08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρα 15 και 16)
ATH.ENA CARD
image

Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρα 15 και 16)


    Άρθρο 15
Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Το άρθρο αυτό  αντικαταστάθηκε  εξ ολοκλήρου  με το άρθρο  13  του Π.Δ. 118/06
 
Στην παρ. 1  του άρθρου 15  σημαντικό είναι να  διευκρινισθεί  ότι  άδειες  ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίμων χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,  χωρίς άλλο περιορισμό. Έτσι  και  οι Εταιρείες  Πετρελαιοειδών  και οι θυγατρικές  αυτών  δύνανται  να ιδρύουν πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως άλλωστε προβλέπεται  και από το α΄  εδάφιο  της  παρ. 1 του άρθρου  7 του Ν. 3054 /2002  «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών  και άλλες διατάξεις»  - ΦΕΚ Α΄  230. (βλ.  15.1 στο παράρτημα).
Τα φυσικά πρόσωπα  και τα μέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.) απαιτείται  να  είναι  έλληνες υπήκοοι  ή πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Για  τις  Α.Ε. δεν εξετάζεται η  υπηκοότητα των  μελών του Δ.Σ.  και των  διοικητικών στελεχών (Διευθύνοντος  Συμβούλου,  Γενικού  Διευθυντή κ.ά.)
 
Η παρ. 3 του άρθρου 15 αναφέρεται στο όριο ενηλικίωσης, που σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η ηλικία  των δεκαοκτώ ετών συμπληρωμένη.
     
Με την παρ. 4 του άρθρου 15 προβλέπεται ότι  θα εκδοθεί  Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,  με την οποία θα καθορίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο χρόνος εκπαίδευσης,  τα  προσόντα των εκπαιδευτών,  η έναρξη  ισχύος και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με αυτή. Μετά την  ισχύ αυτής της απόφασης ο υπεύθυνος  εκμεταλλευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας προσωπικής εταιρείας ή  ο ειδικά προς τούτο  εξουσιοδοτημένος (με  Πρακτικό του Δ.Σ.)  υπάλληλος  μιας Ανώνυμης Εταιρείας, θα πρέπει  να έχει  παρακολουθήσει  με επιτυχία το σχετικό  εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  προκειμένου  να μπορεί  ακολούθως να τύχει αδείας λειτουργίας.
Λεπτομέρειες  θα  δοθούν με την αποστολή της σχετικής  Απόφασης, όταν εκδοθεί. 
 
Άρθρο 16
Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών
Το άρθρο αυτό  αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου από το άρθρο  14 του Π.Δ. 118/06.
 
Οι σχετικές άδειες  υπογράφονται  από τον οικείο  Νομάρχη ή από  τον  αντίστοιχο Διευθυντή  ή και Τμηματάρχη  της  Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.  (που έχει την χωρική αρμοδιότητα),  όπως  προβλέπεται από  την σχετική  απόφαση του Νομάρχη, με την οποία  εκχωρούνται  οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες  στα κατώτερα  κλιμάκια  διοίκησης. Η απόφαση αυτή  θα πρέπει να μνημονεύεται  στην  χορηγούμενη  άδεια ίδρυσης.
Επίσης  η εποπτεία  της ασφαλούς  λειτουργίας της εγκατάστασης επιτυγχάνεται  από τις  Υπηρεσίες  Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α.  και με την εφαρμογή της  Υ.Α. 24841/1144/2001 – ΦΕΚ  Β΄ 502  « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων  και διαδικασιών  για την διενέργεια α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων σε εγκαταστάσεις  Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων».
 
Η προσωρινή ή οριστική  αφαίρεση της άδειας λειτουργίας  είναι επίσης  αρμοδιότητα  του Νομάρχη  ή του προς τούτο  εξουσιοδοτημένου  Αντινομάρχη ή υπαλλήλου. Σημειώνεται ότι  υπογραφή της απόφασης από αναρμόδιο πρόσωπο επιφέρει ακυρότητα αυτής.
Κρίνεται  απαραίτητο να τονισθεί  ότι  οι  υπάλληλοι  των  κατά  τόπους Υπηρεσιών  Μεταφορών και  Επικοινωνιών  των Ν.Α.  φέρουν  την ευθύνη για την  εφαρμογή  των  νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων, που υπάγονται στην δική τους  αρμοδιότητα και  που αποστέλλονται  για εφαρμογή από την  Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  τυχόν  δε  άρνηση ή  αμέλεια  στην  εφαρμογή τους  κ.ά.   μπορεί  να  επιφέρει  τις  επιπτώσεις  που προβλέπει  ο  Υπαλληλικός  Κώδικας  ( Ν. 2683/1999 -  ΦΕΚ Α΄  19 ), όπως  εκάστοτε  ισχύει – βλ. παράρτημα 16.1.
 
Τέλος  διευκρινίζεται ότι  οι  εντός των κρατικών αερολιμένων εγκαταστάσεις  πρατηρίων υγρών καυσίμων,  που χρησιμεύουν  για  τον ανεφοδιασμό  των  υπηρεσιακών  και μόνο οχημάτων,  εφοδιάζονται με άδειες  ίδρυσης και λειτουργίας,  σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, που εκδίδονται  όμως από  την Υπηρεσία Πολιτικής  Αεροπορίας.
Οι εγκαταστάσεις  των Ενόπλων Δυνάμεων  και  των Σωμάτων  Ασφαλείας δεν υπάγονται  στις διατάξεις του παρόντος.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων