22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων (άρθρο 10)
ATH.ENA CARD
image

Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων (άρθρο 10)


Άρθρο 10
Υπόγειες  δεξαμενές  καυσίμων
 
Το άρθρο  10 του Π.Δ. 1224/81  αντικαταστάθηκε  εξ  ολοκλήρου με το άρθρο  9 του Π.Δ. 118/06. Επειδή  το άρθρο  αυτό είναι  αρκετά αναλυτικό,  επιχειρείται  παρακάτω  η καταγραφή  των  σημαντικότερων στοιχείων  κατά  ενότητες.
 
Ενότητα 1η – Μεταλλικές  δεξαμενές
Υλικό  κατασκευής  δεξαμενών:
- μεταλλικές  
Μορφή  δεξαμενών:
- διατομή μόνο κυκλική (ως επί το πλείστον)  ή ελλειπτική (σπανίως, σε ειδικές  περιπτώσεις) 
- μονού  τοιχώματος
- διπλού  τοιχώματος 
Διαστάσεις  δεξαμενών :
- εσωτερική  διάμετρος  μέχρι  3.000 mm
- μήκος ανάλογα  με την επιθυμητή χωρητικότητα
- πάχος ελάσματος  όπως στον  παρακάτω πίνακα :
Πάχος τοιχωμάτων (mm)
 
Εσωτερική διάμετρος δεξαμενής (mm)          Εσωτερικό τοίχωμα μονής δεξαμενής            Εσωτερικό τοίχωμα διπλής δεξαμενής       Εξωτερικό τοίχωμα διπλής δεξαμενής
Μέχρι 1600      5          5          3
1601 - 2000     6          6          3
2001 - 2500     7          7          4
2501 - 3000     8          8          4
 
Πιστοποίηση δεξαμενών: Κάθε δεξαμενή θα συνοδεύεται από  βεβαίωση μηχανικού,  που διαθέτει  πιστοποιητικό  επαγγελματικής κατάρτισης σε  θέματα  ADR (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από την ΚΥΑ 64834/5491/13.10/7.11.2000 - ΦΕΚ Β΄ 1350) ή  τεχνικής εταιρείας  που απασχολεί  ( με μορφή εξηρτημένης ή μη εργασίας)  μηχανικούς με αυτά τα προσόντα,  ότι  η  εν  γένει κατασκευή έχει  γίνει σύμφωνα  με  τις ισχύουσες τεχνικές  προδιαγραφές  BS   EN 12285 – 1 : 2003
Επιτρέπεται η χρήση  μεταλλικών δεξαμενών  με διαχωριστικά  ελάσματα (εσωτερικά διαφράγματα), πάχους όσο και το αντίστοιχο της κύριας δεξαμενής, ενισχυμένα  κατάλληλα,  ώστε να μπορούν  να δημιουργηθούν μέχρι  και  τέσσερα (4) στεγανά  διαμερίσματα.  Εν τούτοις σε μεγάλες δεξαμενές, άνω των 30 m3,  μπορούν  να γίνουν αποδεκτά  και περισσότερα  διαμερίσματα. Προφανώς κάθε διαμέρισμα  έχει την δική του ανθρωποθυρίδα. Συνιστάται, ιδιαίτερα σε δεξαμενές με όμοιο προϊόν (π.χ.  U98),   η εγκατάσταση   π.χ. μιας δεξαμενής  30 μ3  αντί  3  δεξαμενών  των 10 μ3.
 
 
Ενότητα  2η – Πλαστικές  δεξαμενές
Υλικό  κατασκευής  δεξαμενών :
- ειδικό πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου (GRP = Glass Reinforced  Plastics  =  πλαστικά  ενισχυμένα με ίνες  γυαλιού),  συμβατό με υγρά καύσιμα, σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  ΕΝ 976-1 και  ΕΝ 976-2 ή άλλες αντίστοιχες προδιαγραφές.
Μορφή  δεξαμενών :
- διατομή μόνο κυκλική
- μονού  ή  διπλού  τοιχώματος 
Διαστάσεις  δεξαμενών:
- μήκος, διάμετρος, πάχος όπως  καθορίζονται από τον κατασκευαστή τους,  ανάλογα  με την επιθυμητή χωρητικότητα,  σύμφωνα  πάντοτε  με  τα  πρότυπα  ΕΝ 976-1 και  ΕΝ 976-2
Ως πλεονεκτήματα  των πλαστικών δεξαμενών έναντι των μεταλλικών  εμφανίζονται το μεγαλύτερο όριο ζωής και ότι  δεν απαιτούν συντήρηση. 
 
Ενότητα  3η – Ανθρωποθυρίδες,  φρεάτια και καλύμματα  φρεατίων.   
Περιγράφονται  στην παρ.  3 α  του άρθρου 10 του ΠΔ  1224/81, όπως  τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 του Π.Δ. 118/06.
Ανθρωποθυρίδα:
είναι  η όλη  διάταξη επισκέψεως της δεξαμενής (κατακόρυφος  κύλινδρος  μικρού μήκους και κάλυμμα  με φλάντζες  και  κοχλίες  προσαρμογής)  που συνδέεται με αυτή (την δεξαμενή)  κατά τρόπο που να επιτρέπει,  με την αφαίρεση του  καλύμματος της ανθρωποθυρίδας,  την  επιθεώρηση της δεξαμενής.  Η δυνατότητα επίσκεψης / επιθεώρησης της δεξαμενής προϋποθέτει  την επαρκή εσωτερική διάμετρο για την είσοδο ανθρώπου (τουλάχιστον  60 cm) και  την  κατάλληλη σύνδεση των διαφόρων σωληνώσεων που καταλήγουν  στην ανθρωποθυρίδα μέσω  λυόμενων συνδέσμων (ρακόρ). Επί του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας  προσαρμόζονται  οι πάσης φύσεως  διατάξεις  σύνδεσης για τις διάφορες σωληνώσεις εξαέρωσης, αναρρόφησης,  σιφωνισμού, μέτρησης,  πλήρωσης,  τοποθέτησης  ηλεκτροδίων  ανιχνευτών κ.ά. Ενδεικτικό σχέδιο στο  10.3.1.α. 
Φρεάτιο  δεξαμενής :
είναι  η  όλη  διάταξη ή κατασκευή που  περιλαμβάνει  μέσα την ανθρωποθυρίδα  και  λειτουργεί ως «περίβλημα ανάσχεσης διαρροών». Μπορεί να  είναι προκατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό GRP (κατά προτίμηση), συνήθως  κυκλικής  διατομής,   με διάμετρο τουλάχιστον  100 cm - βλ. ενδεικτικά 10.3.2.α. ή από μεταλλική κατασκευή (να αποφεύγεται γιατί οξειδώνεται ) ή από  μπετόν /τούβλα  και τσιμεντοκονία στεγανοποίησης (να αποφεύγεται  γιατί  δεν επιτυγχάνεται στεγανότητα). Στην περίπτωση  που  το φρεάτιο είναι  ορθογώνιο (GRP ή μεταλλικό ή από μπετόν)  οι ελάχιστες ενδεικνυόμενες διαστάσεις είναι  100 Χ 100 cm x cm  - βλ. ενδεικτικό σκαρίφημα 10.3.2.β.  Το βάθος  του  θα πρέπει  να εξασφαλίζει  ότι  το κάλυμμα της ανθρωποθυρίδας θα  βρίσκεται σε βάθος τουλάχιστον  70 cm από  την  άνω στάθμη  της πλατφόρμας, αλλά  σημαντικό κριτήριο για το βάθος του   είναι  η ευκολία  της  «επίσκεψης»  από τον χρήστη όπως και η δυνατότητα  να  δοθούν οι  σωστές κλίσεις  ( 1 έως 2 % )  στις  σωληνώσεις προς τις αντλίες (βλ.  σκαρίφημα  10.3.2.γ). Η δυνατότητα για κλίση των σωληνώσεων από την νησίδα  προς τις δεξαμενές δεν εξετάζεται  στην περίπτωση  διανομέων (οπότε έχουμε  κατάθλιψη  από την υποβρύχια αντλία). Η  διέλευση  των διαφόρων σωληνώσεων ή καλωδιώσεων από τα τοιχώματα του φρεατίου θα γίνεται μέσω ειδικών στυπιοθλιπτών (entry  boots)  για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής  στεγανότητας.
Καπάκι φρεατίου:
Κάθε φρεάτιο φέρει κάλυμμα (καπάκι) με ελάχιστη διάμετρο  75 cm ή άλλως  75 Χ 75 cm χ cm κατ΄ ελάχιστο,  που να αντέχει το βάρος των διερχόμενων οχημάτων και  κατά  το δυνατόν υδατοστεγές.  Προκειμένου όμως  να  διασφαλίζεται  ότι τα όμβρια δεν  θα εισρέουν στο φρεάτιο,  συνιστάται  η κατασκευή του δαπέδου της  πλατείας  πάνω από τις δεξαμενές όπως στο σκαρίφημα  10.3.3.α.  ή κατά προτίμηση όπως στο  σκαρίφημα 10.3.3.β.  Κάθε κάλυμμα (καπάκι) θα φέρει (εσωτερικά ή εξωτερικά) ευδιάκριτη σαφή σήμανση  του προϊόντος της αντίστοιχης δεξαμενής. Εναλλακτικά η σήμανση μπορεί να γίνεται με πινακίδα στο δάπεδο της «πλατείας – πλατφόρμας»  δίπλα στο φρεάτιο ή εντός  αυτού. Ένδειξη προϊόντος θα υπάρχει  επίσης επί ενός εκ των σωλήνων εντός του φρεατίου με κατάλληλα προσαρμοσμένη πινακίδα. 
 
Ενότητα  4η – Διάταξη τροφοδοσίας / πλήρωσης  από  βυτιοφόρο σε δεξαμενή.
Η  τροφοδοσία  της δεξαμενής  γίνεται  είτε  απ΄ ευθείας  μέσω της στομίου πλήρωσης  που φέρει  η ανθρωποθυρίδα  είτε  μέσω απομακρυσμένου (offset  filling ή remote  filling)  στομίου πλήρωσης.
Offset filling υπέργειο :
Στην περίπτωση του offset filling  η όλη διάταξη  θα μπορεί  να είναι  υπέργεια ( βλ.  σκαρίφημα 10.4.1) ,  κατάλληλα  όμως προστατευμένη  από πρόσκρουση οχημάτων, βανδαλισμό κ.ά.
Offset filling υπόγειο :
Στην περίπτωση υπόγειας τοποθέτησης (συνιστάται) εντός  κατάλληλου  φρεατίου, θα πρέπει :
- Το φρεάτιο θα είναι στεγανό κατά προτίμηση  πλαστικό (GRP) ή μεταλλικό ή  από μπετόν  και θα  κλειδώνεται.  Το βάθος  του φρεατίου θα είναι  40 cm  κατ΄ ελάχιστο,  οι  δε  ελάχιστες  διαστάσεις του (σε κάτοψη) θα προκύπτουν από την πλήρωση των εξής απαιτήσεων :
* ελάχιστη διάμετρος  εκάστης σωληνογραμμής  πλήρωσης δεξαμενής  = 3 “
* οι αποστάσεις μεταξύ των στομίων πλήρωσης με καύσιμο  και της σωλήνωσης VR (vapor  recovery)  τουλάχιστον 30 cm (κέντρο με κέντρο), ώστε να προσαρμόζεται εύκολα η  εύκαμπτη  σωλήνα  του βυτιοφόρου για την ανάκτηση των ατμών.
* οι  αποστάσεις των σωλήνων πλήρωσης  μεταξύ τους  (κέντρο με κέντρο) είναι τουλάχιστον 18 cm  
ενώ από τα πλευρικά  (κατακόρυφα) τοιχώματα  η απόσταση του κέντρου  του σωλήνα  να είναι  τουλάχιστον  10 cm,  ώστε να είναι εφικτή η ταυτόχρονη  πλήρωση περισσοτέρων δεξαμενών.
Οι σωληνώσεις  θα  οδεύουν από το φρεάτιο offset filling  προς τις δεξαμενές μέσω  στυπιοθλιπτών (entry  boots)  διαπερνώντας τα κατακόρυφα τοιχώματα του φρεατίου, ώστε ο πυθμένας του φρεατίου  να είναι  απολύτως στεγανός και να διευκολύνεται  έτσι  η  συλλογή του καυσίμου  σε περίπτωση διαρροής. Ενδεικτικό για τα παραπάνω είναι  το σκαρίφημα 10.4.2.α 
- η θέση του φρεατίου θα επιλέγεται ώστε  να είναι δεξιά του  βυτιοφόρου (όπου  τα στόμια του β/φ) και με τρόπο ώστε το βυτιοφόρο, όταν σταθμεύει  για τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών, να μπορεί  να  αποχωρήσει  ευχερώς (χωρίς οπισθοπορεία), σε περίπτωση  ανάγκης (π.χ. εκδήλωση  πυρκαγιάς). Κατατοπιστικά είναι τα σχετικά  σκαριφήματα  στο σχήμα  10.4.2.β
- το φρεάτιο  θα πρέπει  να απέχει από  τυχόν οχετούς αποχέτευσης, φρεάτια, ανοίγματα ή αεραγωγούς που οδηγούν σε υπόγειους  χώρους της εγκατάστασης απόσταση  τουλάχιστον 5 m (βλ. κωδικ. ΠΔ  άρθρο 14 § 1δ),  αν δε απέχει  μεταξύ 5 και 10 μ  τότε θα προβλεφθεί  διάταξη ανίχνευσης  αερίων  υδρογονανθράκων  στον υπόγειο χώρο (βλ. κωδικ. ΠΔ  άρθρο 14 § 1 ιδ).

 

[ 1 ] 2 3 4 Επόμενη Σελίδα
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων