυσίμου ή άλλα προβλεπόμενα μέτρα όπως πιο πάνω αναφέρεται. Παρ. 3  του άρθρου 31: Πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αλλά το οικόπεδο τους προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο ή για ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης (δηλ. μέχρι την ημερομηνία  κατάθεσης  του οριστικού 
τιμήματος  στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή όπως άλλως ορίζεται από τις  εκάστοτε κείμενες διατάξεις). Για λόγους ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας, μέχρι την ημερομηνία  συντέλεσης της απαλλοτρίωσης,  θα πρέπει  να επιτρέπετε στα πρατήρια να προβαίνουν  σε μικρής κλίμακας προσθήκες ή αντικαταστάσεις  εξοπλισμού (δεξαμενές, αντλίες, σωληνώσεις, πυροσβεστικά  συστήματα κ.ά.)  
Αξιοσημείωτο είναι ότι  με βάση και τις διατάξεις του άρθρου 25  του κωδικοποιημένου  Π.Δ. 1224/81  στην περίπτωση αυτή, που δηλ. γα λόγους ανεξαρτήτους  της  θελήσεως του ενδιαφερομένου,  το πρατήριο πρόκειται  να σφραγισθεί,  μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η δημιουργία νέου πρατηρίου  στον ίδιο Δήμο ή κοινότητα ή οικισμό  χωρίς  να ληφθεί  υπόψη η απόσταση από άλλο πρατήριο (λειτουργούν ή υπό ίδρυση), η οποία όμως θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη των  50 μέτρων (από τα πλησιέστερα  σημεία  του ενός  με το άλλο,  μετρούμενα  παράλληλα προς τον άξονα της προ αυτών  ενιαίας  οδού – βλ. και  παρ. 2δ του άρθρου  5).  
Παρ. 4  του άρθρου 31: Για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του  Ν. 2801/2000 (Α’ 46)  και  εννοείται  και των Υ.Α.  που εξεδόθησαν ή που θα εκδοθούν με εξουσιοδότηση του νόμου  αυτού.
Παρ. 5  του άρθρου 31:  Πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες (γενικώς) που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην περίπτωση 2 γ  του άρθρου 5 του π.δ 1224/1981( άρθρο 3 του ν.2465/1997), τότε αυτά  (τα πρατήρια) :
- προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας ή
- αντίστοιχα  (αν δηλ. ήδη  λειτουργούν)  συνεχίζουν κατ΄ αρχάς  τη λειτουργία τους,
ακόμα και εάν απέχουν από τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στη παραπάνω  διάταξη (δηλ. των 200 μ), υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις.  Αυτό  σημαίνει ότι, εάν  ιδρυθεί  π.χ.  την 16.01.07 ένα πρατήριο ή λειτουργεί  την 16.01.07 σε μία θέση ένα πρατήριο και την επομένη δηλ. την  17.01.07  χορηγηθεί  άδεια  εγκαταστάσεως ή ιδρύσεως ή ακόμη και  λειτουργίας  ενός  π.χ.  χώρου συνάθροισης κοινού  χωρητικότητας άνω των 50 ατόμων,  δεν  δημιουργείται πρόβλημα στην ολοκλήρωση (έκδοση άδειας λειτουργίας) ή  στην λειτουργία (συνέχιση λειτουργίας αντίστοιχα)  του πρατηρίου.
 
Άρθρο  32
Προσαρτώμενα  σχέδια
Προβλέπεται ότι προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση  με το Π.Δ. 118/06  τα υποδείγματα (παραρτήματα)  1 - 2 – 3 – 4 – 5 –  5α -  6 - 6α  -  6β - 6γ - 7 - 8  - 9  - 10  - 11 και 12.
Είναι  προφανές  ότι  τα σχέδια αυτά είναι ουσιαστικά σκαριφήματα, με τα οποία   επιδιώχθηκε να δοθούν εντελώς  σχηματικά οι  ελάχιστες  δυνατές  απαιτήσεις  (διαστάσεις  εισόδου,  αποστάσεις από γωνίες κ.ά.).
 
 
Άρθρο 33
Ισχύς  διατάγματος
 
Σύμφωνα με το ίδιο το Π.Δ. η ισχύς αρχίζει  από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δηλ. από την  16.06.2006. Κατά τις διατάξεις όμως του άρθρου 13 του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως  και λοιπές διατάξεις»  ( ΦΕΚ Α΄131 /28.06.2006 )   προβλέπεται :
«3. Το φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» θεωρείται ότι  κυκλοφόρησε  την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες  τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία  θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής  κυκλοφορίας του φύλλου της «Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως», εκτός αν ο ενδιαφερόμενος  έχει λάβει  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυκλοφορία  νοείται η πραγματική δυνατότητα  διάθεσης του οικείου ΦΕΚ στο κοινό. Η ημερομηνία  πραγματικής κυκλοφορίας  βεβαιώνεται από τον Ειδικό  Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από την δημοσίευση  των φύλλων της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του νόμου αυτού».
 
Το συγκεκριμένο ΦΕΚ έχει ημερομηνία πραγματικής  κυκλοφορίας  την 28.06.2006 , όπως προκύπτει  και από το  έγγραφο  106105/05.07.06 του Εθνικού  Τυπογραφείου  (βλ. σχετικό 33.1 στο παράρτημα του άρθρου). Άρα η  ισχύς  του  ΠΔ 118/06  άρχεται από την 28η Ιουνίου 2006.
 
Λόγω της  πιθανολογούμενης χρησιμότητας  για τις  Υπηρεσίες σας του ΦΕΚ Α΄ 131 / 2006,  για θέματα  κρίσιμης  ημερομηνίας άσκησης δικαιώματος κ.ά. επισυνάπτεται απόσπασμα  του ΦΕΚ  ως συνημμένο 33.2  στο παράρτημα του παρόντος άρθρου.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων