08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Κτήριο (άρθρο 9 και παράρτημα άρθρου 9)
ATH.ENA CARD
image

Κτήριο (άρθρο 9 και παράρτημα άρθρου 9)


  Άρθρο 9
Κτίριο
Το άρθρο  9 του Π.Δ. 1224/81  αντικαταστάθηκε  εξ  ολοκλήρου με το άρθρο 8 του Π.Δ. 118/06
Από την παρ. 1  του  άρθρου 9,  όπως  προκύπτει από τον συνδυασμό  με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου (που από λάθος  τυπώθηκε  ως  2) προκύπτουν  τα εξής :
Χώροι πρατηρίου :
Κάθε πρατήριο διαθέτει  τρεις  τουλάχιστον  διακεκριμένους  χώρους  ήτοι :
* ένα  χώρο  «γραφείου»  όπου υπάρχει  το  οιασδήποτε  μορφής  γραφείο (έπιπλο) με την ταμειακή μηχανή, το ταμείο,  ενδεχομένως  την κονσόλα  διαχείρισης  των αποθεμάτων καυσίμων και προαιρετικά  προθήκες (ράφια) διαφόρων προϊόντων κ.λ.π. Διευκρινίζεται ότι  για λόγους εναρμόνισης με το Π.Δ. 71/88 «περί πυροπροστασίας» (όπου ως  Γραφεία  θεωρούνται οι χώροι  των δημόσιων ή ιδιωτικών γραφείων  δηλ. διανοητικής κυρίως εργασίας)  και για να μη δημιουργούνται προβλήματα  κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών με την πολεοδομική νομοθεσία (βλ. Κτιριοδομικό  Κανονισμό), αναγράφεται στα υποβαλλόμενα σχέδια  ο χώρος,  που στην ορολογία του  Διατάγματος αναφέρεται  ως  «γραφείο»,  να  σημειώνεται ως «κατάστημα»  ( δηλ. κατάστημα πώλησης  υγρών καυσίμων ). 
* ένα  χώρο ως μηχανοστάσιο (όπου  τοποθετείται  ο αεροσυμπιεστής  του πρατηρίου  και η τυχόν σταθερού  τύπου πλυστική μηχανή)  ή  ως  μηχανοστάσιο και συγχρόνως αποθήκη  (για ορυκτέλαια, φίλτρα, ιμάντες, στουπιά,  υγρά φρένων κ.λ.π.)
* ένα χώρο  υγιεινής  που περιλαμβάνει  κατ΄ ελάχιστο  ένα  αποχωρητήριο  ανδρών με  νιπτήρα  και ένα  γυναικών με  νιπτήρα ή ένα αποχωρητήριο ανδρών  και ένα γυναικών  με κοινό προθάλαμο ή ένα  ανδρών με νιπτήρα και ένα γυναικών κατάλληλα  διαμορφωμένο ώστε να λειτουργεί και  να εξυπηρετεί  και  ΑΜΕΑ.
Το σύνολο  των  εσωτερικών  (ωφέλιμων) επιφανειών  των παραπάνω  τριών  απαραίτητων  χώρων,  (αφαιρουμένων  τοίχων και  υποστυλωμάτων)  πρέπει  να είναι  τουλάχιστον τριάντα (30) μ2. Είναι  προφανές  ότι  δεν υπάρχει  περιορισμός στο να είναι οι χώροι αυτοί  μεγαλύτεροι  ή  διαιρεμένοι  σε  περισσότερους  αυτόνομους  χώρους  που θα  επικοινωνούν  μεταξύ τους εσωτερικά ή  εξωτερικά,  σε ισόγειο ή και σε όροφο. Από τα παραπάνω (ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια κ.λ.π.) εξαιρούνται τα υφιστάμενα  πρατήρια, σε περιπτώσεις  μικρών κτιριακών αλλαγών, όχι όμως  και σε περιπτώσεις  ριζικών ανακατασκευών των κτιρίων.
Πρατήρια με αυτοεξυπηρέτηση ή  άλλως  μη επιτηρούμενα (unmanned ή unattended )
Ειδικά  για  τα  πρατήρια  υγρών  καυσίμων  που θα ιδρύονται  εξαρχής (ή  και με τροποποίηση  λειτουργούντων) απαγορεύεται η λειτουργία τους κάτω από κτίρια, όπως ορίζονται με το Ν. 2801/2000 και για να λειτουργήσουν αποκλειστικά  και μόνο με την μέθοδο της  αυτοεξυπηρέτησης αρκεί  να υπάρχει  ισόγειο κτίσμα χωρίς  υπέργειους ή υπόγειους  ορόφους,   επιφάνειας τουλάχιστον δέκα (10) μ2,  που θα  εξυπηρετήσει  βασικές  λειτουργίες όπως:
*  μία  τουαλέτα  (κατάλληλη και για  ΑΜΕΑ)
* τηλεφωνικό  θάλαμο ανάγκης  (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ)     
* χώρο  ηλεκτρικών πινάκων
* ενδεχομένως χώρο  για  προσωπικό  επιτήρησης (security).
Ως πρατήρια λειτουργούντα με την μέθοδο της αυτοεξυπηρέτησης  ή πιο ορθά  ως «μη επιτηρούμενα» ( πρατήρια  unattended ή  unmanned)  για την εφαρμογή του  παρόντος  άρθρου θα  θεωρήσουμε εκείνα τα πρατήρια στα οποία  ο πελάτης  (ο ανεφοδιαζόμενος)  προσεγγίζει  την  ειδική γι  αυτό τον τρόπο  λειτουργίας  αντλία  καύσιμου (ή τον  διανομέα),  τοποθετεί  σε αυτή ή σε άλλον ειδικό  υποδοχέα (π.χ.  card  reader), στην κατάλληλη υποδοχή την  πιστωτική  ή άλλης  μορφής  κάρτα  (smart  card,  ειδική  κάρτα  Εταιρείας  Πετρελαιοειδών  κ.ά.),  ελευθερώνεται  το  αντίστοιχο επιστόμιο (πιστόλι)  του  διανομέα,  πραγματοποιείται  ο ανεφοδιασμός  με καύσιμο  και  στο τέλος  ο πελάτης  τοποθετεί  στο σώμα του  διανομέα το επιστόμιο  και  αποχωρεί. Κατά  την λειτουργία  με αυτόν τον τρόπο  επιτρέπεται να υπάρχει  εντός  του  πρατηρίου προσωπικό είτε  προστασίας / επιτήρησης (security)  ή και (σπανίως) παρακολούθησης της  λειτουργίας  του πρατηρίου, για  παροχή  οδηγιών και  ενδεχόμενη  βοήθεια  στους  ανεφοδιαζόμενους  (π.χ.  πως  τοποθετείται  η  πιστωτική κάρτα  κ.ά.).  Κατά βάση, το άρθρο αυτό  αναφέρεται σε μη επιτηρούμενα  και μη επανδρωμένα   πρατήρια. Στην περίπτωση που  σε ένα πρατήριο  συνυπάρχουν  αντλίες / διανομείς  συνήθεις  και  διανομείς  που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση,  είναι  προφανές  ότι  το κτήριο  θα έχει  επιφάνεια  τουλάχιστον  τριάντα (30) μ2  και  φυσικά θα περιλαμβάνει  και  τους   χώρους  που απαιτούνται  για  την  περίπτωση της  (αμιγούς) «μη επιτηρούμενης»  λειτουργίας.
Η απόφαση να ιδρυθεί  ένα μη επιτηρούμενο πρατήριο προϋποθέτει  την εξασφάλιση αποτελεσματικών μηχανισμών για να αποτραπούν βανδαλισμοί  του εξοπλισμού.
Οι μηχανισμοί  ελέγχου της  λειτουργίας  πρέπει να  εξασφαλίζουν τα ακόλουθα :
- Για να μην έχουν πρόσβαση ανήλικοι και να  ελαχιστοποιηθεί η  δυνατότητα  κακής  χρήσεως,  οι διανομείς  θα ενεργοποιούνται  μόνο με πιστωτική ή  με ηλεκτρονική κάρτα (π.χ.  Smart  card).
- Οι  διανομείς πρέπει να έχουν όριο  παράδοσης  καυσίμου  και να μην μπορούν να δώσουν περισσότερο από  80 λίτρα σε κάθε  ανεφοδιασμό (γέμισμα), ούτε να  μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο από τρία λεπτά  την κάθε φορά.
- Οι μηχανισμοί των επιστομίων θα πρέπει να αφαιρούνται ή να αφοπλίζονται.
-  πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα  άμεσης επικοινωνίας  σε περίπτωση ανάγκης.  Η πινακίδα με  οδηγίες αντιμετώπισης  ανάγκης  θα πρέπει  ακόμη να  περιλαμβάνει  το όνομα, την διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό του  εκμεταλλευτή  του πρατηρίου. Η  πινακίδα αυτή  θα τοποθετείται  στον τηλεφωνικό θάλαμο.
- σύστημα  πυρανίχνευσης και καταιονισμού όπως  προβλέπεται από τον ν. 2801 ανεξάρτητα αν το πρατήριο υπάγεται στις  διατάξεις του.
-  κοντά  στην νησίδα  πρέπει να  υπάρχει ένας  κάδος  με άμμο ή  άλλο αντίστοιχο απορροφητικό υλικό καθώς και  βοηθήματα ( π.χ. φαράσι ) για να καθαριστούν τα  χυμένα καύσιμα.
-  να  υπάρχουν στους  διανομείς  εποπτικές οδηγίες  χρήσεως στα  Ελληνικά και στα Αγγλικά
-  να  εγκαθίστανται  κατάλληλα μηχανήματα σε επίκαιρα  σημεία  που θα παρακολουθούν σε  συνεχή βάση  το πρατήριο και θα μεταφέρουν το σήμα στην έδρα του εκμεταλλευτή
- να υπάρχει σε  εμφανές σημείο,  στην νησίδα  ανεφοδιασμού,  κομβίο κινδύνου  (emergency 
button), που  θα  πρέπει να  διακόπτει την τροφοδοσία  σε όλους  τους διανομείς  και  τυχόν
άλλα μηχανήματα  στις επικίνδυνες περιοχές  του πρατηρίου, αλλά  όχι  τον  γενικό φωτισμό της  πλατφόρμας  του πρατηρίου.
Η  παρ. 2  του άρθρου 9, που  αναφέρεται  στην  τοποθέτηση  του κτιρίου του πρατηρίου μέσα στο  οικόπεδο, προβλέπει  ότι  τα βασικά  κριτήρια είναι :
* η λειτουργικότητα της εγκατάστασης (  προσπελάσεις,  ακτίνες στροφής οχημάτων,  ευκολία  προσέγγισης  του πελάτη,  ασφαλής  προσπέλαση  των  πεζών  προς  το  κτίριο,  ελαχιστοποίηση της  όχλησης  των περιοίκων  κ.ά.)
* η  εναρμόνιση με τις  διατάξεις του Γ.Ο.Κ.  ( τυχόν πλάγιες αποστάσεις  Δ,  τήρηση όρων του κτιριοδομικού  κανονισμού  κ.ά.).  Η ευθύνη για την ορθή εφαρμογή  της διάταξης αυτής  βαρύνει τον μελετητή και υπόκειται σε μεταγενέστερο  έλεγχο από την οικεία  πολεοδομική  Υπηρεσία.  
Η παρ.  3  του ιδίου άρθρου   αναφέρεται  στην οικοδομική  γραμμή (περιπτώσεις  εντός εγκεκριμένου σχεδίου) ή στην γραμμή δόμησης (περιπτώσεις   εντός  οικισμών).
Στην 1η περίπτωση  η οικοδομική γραμμή  τίθεται  σε απόσταση από την ρυμοτομική  όση προβλέπεται   από το αντίστοιχο  ρυμοτομικό σχέδιο της  περιοχής (πλάτος  πρασιάς, ενώ δεν αποκλείεται  να έχουμε σύμπτωση  Ρ.Γ και Ο.Γ.), στην δε 2η  περίπτωση η γραμμή δόμησης  καθορίζεται  από το Π.Δ.  209/98 ( ΦΕΚ Α΄ 169) όπως εκάστοτε  ισχύει .
Κατά την ημερομηνία  υπογραφής της παρούσας η γραμμή δόμησης  σε οικισμούς  τίθεται :
* για  εθνικές οδούς του  α’ δικτύου στα  30 μ από τον κεντρικό άξονα και στα 20 από το όριο
*  για  εθνικές  οδούς β΄ δικτύου (π.χ. στον οικισμό  Πικερμίου Αττικής με την Λ. Μαραθώνος, δηλ.  εθνική οδό που ανήκει  στο  β΄ εθνικό δίκτυο) στα  15 μ. από τον  κεντρικό άξονα  της  οδού
* για  εθνικές  οδούς  του τριτεύοντος  δικτύου   στα  10 μ.  από τον άξονα  της  οδού 
*  για  επαρχιακές  οδούς  του α΄ δικτύου  στα  10 μ.  από τον άξονα  της  οδού (π.χ.  οικισμός  Καλαποδίου  Αταλάντης  του Νομού  Φθιώτιδας  με την  επαρχιακή  οδό  α΄ δικτύου  από  Χάνι Κατίκου  μέχρι Αταλάντη, που διέρχεται μέσα από τον οικισμό)
*  για επαρχιακές  οδούς  του  β΄ δικτύου  και για  επαρχιακές  οδούς  νήσων πλην  Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου  και Κέρκυρας  στα  3μ.  από το όριο της  οδού
*  για  κύριες δημοτικές ή κοινοτικές  οδούς στα   3 μ.  από  το όριο ή εναλλακτικά στην ήδη μορφωμένη από πυκνή δόμηση  Ο.Γ.
* σε αυτοκινητόδρομους  ή ταχείας κυκλοφορίας  με S.R.  στα 10 μ. από τον άξονα  της  παραπλεύρου οδού  και σε απόσταση  30/15/10  από τον άξονα  της  κύριας  οδού.
Η  παρ. 4 του άρθρου  αυτού  αναφέρεται  στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στην  αναγκαιότητα  συμμόρφωσης, κατά  το στάδιο του σχεδιασμού  του κτιρίου  ενός  πρατηρίου, με :     
* τους  σχετικούς  οικοδομικούς  κανονισμούς (Γ.Ο.Κ.  Κτιριοδομικός)
* τους  όρους  που ισχύουν γα την προσβασιμότητα  των ΑΜΕΑ, και  που  έχουν καθορισθεί από το  ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι όροι αυτοί  εφαρμόζονται  μόνο  στις  συμπληρωματικές (ειδικές) εγκαταστάσεις  και όχι  στην απλή αίθουσα (γραφείο – κατάστημα  ) του πρατηρίου, ούτε  στους  χώρους  υγιεινής  (με εξαίρεση  τα πρατήρια με αυτοεξυπηρέτηση, όπου  υπάρχει σαφής αναφορά του Π.Δ/τος).  Σημειώνεται  ότι τον έλεγχο της  προσβασιμότητας  των ΑΜΕΑ  θα  τον διενεργεί  η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία κατά το στάδιο της εκδόσεως  της οικοδομικής άδειας,  στην Τεχνική όμως έκθεση της αδείας ιδρύσεως  θα  αναφέρεται αν (όπου  επιβάλλεται ) η εγκατάσταση έχει  μελετηθεί  ώστε να πληροί  τις σχετικές  απαιτήσεις  για  προσβασιμότητα  των ΑΜΕΑ. 
Αναφορικά με την αρχιτεκτονική εμφάνιση  όπως είναι γνωστό, τα πρατήρια,  ως  ειδικά κτίρια,   υπόκεινται στην έγκριση  της  αρμόδιας  ΕΠΑΕ  της οικείας  Πολεοδομίας.  Είναι  ευνόητο  ότι στην περίπτωση  που ένα  πρατήριο  σχεδιάζεται εξ αρχής  ή που ένα  υπάρχον ανακαινίζεται, εξωραΐζεται κ.λ.π.  η όλη εμφάνιση θα  μπορεί  ή  να  είναι  σύμφωνη με τα αντίστοιχα  πρότυπα  της  Εταιρείας  Πετρελαιοειδών, ώστε  να αναδεικνύεται  η εταιρική ταυτότητα (corporation  identity)   της Εταιρείας ή  να προκύπτει από  πρωτότυπο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.  Για την εναρμόνιση  με το  περιβάλλον (π.χ.  πρατήριο στην Σαντορίνη ή  στα  Ζαγοροχώρια)  θα  γίνεται δεκτή και η χρήση υλικών  που απαιτούνται  γι αυτό  (π.χ.  ξύλινα  κουφώματα). Τέλος  λόγω της  ραγδαίας  αναπτύξεως  των μεταλλικών κατασκευών  με σύγχρονη τεχνολογία  και άρτια  εμφάνιση  είναι  προφανές  ότι  είναι επιτρεπτή η  χρήση  σύμμεικτων  κατασκευών.
Καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος  
Πέραν  των ανωτέρω είναι  άξιες προσοχής οι εξής επισημάνσεις :
- η δημιουργία χώρων μέσα στα πρατήρια, που λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια  ορθολογικά. Δηλ.  το τμήμα του χώρου που θα χρησιμοποιείται είτε ως μικρή καφετέρια («γωνιά καφέ»), είτε ως  σνακ μπαρ  είτε για  παροχή  τυποποιημένων εδεσμάτων ή σάντουιτς, τόστ κ.ά. μπορεί  να είναι σε άμεση επαφή και να λειτουργεί ως ενιαίος και αδιάσπαστος χώρος, χωρίς  εσωτερικά χωρίσματα, από τον υπόλοιπο χώρου  του «γραφείου»  – καταστήματος  του πρατηρίου. Αυτό διευκολύνει  την χρήση μιας ταμειακής μηχανής, την καλύτερη παρακολούθηση της λειτουργίας, την μείωση  του κόστους,  την αύξηση των πωλήσεων (και κατά συνέπεια της βιωσιμότητας του πρατηρίου) επειδή ο πελάτης  κινείται συνεχώς  σε ένα  ενιαίο χώρο . Η χρήση που αναγράφεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις στα σχέδια  της οικοδομικής αδείας  είναι «κατάστημα».  Ενδεικτικά  παραδείγματα σχεδιασμού  θα δείτε  στα συνημμένα σχέδια  9.1 και 9.2 στο παράρτημα  του άρθρου. Εξυπακούεται ότι η άσκηση άλλης συμπληρωματικής δραστηριότητας (εμπορική, υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.) θα είναι και σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις.
Υπόγειοι χώροι
- αν και  δεν υπάρχει  ιδιαίτερη μνεία  στο άρθρο  αυτό, αλλά επειδή  συναρτάται  με τον σχεδιασμό του κτιρίου,  σημειώνεται  ότι  η  δημιουργία  υπόγειων  χώρων στα πρατήρια  υγρών καυσίμων θα πρέπει  κατά το δυνατόν να αποφεύγεται,  διαφορετικά  στην περίπτωση που  κρίνεται  αναγκαίο  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  απόσταση  του ανοίγματος  του  υπόγειου  χώρου  από την  πλησιέστερη αντλία  βενζίνης  ίση τουλάχιστον με  5μ. ( βλ. άρθρο 14 παρ. 1 δ), είναι δε απαραίτητο αν η απόσταση  κυμαίνεται από  5 μ  έως 10 μ.  να τοποθετείται  στον υπόγειο χώρο  ανιχνευτής / ανιχνευτές  υδρογονανθράκων (βλ. άρθρο  14 παρ.  1 ιδ),  ώστε να δίνει  το κατάλληλο ηχητικό σήμα και να  ενεργοποιεί  συγχρόνως  κατάλληλη  διάταξη αυτόματης  διακοπής  μέσα από τον ηλεκτρικό πίνακα  και  διάταξη εξαερισμού  του χώρου  για  απαγωγή των υδρογονανθράκων, όταν υπερβαίνουν το όριο των 20 %  LEL  (Lower  Explosive  Limit).  Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμητή η τοποθέτηση  τέτοιου συστήματος.  Μια ενδεικτική  περιγραφή  ενός  τέτοιου συστήματος  θα δείτε στο παράρτημα  9.3  του άρθρου. Τα  αντίστοιχα σχέδια  συνδεσμολογιών  θα μπορούν να εντάσσονται ή στα σχέδια  των εγκαταστάσεων (βλ. άρθρο 17, παρ.  1θ) ή στα σχέδια λεπτομερειών (βλ. άρθρο 17, παρ. 1ι)  
Στην περίπτωση  που σε  άμεση επαφή με το πρατήριο αλλά εκτός του οικοπέδου του πρατηρίου υπάρχουν κτίρια  με υπόγεια,  εννοείται  με ανοίγματα  κοντά στο όριο του  οικοπέδου,  θα πρέπει  αυτά  να  απεικονίζονται στο σχέδιο γενικής διάταξης  και  να λαμβάνεται πρόνοια ώστε κατά τον σχεδιασμό του πρατηρίου, π.χ.  με κατασκευή  τοιχίου  ύψους  80 εκατ.,    να τηρείται  η απόσταση  των  5 μ.       
 
Σχετικές  οδηγίες  για τα υπόγεια  είχαν δοθεί και  με την  υποπαρ. (ζ)  της παρ. 2 του άρθρου 5  της   24841/1144/2001 Υ.Α.  «Καθορισμός  όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών  για την διενέργεια α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων σε εγκαταστάσεις  πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών  εγκαταστάσεων» -  (ΦΕΚ  Β΄502/2001), πρόσθετες δε  οδηγίες είχαν δοθεί και με  την οικ. 32418/1557/28.5.2003  Εγκύκλιό μας με θέμα « Ηλεκτρολογικοί έλεγχοι σε  πρατήρια  καυσίμων και σταθμούς με αντλίες»  (βλ. παρ. 1δ της  Εγκυκλίου). 
 
 
9.3 - Παράρτημα  άρθρου 9
Περιγραφή συστήματος  για την ανίχνευση  των εκρηκτικών αερίων  σε υπόγειους  χώρους που περιλαμβάνονται  στην ευρύτερη  εγκατάσταση  πρατηρίου  υγρών καυσίμων.
Το σύστημα ανιχνεύει το ποσοστό εκρηκτικότητας (%LEL ,  δηλ. κατώτερο όριο εκρηκτικότητας – Lower Explosive Limit)) του αέρα, που μπορεί να δημιουργηθεί από την εκπομπή ατμών υδρογονανθράκων κύρια από διαρροή βενζινών, από αναθυμιάσεις ρεζεβουάρ και δεξαμενών, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού των δεξαμενών του πρατηρίου με καύσιμα.
Το σύστημα αποτελείται από αισθητήρες ( detectors)  που βρίσκονται εγκατεστημένοι στον χώρο του υπογείου,  οι οποίοι μετρούν τον αέρα και στέλνουν πληροφορίες (που αφορούν την ύπαρξη και ποσότητα των εκρηκτικών αερίων)  στην κεντρική μονάδα που βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του πρατηρίου. Για  την  άμεση προειδοποίηση,  σε   περίπτωση που εμφανιστεί  η ελάχιστη ποσότητα εκρηκτικού μίγματος,  η κεντρική μονάδα λαμβάνει το σήμα από τους αισθητήρες και ενεργοποιεί μία ηχητική σειρήνα και ένα φάρο. Το σύστημα προγραμματίζεται να έχει 3 επίπεδα συναγερμού στο 10%, στο 20% και στο 30%.
 Όταν ανιχνεύεται 10% LEL  χτυπά  σειρήνα και φάρος  ( η σειρήνα μπορεί να τεθεί εκτός από την κονσόλα   χειροκίνητα)
Όταν ανιχνεύεται 20% LEL τότε ενεργοποιείται το σύστημα shut off που κλείνει αυτόματα όλες τις ηλεκτρικές παροχές στο πρατήριο.
 Όταν ανιχνεύεται  30% LEL τότε ενεργοποιείται και το σύστημα ventilation  που κάνει αυτόματα εξαερισμό του χώρου του υπογείου.
Τα ποσοστά αυτά είναι ενδεικτικά και δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει ατύχημα στα συγκεκριμένα επίπεδα αλλά θα πρέπει άμεσα να ληφθούν ορισμένα μέτρα για να μηδενισθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Οι οδηγίες για το τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση που ηχήσει η σειρήνα υπάρχουν δίπλα στην κονσόλα ελέγχου. Για να γίνει το μίγμα των ατμών καυσίμου και αέρα εκρηκτικό τότε η ένδειξη θα πρέπει να έχει φθάσει το 100%.
Στην οθόνη της κεντρικής μονάδας εμφανίζονται οι ενδείξεις οπό όλους τους εγκατεστημένους αισθητήρες Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 ανάλογα με τον αριθμό των αισθητήρων που έχει εγκατασταθεί. Οι μετρήσεις από τους αισθητήρες είναι συνεχείς και στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας αναγράφεται το ποσοστό του κάθε αισθητήρα ξεχωριστά.
 Όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όλες οι ενδείξεις θα πρέπει να δείχνουν 0%.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων