22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης πρατηρίων
ATH.ENA CARD
image

Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης πρατηρίων


     
Άρθρο 17
Διαδικασία  χορηγήσεως  αδειών  ιδρύσεως
Το άρθρο αυτό  του Π.Δ. 1224/81  αντικαταστάθηκε  εξ ολοκλήρου από  το άρθρο  30 του  Π.Δ. 118/06.
Η ανάλυση κατά  παράγραφο  έχει  ως  εξής:
 1.  Στην παρ. 1 αναφέρεται  ότι για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:
** Αίτηση του ενδιαφερομένου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία  προκύπτει  το  δικαίωμα  χρήσης  του γηπέδου  για ίδρυση πρατηρίου.
Ως  αποδεικτικά  έγγραφα  θεωρούνται :
- το συμβόλαιο ιδιοκτησίας   σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση  του ενδιαφερομένου, στην οποία  θα  δηλώνεται  ότι    έχει  το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ιδιόκτητου ακινήτου, όπως  αυτό  περιγράφεται στο  συνυποβαλλόμενο υπ΄  αριθμ.  …  συμβόλαιο  ιδιοκτησίας, για ίδρυση πρατηρίου υγρών  καυσίμων
- μισθωτήριο συμβόλαιο σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση  του ενδιαφερομένου, στην οποία  θα  δηλώνεται  ότι έχει  το νόμιμο δικαίωμα χρήσεως  του μισθωμένου ακινήτου,  για ίδρυση πρατηρίου υγρών  καυσίμων. Από το μισθωτήριο επιτρέπεται να απαλειφθεί το άρθρο  που αναφέρεται  στο τίμημα ή τα άλλα οικονομικά στοιχεία  της μίσθωσης.
Αντί των συμβολαίων ή συμβάσεων μπορεί να γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία σας  υπεύθυνη  δήλωση του ενδιαφερομένου/ων,  στην οποία  θα δηλώνει ότι  « έχω το νόμιμο  δικαίωμα  χρήσεως του οικοπέδου  που βρίσκεται στον Δήμο …. Δ.Δ. …. Οδός …..  για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων. Το δικαίωμα αυτό αντλώ από (θα συμπληρώνεται ανάλογα) το με αριθμό …  συμβόλαιο / από την  από … σύμβαση μεταξύ … και …» .
Η Υπηρεσία  σας δεν έχει υποχρέωση να  υπεισέλθει σε  λεπτομέρειες των συμβάσεων  κ.ά.  την δε αποκλειστική  ευθύνη φέρει  ο ενδιαφερόμενος.     
**  Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε 1:500 (ή 1:1000 για μεγάλα οικόπεδα). Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι  δεν πρέπει να  ζητείται πλήρης  τοπογραφική αποτύπωση της ζώνης των 200 μ. περιμετρικά  του οικοπέδου, αλλά πέριξ της  κυρίας  εκτάσεως  του υπό ίδρυση πρατηρίου και σε αυτή την ζώνη θα αποτυπώνονται  με ακρίβεια  εκείνες  εκ  των εγκαταστάσεων και στοιχείων που ενδεχομένως υπάγονται  στις απαγορεύσεις  του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 6.  Στα υπόλοιπα  αρκεί  να αναγράφεται απλώς  η χρήση του κτίσματος π.χ.  κατοικία. Σε περίπτωση που μία απόσταση  από π.χ.  το άκρο  κτιρίου  εκπαιδευτηρίου είναι  οριακή,  θα πρέπει  να σημειώνονται στο σχέδιο και οι συντεταγμένες, όπως  προκύπτουν από μέτρηση με τοπογραφικά όργανα,  του  σημείου εκείνου της  εγκατάστασης π.χ.  κέντρο  φρεατίου δεξαμενής,  που απέχει  ολιγότερο  από  το εκπαιδευτήριο και του πλησιέστερου προς  το πρατήριο άκρου του εκπαιδευτηρίου.  Επί του σχεδίου  θα αναγράφεται δήλωση του μηχανικού  ότι  το υπό ίδρυση  πρατήριο πληροί  την ρήτρα  της  απαγορευτικής  αποστάσεως  των 200 μ. από εγκαταστάσεις  του άρθρου  5 παρ. 2γ του κωδικοποιημένου Π.Δ. 1224/81.
**  Γραμμάτιο κατάθεσης 30 €  (μπορεί  για απλοποίηση  να εκδοθεί ενιαίο παράβολο με αυτό της παρ. 1 ιγ – βλ. παρακάτω).
** Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί καταδίκης για νοθεία καυσίμων και για λιποταξία ή ανυποταξία. Η δήλωση  περί νοθείας καυσίμων και λιποταξίας ή ανυποταξίας επεκτείνεται σε όλα  τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν  την προσωπική  εταιρεία ή είναι  μέτοχοι της ΕΠΕ, ενώ για ΑΕ  η δήλωση αναφέρει ότι η ΑΕ δεν έχει καταδικασθεί  για νοθεία.
**  Υπεύθυνη  δήλωση  του αιτούντος αναφορικά με το δικαίωμα  χρησιμοποίησης του ακινήτου (εκτός αν υποβλήθηκε ήδη ως αποδεικτικό στοιχείο)
** Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή Μηχανικού ότι η χρήση δεν απαγορεύεται και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις κ.λ.π. Διευκρινίζεται  ότι δεν απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης χρήσεων γης, διότι αυτό εμμέσως προκύπτει από την Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) αλλά και διότι επακολουθεί  η έκδοση  οικοδ. άδειας με χρήση πρατηρίου.
** Προκειμένου περί νομικού προσώπου, το οποίο ζητεί άδεια ιδρύσεως πρατηρίου, τα  αντίστοιχα  κατά  περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (δηλ. Καταστατικό  ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή ΕΠΕ  και σε περίπτωση Α.Ε. Καταστατικό και Πράξη του Δ.Σ. που καθορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο ή που εξουσιοδοτεί στέλεχος της Εταιρείας να υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την ίδρυση και λειτουργία του υπόψη πρατηρίου ή και γενικώς των πρατηρίων που  θα ιδρύει). Σημειώνεται ότι το Καταστατικό ισχύει  από την ημερομηνία που εγκρίνεται  από την Διεύθυνση  Εμπορίου  της  Ν.Α.  και αποστέλλεται  για δημοσίευση.
** Σχέδιο  γενικής  διάταξης και  κυκλοφοριακής σύνδεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς εκατό (1:100) ή ένα προς πενήντα (1:50) ή (για πολύ μεγάλα οικόπεδα και σε 1:200). Περιλαμβάνει μόνο την κύρια έκταση του πρατηρίου και σ΄ αυτό  φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό.  Διευκρινίζεται ότι ως  κυκλοφοριακή σύνδεση  νοούνται για  τα εντός σχεδίου ή εντός  οικισμών πρατήρια  οι αποτμήσεις του πεζοδρομίου (πεζοδρομίων) μέσω των οποίων  εισέρχονται τα οχήματα στο πρατήριο  και  αντιστοίχως εξέρχονται. Στο σχέδιο αυτό δεν απεικονίζονται σωληνώσεις και καλωδιώσεις,  αλλά  οι δομικές  κατασκευές  και εγκαταστάσεις. Η  αναγραφή στο σχέδιο των τελικών υψόμετρων των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου ( π.χ. δάπεδο παρά την  νησίδα  και  στα φρεάτια), οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων (αξονικές γραμμές)  κατά την κίνηση τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου  έχουν το νόημα  ότι έχει ελεγχθεί  από τον μελετητή  η δυνατότητα αναρρόφησης  καυσίμου από την δεξαμενή, επίσης η κατά  μήκος κλίση  της τροχιάς  του οχήματος (που πρέπει να είναι μικρότερη των 10%) και η απορροή των  ομβρίων  της πλατφόρμας.
** Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Στο σχέδιο αυτό, που ανάλογα με το μέγεθος του πρατηρίου μπορεί να είναι σε 1: 50 ή 1:100,  απεικονίζονται οι  εκτός των κτιρίων του πρατηρίου αλλά εντός της κύριας  έκτασης αυτού  εγκαταστάσεις  (δηλ. δεν σχεδιάζονται  οι καλωδιώσεις, ο φωτισμός, η ύδρευση κ.ά. των κτιρίων). Γι αυτό το λόγο  το κτίριο,  όπως και όλο το λοιπό υπόβαθρο (αποτμήσεις, δεξαμενές, νησίδες κ.ά.),  απεικονίζονται με λεπτή μαύρη γραμμή  και χωρίς διαστάσεις ενώ είναι απαραίτητο  να  απεικονίζονται με διαφορετικά   χρώματα  οι  εξής  εγκαταστάσεις :
- δίκτυο ύδρευσης (φρεάτιο υδροληψίας, μετρητής, βάνα, σωληνώσεις ή κεντρική σωλήνωση και συλλέκτης διανομής (κολλεκτέρ), παροχές σε πλυντήριο, σε δεξαμενή αυτομάτου πλυντηρίου,
παροχή σε νησίδα αντλιών ή σε ειδική  νησίδα  κ.λ.π.) (συνιστάται συνεχής  γραμμή με γαλάζιο χρώμα).  
- δίκτυο αποχέτευσης δηλ.  φρεάτια ακαθάρτων εκτός  κτιρίου,  φρεάτιο συλλογής  απονέρων
πλύσεως πλυντηρίου, τυχόν εγκατάσταση ανακύκλωσης του νερού του πλυντηρίου,  βορβοροσυλλέκτης, φρεάτιο προ της εισαγωγής στον βορβοροσυλλέκτη και φρεάτιο  δειγματοληψίας μετά τον βορβοροσυλλέκτη,  διάταξη τελικής διανομής, π.χ. τελικό φρεάτιο  προς δίκτυο υπονόμων ή προς στεγανή δεξαμενή ή προς βιολογικό καθαρισμό κ.ά. (συνιστάται συνεχής  γραμμή με καφέ  χρώμα).  
- δίκτυο πεπιεσμένου αέρα από τον συλλέκτη διανομής  προς τις επιμέρους  καταναλώσεις, τις σωληνώσεις, τις παροχές σε νησίδες αντλιών ή άλλες νησίδες (π.χ. νησίδα με σκούπες αναρρόφησης), στο πλυντήριο,  στους τυχόν υδραυλικούς  ανυψωτήρες  κ.ά.  Επίσης στο ίδιο σχέδιο απεικονίζονται τα  τυχόν (σύγχρονα)  συστήματα παροχής  αζώτου για την  πλήρωση  των  αεροθαλάμων  των αυτοκινήτων (συνιστάται συνεχής  γραμμή με  πράσινο χρώμα).  
- δίκτυο  σωληνώσεων παροχής  καυσίμου δηλ.  πλήρωση  δεξαμενών εξ αποστάσεως ή μέσω των φρεατίων, σωληνώσεις από δεξαμενές προς  νησίδες αντλιών, ειδικά φρεάτια κάτωθι των νησίδων,  τυχόν φρεάτια ανίχνευσης  διαρροών (ιmonitory  wells) κ.ά.  (συνιστάται συνεχής  έντονη γραμμή (πάχους  0,35)   με  κόκκινο χρώμα).  
- δίκτυο  σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών  δηλ. η διαδρομή των σωληνώσεων από τις  δεξαμενές  μέχρι  τις  εξαερώσεις,  η διάταξη ανάκτησης ατμών ( χαμηλού τύπου, υψηλού τύπου,  υπόγεια) – συνιστάται  διακεκομμένη  έντονη γραμμή (πάχους  0,35)   με  κόκκινο χρώμα  
- δίκτυο ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων δηλ. πίνακα  και  τυχόν  υποπίνακες (μόνο θέση), φρεάτια  διέλευσης  καλωδιώσεων,   σωληνώσεις  διέλευσης  καλωδιώσεων,  καλωδιώσεις (είδος, διατομή),  τυχόν καλωδιώσεις  συστήματος  διαχείρισης  καυσίμων (συνιστάται συνεχής  έντονη γραμμή (πάχους  0,35)   με  μπλε  χρώμα)  
 **  Σχέδιο λεπτομερειών:
Το σχέδιο αυτό θα συντάσσεται  κατά περίπτωση για κάθε  πρατήριο, σε τέσσερα (4) αντίγραφα και θα περιλαμβάνει συγκεντρωμένα  σε ένα σχέδιο, σε κλίμακα ένα προς πενήντα ( 1: 50 ) ή ένα προς είκοσι ( 1: 20 ) ή και σε άλλη κλίμακα (διαφορετική ίσως για το κάθε λεπτομερειακό σχέδιο),  όλα τα  επιμέρους σχέδια λεπτομερειών εκείνων εκ  των συσκευών,  μηχανημάτων, διατάξεων  κ.ά. του εξοπλισμού  που πράγματι  εγκαθίστανται, όπως  (κατά περίπτωση):
Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει κάτοψη και τομές με διαστάσεις της δεξαμενής, θέση ανθρωποθυρίδας ή ανθρωποθυρίδων,  τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση  δεξαμενής διπλού τοιχώματος εντός του εδάφους με χρήση ή και χωρίς χρήση  αδιαπέραστης συνθετικής   μεμβράνης  ή για τοποθέτηση δεξαμενής μονού τοιχώματος εντός στεγανού περιβλήματος (φατνίου)   εκ σκυροδέματος, τα εξαρτήματα και  οι σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή  τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.
Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει όψη και τομή, με τις διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή  με ενσωματωμένες  σιδηρές  βάσεις,  εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή.  Σε περίπτωση  γεμιστηρίου  μικρής κλίμακας θα απεικονίζεται  το σχετικό αξονομετρικό  διάγραμμα.
Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. Σε περίπτωση ανακύκλωσης  θα περιλαμβάνεται  λεπτομερειακό  σχέδιο με την αρχή (διάγραμμα)  λειτουργίας της   εγκατάστασης.
Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει (ενδεικτικές) διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης  (δηλ.   βάση από σκυρόδεμα  στο κάτω μέρος  του  κυλίνδρου – εμβόλου  του ανυψωτήρα)    και τρόπο  ηλεκτρολογικής  ή υδραυλικής   σύνδεσης.
Αυτόματα πλυστικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει  ενδεικτικές διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης  ( π.χ.  κύλιση σε ράγες ή  σταθερά μηχανήματα  με κυλιόμενη ερπύστρια / καδένα)   και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem). Οι καλωδιώσεις  είναι προτιμότερο  να απεικονίζονται  στο  σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  - βλ. παραπάνω στο (θ). 
**Τεχνική έκθεση  όπως  ορίζεται στις  διατάξεις.
** Προϋπολογισμό δαπάνης όπως ορίζεται στις  διατάξεις.
**Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30 Ε) για κάθε αντλία ή διανομέα, συνυπολογιζομένου και του αρχικού παραβόλου. Ως αντλία ή διανομέας νοείται το αντίστοιχο σώμα (ενιαίο μηχάνημα), ανεξαρτήτως  των επιστομίων (ακροσωληνίων – πιστολιών) που διαθέτει. Το ισόποσο γραμμάτιο (δηλ. 30 €)υποβάλλεται και στην περίπτωση ύπαρξης διακεκριμένου χώρου  εγκατάστασης Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου, ανεξάρτητα  από τον μηχανολογικό εξοπλισμό.  Δηλ.  χώρος πλυντηρίου χωρίς ανυψωτικό και χωρίς  αυτόματο πλυντήριο  υπολογίζεται  με 30 €, όπως και χώρος πλυντηρίου  που περιλαμβάνει  ανυψωτικό ή και αυτόματο πλυντήριο.
** Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία. Ως  αρμόδια  για μια οδό υπηρεσία θεωρείται  όχι η υπηρεσία που κατασκεύασε τον δρόμο αλλά  αυτή που συντηρεί  την οδό.  Σε περίπτωση που η υπηρεσία αυτή δεν είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα  (π.χ. η Λεωφόρος  Αθηνών  που οδηγεί  από την πλατεία  Καραϊσκάκη προς την Κόρινθο και διέρχεται από τους Δήμους  Αθηναίων, Περιστερίου,  Αιγάλεω, Χαϊδαρίου κ.ά., από περιοχές  εντός σχεδίου είναι εθνική οδός  και έχει αρμοδιότητα συντήρησης η ΔΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ ή η  ΔΕΣΕ της  Περιφέρειας  Αττικής), για την έκδοση της έγκρισης αυτής θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δήμου ή της Κοινότητας. Γενικά ή στην μία ή στην άλλη  περίπτωση (δηλ. όπου είναι αποκλειστικά αρμόδιος ο Δήμος ή όπου υπάρχει ένα είδος  συναρμοδιότητας)  η έγκριση αυτή του Δήμου είναι τυπική.  Εάν  ο Δήμος  δεν διαθέτει  συγκροτημένη  Τεχνική  Υπηρεσία,  τότε η έγκριση της απότμησης  θα χορηγείται από την ΤΥΔΚ της οικείας  Ν.Α.  Διευκρινίζεται ότι εφόσον παρέλθουν 60 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος στον Δήμο  ή στην ΤΥΔΚ  και δεν έχει δοθεί απάντηση, θεωρείται ότι  αυτή  είναι θετική και προχωρεί η διαδικασία  χορήγησης της άδειας.
** αποδεικτικό ενημερότητας της ετήσιας συνδρομής του Διπλ. Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδρομής του Τεχν. Μηχανικού προς την ΕΕΤΕΜ καθώς  και βεβαίωση  καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ  (για τους  διπλωματούχους  μηχανικούς). Τα δικαιολογητικά αυτά αποσκοπούν  στην  διασφάλιση της  εκπόνησης των σχετικών  μελετών, σχεδίων κ.ά. από  τεχνικούς,  ελεύθερους  επαγγελματίες  ή από  τεχνικές  εταιρείες, εγγεγραμμένες  στο ΤΕΕ.
** Απόφαση  με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι  (βλ. και την οικ.56392/3831/3.10.06 Εγκύκλιό μας παρ. 2 α  )
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 17 αναλύονται τα της διενέργειας αυτοψίας. Τα δύο πρώτα εδάφια  της παραγράφου αυτής είναι κατανοητά. Κατά την αυτοψία (που δεν πρέπει να υπερβεί τις 30 ημέρες από την κατάθεση ώστε να είναι εφικτή η περαίωση της έκδοσης της άδειας σε 60 το πολύ ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση) ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την προτεινόμενη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρώνει ένα  έντυπο αυτοψίας, που διαμορφώνει  κάθε  Υπηρεσία όπως την διευκολύνει. Η ύπαρξη εντύπου αυτοψίας μέσα στον φάκελο είναι απαραίτητη. 
3.  Η παρ. 3  του άρθρου 17, δηλ. ακαταλληλότητα θέσης για ίδρυση πρατηρίου είναι  ευνόητη. Εννοείται  όμως ότι και σ΄ αυτή την περίπτωση στον ενδιαφερόμενο  θα  δοθεί έγγραφη  πλήρως 
τεκμηριωμένη απάντηση.
4.  Η  παρ.  4 του άρθρου 17  ουσιαστικά  καταγράφει διαδικασίες  που εφαρμόζονται και σήμερα.
Η καθυστέρηση έκδοσης της άδειας ίδρυσης πέραν των 60 ημερών από την υποβολή  της αίτησης μετά της πλήρους  σειράς  των δικαιολογητικών  δεν δίνει στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα  να προχωρήσει την διαδικασία  ίδρυσης  του πρατηρίου. Όμως η Υπηρεσία  θα πρέπει  να κάνει  κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε  να περατώσει  εμπροθέσμως την διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη  την οικονομική επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου αλλά και τις οικονομικές απαιτήσεις που μπορεί  να προβληθούν από αυτόν λόγω  αδικαιολόγητης καθυστέρησης, με βάση τις διατάξεις  του ν. 3242/2004  - Α΄102 « Ρυθμίσεις  για την οργάνωση και λειτουργία της  Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» 
5. Με την παρ.  5 του άρθρου 17 εισάγεται μια  σημαντική καινοτομία. Δηλ. ενώ μέχρι τώρα εχορηγείτο  μία  (ενιαία) άδεια  ίδρυσης  για το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός πρατηρίου με πλυντήριο λιπαντήριο, τώρα πλέον επιτρέπεται  η άδεια ίδρυσης να χορηγείται χωριστά για τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων και χωριστά για τα πλυντήρια - λιπαντήρια που υφίστανται σε αυτά. Έτσι κάθε επιχείρηση  διευκολύνεται στην προσπάθειά της  για εξασφάλιση επιδοτήσεων από αναπτυξιακούς νόμους, δανείων,  μηχανημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.ά. Η διαδικασία που θα ακολουθείται  σ΄ αυτή την  περίπτωση αλλά και οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:
* εκδίδεται άδεια ίδρυσης  πρατηρίου με  πλυντήριο,  σε μία επωνυμία.
* ακολούθως  ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με σχέδια κ.ά. και αιτείται  την έκδοση δύο
αποφάσεων, η μία των οποίων αντιστοιχεί  στο πρατήριο υγρών καυσίμων  και η άλλη στο
 πλυντήριο.  Εναλλακτικά (αν  από τον πρατηριούχο  εκχωρείται σε άλλον η χρήση του πλυντηρίου)   θα υποβάλλονται δύο Φάκελοι,  ο μεν ένας  του τυχόντος άδειας ίδρυσης  πρατηρίου  και ο άλλος αυτού  που επιθυμεί την ίδρυση του πλυντηρίου.
* Κάθε φάκελος συνοδεύεται από σχέδια και τεχνική περιγραφή. Θα προσκομίζονται από τον  ενδιαφερόμενο (ενδιαφερόμενους) σχέδια εις 8πλούν, ώστε να αντιστοιχούν  4 σχέδια σε κάθε απόφαση. Στον δεύτερο  Φάκελο (του πλυντηρίου) περιλαμβάνονται και  αντίγραφα  από την απότμηση  πεζοδρομίου  και την έγκριση Περιβαλλοντικών  Όρων  του αρχικού φακέλου. Αναγκαία προϋπόθεση είναι  ο χώρος του πλυντηρίου νε διαθέτει δική του  τουαλέτα με  προθάλαμο, ιδιαίτερη μικρή αποθήκη / μηχανοστάσιο, δικό του αεροσυμπιεστή και να μην επικοινωνεί με ανοίγματα με τον χώρο του πρατηρίου και να είναι χωρισμένος  πυράντοχα  από τους χώρους του πρατηρίου, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας   στον  ένα  χώρο από τυχόν  ελλείψεις στον άλλο.  Επισημαίνεται  ότι  δεν δημιουργείται  κανένας  διαχωρισμός  στην κύρια έκταση  ο οποίος  θεωρείται  ενιαίος  και για τις δύο χρήσεις.
* Ακολούθως χωρίς καταβολή άλλων  παραβόλων, αμοιβών κ.ά.  εκδίδοντα δύο αποφάσεις, η μεν πρώτη  με την έγκριση του  πρατηρίου μόνο (επ΄ ονόματι του τυχόντος την αρχική άδεια) και η δεύτερη  επ΄ ονόματι του αιτούντος την άδεια  του πλυντηρίου.
* Στο στάδιο της άδειας Λειτουργίας  με υποβολή δύο αιτήσεων,  της κοινής οικοδομικής άδειας,
κοινής  συναίνεσης για την κατασκευή της απότμησης και  του ιδιαίτερου για κάθε  εγκατάσταση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας θα χορηγούνται δύο αποφάσεις αδειών λειτουργίας. Εξυπακούεται ότι  η έκδοση των δύο αδειών  είναι χρονικά ανεξάρτητη. Η άδεια λειτουργίας του πλυντηρίου σ΄αυτή την περίπτωση είναι αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση ανάκλησης  της αδείας ιδρύσεως ή της άδειας λειτουργίας του πλυντηρίου δεν ανακαλείται η άδεια του πρατηρίου. Η ανάκληση της άδειας ιδρύσεως ή λειτουργίας  του πρατηρίου  δεν συμπαρασύρει  και την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας  του πλυντηρίου, εκτός αν οι λόγοι ανάκλησης (π.χ. κατά το στάδιο της κατασκευής ανακαλείται η οικοδομική άδεια) σαφώς επηρεάζουν και το πλυντήριο. Μέχρι την διαμόρφωση  και ειδικών διατάξεων  για πλυντήρια λιπαντήρια (προβλέπονται με την υπό επεξεργασία ΚΥΑ  του άρθρ.  23 του ν. 3185),  για  τα πλυντήρια λιπαντήρια ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του ΠΔ 455/76 και οι σχετικές  εγκύκλιοι.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 17  δεν απαιτεί  ιδιαίτερη ανάλυση, με εξαίρεση την κοινοποίηση στην αρμόδια για την χορήγηση της συναίνεσης  υπηρεσία (που ενδέχεται στην περίπτωση μιας δημοτικής οδού να είναι η ΤΥΔΚ και όχι  η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου που χορήγησε την έγκριση της απότμησης). 
7. Με την παρ. 7 του άρθρου 17  προβλέπεται  ότι η  παράταση της άδειας ίδρυσης χορηγείται  πλέον χωρίς αυτοψία. Σε περίπτωση που  υποβληθεί  εκπρόθεσμα αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης,  θεωρείται μεν ως νέα αίτηση για την εξ υπαρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης, υποβάλλονται  εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και  διενεργείται αυτοψία και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (πλην της αποστάσεως από άλλο πρατήριο) εκδίδεται  νέα απόφαση που μνημονεύει την αρχική άδεια ιδρύσεως  και φυσικά (σε περίπτωση που δεν υπάρχει  μεταβολή από τα αρχικώς εγκριθέντα) δεν συνοδεύεται από νέα σχέδια.
 
Πολύ σημαντική είναι η διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από την αρμόδια υπηρεσία Μ - Ε ότι για αποδεδειγμένους λόγους  ανωτέρας βίας δεν
κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για  τόσο  χρονικό διάστημα, όσο  διήρκεσε αυτό το διάστημα,    κατά  το οποίο  υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας (Γνωμ. ΝΣΚ 129/79).
Ως  λόγοι  ανωτέρας  βίας θεωρούνται  ενδεικτικά  οι ακόλουθοι: πόλεμος, σεισμός, πλημμύρες,  ασυνήθη καιρικά φαινόμενα,  υπέρμετρη καθυστέρηση στην έκδοση άδειας οικοδομής ή άλλης συμπληρωματικής άδειας ή έγκρισης, διακοπή οικοδομικών εργασιών λόγω καταγγελίας,  αναστολή  έκδοσης  οικοδομικών αδειών,  σοβαρό ατύχημα ή βαριά ασθένεια και γενικά κάθε τι που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να αποτραπεί από την ανθρώπινη πρόνοια   έστω  και με  μέτρα  άκρας επιμέλειας. 
Ευνόητο είναι ότι, προ της έκδοσης άδειας λειτουργίας είναι δυνατή η έκδοση της άδειας ίδρυσης στο όνομα του νέου κατόχου (μεταβίβαση υφιστάμενης) κατ’ αναλογική εφαρμογή της απόφασης 49474/5734/06 (όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας άλλων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν οχήματα – Ι.ΚΤΕΟ).
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων