22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας πρατηρίων
ATH.ENA CARD
image

Διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας πρατηρίων


    Άρθρο 18
Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων
Το  άρθρο   αυτό   αντικαταστάθηκε   εξ ολοκλήρου  από το άρθρο  16 του  Π.Δ. 118/06.
Ακολουθεί  η ανάλυση  των διατάξεων.
Παρ. 1 του άρθρου 18:  Περίπτωση  που  η άδεια λειτουργίας θα χορηγηθεί στο  ίδιο  φυσικό ή  νομικό πρόσωπο, στο  οποίο  έχει  ήδη  χορηγηθεί και  η  άδεια ίδρυσης
Υποβάλλονται :
α) αίτηση
β) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού
γ) βεβαίωση (συναίνεση) της αρμόδιας  για την συντήρηση της οδού Υπηρεσίας ότι η οι εργασίες προσπέλασης στο πρατήριο (απότμηση – υποβιβασμός στάθμης) έχουν κατασκευασθεί  καλώς ή  που (με  διαφορετική  έστω διατύπωση) να προκύπτει  ότι συναινεί για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας  του  πρατηρίου.
δ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας. Επισημαίνεται ότι (αφού  χορηγηθεί κατ΄ αρχάς το Π.Π.) η μη έγκαιρη  ανανέωσή του αποτελεί  λόγο  προσωρινής  ανάκλησης της άδειας  λειτουργίας του πρατηρίου.
ε) Άδεια οικοδομής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης). Από την όλη διατύπωση συνάγεται ότι  σε περίπτωση  ανέγερσης  νέου κτίσματος  θα εκδίδεται  άδεια  με χρήση  «πρατήριο υγρών καυσίμων» ( και κατά περίπτωση : με πλυντήριο, κατάστημα,  αναψυκτήριο, …,) ενώ αν το πρατήριο εγκαθίσταται σε υπάρχον κτήριο  θα  εκδίδεται  σχετική άδεια με τίτλο  «αλλαγή χρήσεως  υπάρχοντος  κτίσματος από … σε πρατήριο υγρών καυσίμων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κ.ά.,» .  Στο σχέδιο κάτοψης  θα αναγράφεται  η  ένδειξη  «Κατάστημα».
στ) αποδεικτικά  κατάθεσης της αμοιβής επίβλεψης του  μελετητή μηχανικού ή της εγγεγραμμένης  στο ΤΕΕ Τεχνικής Εταιρείας, όπως προβλέπονται με την νέα (από 20.02.07) διαδικασία καταβολής στην Εθνική Τράπεζα,  με κωδικό πληρωμής από το ΤΕΕ
ζ) αποδεικτικό καταβολής των  κρατήσεων επί της αμοιβής επίβλεψης  υπέρ ΤΣΜΕΔΕ  και  ΕΜΠ
η) αποδεικτικό  προκαταβολής  φόρου (ΦΕΜ)  επί της αμοιβής επίβλεψης του μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας
Πέραν όμως των ανωτέρω δικαιολογητικών στο στάδιο αυτό θα συνυποβάλλονται και τα προβλεπόμενα από άλλες  διατάξεις του ΠΔ 118/06 δικαιολογητικά, όπως :
* πιστοποιητικό προμηθευτή  για  τις πλαστικές δεξαμενές  ότι οι  δεξαμενές αυτές,  με serial  numbers  …,  είναι σύμφωνες με  τα  πρότυπα  ΕΝ 976-1 ή  ΕΝ 976-2
* βεβαίωση  ειδικευμένου μηχανικού,  που διαθέτει  πιστοποιητικό  επαγγελματικής κατάρτισης σε  θέματα  ADR (Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς  Επικίνδυνων  Εμπορευμάτων ΣΑΜΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από την ΚΥΑ 64834/5491/13.10/7.11.2000 - ΦΕΚ Β΄ 1350) ή  τεχνικής εταιρείας  που απασχολεί  (με εξηρτημένη ή μη μορφή  εργασίας) μηχανικούς με αυτά τα προσόντα ή πραγματογνώμονα ADR όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 32591/3257/01 (ΦΕΚ 703/Β’/01),  ότι η κατασκευή  των υπόγειων μεταλλικών  δεξαμενών,  με serial  numbers  ….. ήτοι υλικό ελασμάτων,  συγκολλήσεις, ανθρωποθυρίδα,  λοιπές διατάξεις όπως μούφες, σωλήνες αναρρόφησης,  μέτρησης , ράβδος  μέτρησης, προστατευτική επικάλυψη, στεγανή  τοποθέτηση  γεωμεμβράνης κ.ά. έχουν γίνει σύμφωνα  με  τις ισχύουσες τεχνικές  προδιαγραφές BS  EN 12285 – 1 :  2003 
* Υπεύθ. δήλωση του προμηθευτή  των αντλιών  προς την Υπηρεσία σας ότι οι διανομείς /  αντλίες με serial number ... έχουν την  δυνατότητα να ανταποκριθούν  στις προϋποθέσεις  «περί  ανάκτησης  ατμών  υδρογονανθράκων φάση  ΙΙ  (vapor  recovery stage II)  και  έχουν πιστοποίηση ATEX 
* υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή της  συνθετικής  μεμβράνης ότι η μεμβράνη  που τοποθετήθηκε ως περίβλημα ανάσχεσης διαρροών στο  πρατήριο (θα αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία) είναι κατάλληλη (ανθεκτική) για υγρά  καύσιμα, διαθέτει  πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων (θα συνυποβάλλονται  με την δήλωση)  και  έχει  προσδόκιμο χρόνο  ζωής τουλάχιστον 30 έτη.
Παρ. 2 του άρθρου 18. Περίπτωση  που  η  άδεια  λειτουργίας  θα  χορηγηθεί  σε  άλλο φυσικό  ή νομικό  πρόσωπο, στο οποίο έχει ήδη χορηγηθεί και η άδεια ίδρυσης
Υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά όπως παραπάνω, και επιπλέον
* Γραμμάτιο κατάθεσης  όπως αντίστοιχα  προβλέπεται στην άδεια ίδρυσης ( παρ.  1γ και 1ιγ)
*  υπεύθυνη δήλωση  του αιτούντος (μόνο του αιτούντος,  όχι και του τυχόν τος  άδειας  ίδρυσης) 
Παρ. 3 του άρθρου 18. Για την χορήγηση της άδειας  λειτουργίας δεν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας  ούτε  επιτρέπεται να καθυστερήσει η έκδοση της άδειας με την αιτιολογία  ότι η Υπηρεσία  προτίθεται  να διενεργήσει αυτοψία.  Εάν  έχουν χορηγηθεί δύο χωριστές άδειες ιδρύσεως (μία για το πρατήριο και μία για το πλυντήριο λιπαντήριο) χορηγούνται αντίστοιχα δύο άδειες  λειτουργίας, και οι δύο αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση ανάκλησης  της άδειας λειτουργίας του πλυντηρίου δεν ανακαλείται η άδεια του πρατηρίου. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας  του πρατηρίου  δεν συμπαρασύρει  και την άδεια λειτουργίας  του πλυντηρίου, εκτός αν οι λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου  θίγουν / επηρεάζουν σαφώς και το πλυντήριο.
 Η Παρ. 4  του άρθρου 18 είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αναφέρεται σε διαδικασία που εφαρμόζεται κατά κόρον, υπό την μορφή της έκδοσης  Απόφασης «έγκρισης σχεδιαγραμμάτων».  Έτσι στις  περιπτώσεις που :
- κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ιδρύσεως, αποφασίζονται (για διάφορους λόγους)  αλλαγές σε σχέση με τα  αρχικώς  εγκριθέντα σχεδιαγράμματα  ή
- μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας είναι επιθυμητή  η  μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος
πρέπει (βλ. Ν. 2801) να προηγηθεί η  έγκριση  από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών - Επικοινωνιών και μετά την χορήγηση αυτής  να  ακολουθήσει  η  υλοποίησή τους.
Η διάρκεια  ισχύος της  Απόφασης  Έγκρισης σχεδιαγραμμάτων καθορίζεται ως εξής :
- εάν χορηγείτε  τέτοια  Απόφαση κατά την διάρκεια ισχύος  της άδειας ιδρύσεως, δεν θα  καθορίζετε  χρονικό διάστημα ισχύος, διότι ισχύει αυτό  της αδείας ιδρύσεως.
- εάν χορηγείτε τέτοια Απόφαση μετά την  χορήγηση  της άδειας  λειτουργίας, τότε θα θέτετε χρονικά περιθώρια ισχύος, ως εξής:
* εάν πρόκειται για συνήθεις απλές τροποποιήσεις (προσθήκη δεξαμενής, νησίδας αντλιών ή  προσθήκη αυτομάτου πλυντηρίου σε υφιστάμενο χώρο κ.ά.)  προθεσμία  έξη μηνών
* εάν πρόκειται για πιο σύνθετες επεμβάσεις  όπως πλήρη ανακατασκευή (rebuilding) ή προσθήκη κτίσματος κ.ά. τότε θα χορηγείτε  προθεσμία με την εξής  διάταξη : « Η παρούσα  Απόφαση ισχύει για διάστημα   έξη  μηνών από την ημερομηνία  έκδοσης της οικοδομικής άδειας και πάντως  όχι πέραν τους  έτους από την  υπογραφή της  παρούσας  ήτοι μέχρι την  …/../2….» . 
Η θέσπιση προθεσμιών  θα συμβάλλει  στον καλύτερο προγραμματισμό  όλων των εμπλεκομένων  είτε μεμονωμένων  πρατηριούχων είτε Εταιριών πετρελαιοειδών,  με τον έγκαιρο προγραμματισμό των  επεμβάσεων  που προτίθενται  να πραγματοποιήσουν και θα περιορίσει το φαινόμενο της αθρόας χορήγησης  Αποφάσεων  για τροποποιήσεις, προσθήκες κ.ά. που οι  Υπηρεσίες σας  δεν είναι  σε θέση  να γνωρίζουν  εάν  και πότε υλοποιήθηκαν. 
Για να χορηγηθεί  η «Έγκριση σχεδιαγραμμάτων» απαιτείται,  κατ’  αναλογία  με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης, να υποβληθούν:
αίτηση του ενδιαφερομένου
τεχνική έκθεση
προϋπολογισμός  κατά περίπτωση
νέα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα
τυχόν γραμμάτια είσπραξης  κ.ά. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι :
Τα πρατήρια που ιδρύθηκαν πριν την ισχύ  του Π.Δ. 118/06, θα πρέπει σε κάθε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη κ.ά. που προτίθεται να υλοποιήσει και θα ζητηθεί η έγκρισή της πριν την 28.06.08 (ημερομηνία λήξης της  Απόφασης που προβλέπει  η παρ. 2 του άρθρου 31 του Π.Δ. 118.06)  να εναρμονίζονται με εκείνες  τις διατάξεις του που είναι  επιθυμητές από την Πολιτεία (για λόγους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος)  αλλά και σε όσες άλλες είναι εφικτές. Έτσι  σε περιπτώσεις  προσθήκης ή αντικατάστασης δεξαμενής σε ιδρυθέντα πρατήρια θα εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις του ΠΔ 118/6  όπως και  σε αντικατάσταση αντλιών ή νησίδων οι αντίστοιχες  διατάξεις  (φρεάτιο  ανάσχεσης κάτω από την νησίδα κ.ά.). 
Σε πρατήρια που ιδρύθηκαν πριν την ισχύ  του Π.Δ. 118/06 και επιθυμούν τώρα (εκ των υστέρων)  την έγκριση αλλαγών, τροποποιήσεων ή προσθηκών που  έχουν ήδη υλοποιήσει, επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η έγκριση αυτών με τις προγενέστερες του Π.Δ. 118/06  διατάξεις, με την υποχρέωση  να εναρμονίσουν τις εγκαταστάσεις τους με τις διατάξεις που θα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση  ολικής ανακατασκευής είναι ευνόητο ότι θα εφαρμόζεται πλήρως το νέο  διάταγμα,  με την επιφύλαξη  του εμβαδού του κτηρίου εφόσον  για πολεοδομικούς  λόγους (κάλυψη,  απόσταση Δ,  επιφάνεια για φύτευση  κ.ο.κ.)  αυτό δεν είναι εφικτό. Μέχρι την  28.06.08  όλα τα (προ του Π.Δ. 118/06) πρατήρια θα προσαρμοσθούν σύμφωνα  με τους ειδικότερους όρους που θα περιλαμβάνει    η υπό έκδοση Απόφαση. Οι  αιτήσεις  για  Εγκρίσεις σχεδιαγραμμάτων που θα ζητούνται  μετά την  28.06.08  για πρατήρια ιδρυθέντα  προ του Π.Δ. 118/06,  θα  εξετάζονται πλέον (υπό την προϋπόθεση ότι είναι τεχνικά εφικτό) με τους  όρους  του  Π.Δ. 118/06.   
Η νέα  ενιαία άδεια  λειτουργίας, που εκδίδεται μετά την υλοποίηση  των εγκαταστάσεων,  είναι ουσιαστικώς ενημέρωση  της προηγούμενης  άδειας  λειτουργίας  με  το σύνολο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει και χορηγείται, με την υποβολή αίτησης,  υπεύθυνης  δήλωσης μηχανικού και των κατά περίπτωση  άλλων δικαιολογητικών, όπως  αναφέρθηκαν παραπάνω στην παρ. 1 του άρθρου 18. Διευκρινίζεται πάντως ότι για μικρές τυποποιημένης μορφής  επεμβάσεις σε λειτουργούντα πρατήρια, δεν απαιτείται υποβολή στην Υπηρεσία σας οικοδομικής άδειας, ούτε νέας  έγκρισης Π.Ο. ή νέου Π.Π., όπως άλλωστε αναφέρεται και στην παρ. 13  του  άρθρου  6 του παρόντος.
Παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 18. Όπως  είναι προφανές η ανάκληση  της άδειας λειτουργίας  θα πρέπει να γίνεται με  ιδιαίτερη σύνεση, μιας και αποτελεί μια δυσμενή  για τον διοικούμενο  πράξη. Σύμφωνα με την  Γνωμοδότηση  980/1984  της  Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που έχει γίνει αποδεκτή  με την με αρίθμ. Πρωτ. 35601/07.12.1984 Εγκύκλιο του  Υπουργείου μας, με θέμα « Περί οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων»  προβλέπεται :
* υπάρχει η  περίπτωση της  προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας  λειτουργίας,  ως ένα  είδος κύρωσης (ποινής, τιμωρίας) για μια συγκεκριμένη  υπαίτια  συμπεριφορά του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.  Η προσωρινή ανάκληση  είναι  νοητή  στις  περιπτώσεις  εκείνες  όπου κάποια  από τις προϋποθέσεις  της  λειτουργίας  του πρατηρίου  έπαψε  μεν να  υπάρχει, αλλά είναι δυνατόν σε ένα  χρονικό διάστημα  σχετικά σύντομο να  υπάρξει εκ νέου, ύστερα από ενέργειες  του  εκμεταλλευτή. (π.χ. γίνεται προσωρινή  ανάκληση της άδειας λειτουργίας για λόγους/ ελλείψεις   που μπορούν  να  επανέλθουν/ αποκατασταθούν, όπως η ανανέωση του πιστοποιητικού  πυρασφαλείας που έχει λήξει ή η ανανέωση της  Απόφασης  Έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων που έχει λήξει, αδιαφορία του  πρατηριούχου να νομιμοποιήσει αλλαγές που επέφερε χωρίς προηγούμενη έγκριση ή  διότι διαπιστώθηκε ότι  ανεφοδιάζει  οχήματα που έχουν σταθμεύσει  στο κατάστρωμα της  οδού).
Η  οριστική ανάκληση  δικαιολογείται σε εκείνες  τις  περιπτώσεις  όπου αποκλείεται να υπάρξει εκ νέου  η νόμιμη προϋπόθεση  για λόγους αντικειμενικούς  (π.χ. γίνεται  οριστική  ανάκληση  εάν ο εκμεταλλευτής  καταδικασθεί  τελεσίδικα  για νοθεία  καυσίμων). 
Προς αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας   δεν επιφέρει  και ανάκληση της άδειας  ιδρύσεως  η οποία  θεωρείται ως  «οιονεί  ισχύουσα» , δηλ.  σαν να ισχύει.  Δηλ.  ακόμη και η οριστική ανάκληση  της άδειας λειτουργίας  για λόγους  που αναφέρονται  στην συμπεριφορά  του εκάστοτε  εκμεταλλευτή  δεν έχει  συνέπειες  για αυτό  καθ΄ αυτό  το πρατήριο, που θα μπορέσει  να λειτουργήσει  επ΄ ονόματι άλλου  εκμεταλλευτή.
Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο  να διευκρινισθεί ότι  ενέργειες  πρατηριούχων,  όπως  το κατά  κόρον λεγόμενο, υπό μορφή απειλής / εκβιασμού  «θα πάω να καταθέσω την άδεια λειτουργίας  του  πρατηρίου»   δεν έχουν  καμία επίπτωση  στο πρατήριο. Εάν λοιπόν  ο  εκμεταλλευτής  με αίτησή του  ζητήσει, οικιοθελώς, την  ανάκληση της άδειας λειτουργίας του  πρατηρίου  (δηλ. ότι  δεν επιθυμεί  άλλο  την εκμετάλλευση αυτού του πρατηρίου)  και  έχει  ενδεχομένως αφαιρέσει  και μηχανήματα  που δεν ανήκαν  στην ιδιοκτησία  του  πρατηρίου (όπως  στέγαστρο ή αντλίες κ.ά.)  τότε  θα πρέπει :
- να ζητάτε  από τον εκμεταλλευτή  υπεύθυνη δήλωση ότι απομάκρυνε από τις  δεξαμενές τα υγρά καύσιμα.
- να ανακαλείτε  προσωρινά την άδεια λειτουργίας  του πρατηρίου « … και μέχρι  την μεταβίβαση αυτής σε άλλον έχοντα  το προς τούτο δικαίωμα».
- με κάθε πρόσφορο τρόπο να επικοινωνείτε με τον ιδιοκτήτη  του οικοπέδου  του πρατηρίου και να τον ενημερώνετε  σχετικά,  ώστε να αναζητήσει νέον εκμεταλλευτή  και ζητώντας  να υποβάλλει  υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί  την συνέχιση της  λειτουργίας  του πρατηρίου. 
Στην περίπτωση  που  και ο κάτοχος  της άδειας  ίδρυσης ή  αυτός που έχει  τώρα την ιδιοκτησία του ακινήτου  δεν επιθυμεί  την  περαιτέρω λειτουργία  του πρατηρίου,  και αυτό  βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωσή του,  τότε  θα εκδίδεται  απόφαση οριστικής ανάκλησης  της άδειας ιδρύσεως  και λειτουργίας  του πρατηρίου. Η  απόφαση αυτή θα κοινοποιείται στο Αστυν. Τμήμα και σε όλους  τους καθ΄ οιονδήποτε  τρόπο  εμπλεκόμενους, όπως  Πυρ. Υπηρεσία,  Γραφείο Περιβάλλοντος,  εταιρεία  πετρελαιοειδών, ενδιαφερόμενος  ιδιοκτήτης και τελευταίος  εκμεταλλευτής κ.ά. 
Σύμφωνα  με την  ίδια  Γνωμοδότηση  προβλέπεται  ότι :
* υπάρχει  η περίπτωση της  προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας  λειτουργίας,  μετά από την διαπίστωση ότι έχουν παύσει να συντρέχουν ορισμένες εξ εκείνων των  προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς αυτό να οφείλεται σε μια συγκεκριμένη  υπαίτια  συμπεριφορά του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.
(π.χ. γίνεται προσωρινή  ανάκληση της άδειας λειτουργίας  επειδή  γίνονται εργασίες   διαπλάτυνσης της έμπροσθεν οδού που θα διαρκέσουν 5 μήνες, κατά την  διάρκεια εκτέλεσης των οποίων είναι  ουσιαστικά αδύνατη η προσπέλαση των οχημάτων). Εδώ έχουμε μια (ανεξάρτητη από την θέληση του πρατηριούχου) αιτία, που όμως θα παρέλθει.
Οφείλετε όμως να προχωρήσετε σε οριστική  ανάκληση εάν αντικειμενικά προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου (π.χ.  λόγω έργων διαμόρφωσης Σταθμού του ΜΕΤΡΟ όλο το οικόπεδο ή εκτεταμένο τμήμα του απαλλοτριώνεται, οπότε είναι  αδύνατη ή ιδιαίτερα προβληματική η συνέχιση της  λειτουργίας του).
Στο σημείο  αυτό θα πρέπει να  διαλυθεί  μια ευρύτατα διαδεδομένη  παρανόηση, αναφορικά με την δυνατότητα  ανάκλησης  αδείας πρατηρίου που  έπαυσε  να λειτουργεί  πέραν του έτους.  Πράγματι, όπως  προβλέπει  και  η  με αριθμ. 36/1982  Γνωμοδότηση  της Νομικής Διεύθυνσης  του Υπουργείου Συγκοινωνιών,  που έχει γίνει  αποδεκτή από τον  Υπουργό μεταφορών με την υπ, αρίθμ.  27 /1983
Εγκύκλιο, είναι δυνατή η ανάκληση της αδείας λειτουργίας.  Σε  αυτή την περίπτωση, ειδικά δε τώρα που επανήλθαν οι απαγορευτικές  μεταξύ πρατηρίων αποστάσεις,   αυτόσυνιστάται, διότι  εμφανίζεται  ο πρατηριούχος να απεμπολεί  το δικαίωμα  που του παρέχει η Πολιτεία, στερώντας παράλληλα και από άλλους  (λόγω των  ισχυουσών  απαγορευτικών αποστάσεων) την δυνατότητα  ίδρυσης  πρατηρίου και εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Εννοείται όμως ότι όλες αυτές οι ενέργειες  της Υπηρεσίας  σας   και η  αφαίρεση της  άδειας (αν  πράγματι  διαπιστωθεί  ότι δεν υπάρχει  ενδιαφέρον για  την  συνέχιση  της λειτουργίας  του  πρατηρίου  από τον  τελευταίο  εκμεταλλευτή ή από τον  κάτοχο της άδειας ίδρυσης ή από τον πραγματικό  ιδιοκτήτη της εγκατάστασης) θα πρέπει  να γίνουν με τήρηση  των διαδικασιών που προβλέπει  ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (βλ. περισσότερα στην ανάλυση που έγινε  στην παρ. 2 του άρθρου 6  στην σελίδα  6.1  της  παρούσης  Εγκυκλίου).   
 
Τέλος  επισημαίνεται  και πάλι  ότι  πολεοδομικής  φύσεως  αυθαιρεσίες  δεν συνιστούν λόγο προσωρινής ανάκλησης  της  αδείας, εκτός  αν υπάρχει  αποδεδειγμένα  κίνδυνος (π.χ.  έχει  συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης  επικίνδυνης κατασκευής  ή  π.χ.  το κτίριο ή το στέγαστρο έχει  κριθεί  στατικά  ανεπαρκές  ) . Σε όλες  τις άλλες  περιπτώσεις  οι τυχόν πολεοδομικής φύσεως αυθαιρεσίες θα έχουν τις συνέπειες που προβλέπουν οι αντίστοιχες  πολεοδομικές  διατάξεις (επιβολή προστίμου, τέλους διατήρησης αυθαιρέτου  κ.ά.),  αλλά  δεν αποτελούν λόγο  προσωρινής ανάκλησης  της αδείας  λειτουργίας.  
 
Πάντως σε κάθε  περίπτωση  ανάκλησης  της αδείας λειτουργίας η  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οφείλει να τηρήσει  με σχολαστικότητα  την  διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας ( Ν. 2660/1999  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 45/1999  - βλ. παράρτημα  18.1 πλήρως αιτιολογημένης απόφασης),  ώστε να μην υφίσταται λόγος  τυπικής  απόρριψης της  Απόφασης, οι δε εκδιδόμενες αποφάσεις  θα πρέπει  να έχουν  επαρκή και εμπεριστατωμένη  αιτιολόγηση των λόγων για τους  οποίους  πραγματοποιείται η  προσωρινή  ή  οριστική  ανάκληση της αδείας.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων