22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Θέσεις πρατηρίων (άρθρο 5)
ATH.ENA CARD
image

Θέσεις πρατηρίων (άρθρο 5)


  Άρθρο 5
Θέσεις
Η παράγ. 1 του άρθρου 5  παραμένει  ως  είχε με το ΠΔ 1224/81 και προβλέπει: 
α. την απαγόρευση ίδρυσης πρατηρίων εντός των ορίων των περιμετρικών ζωνών που έχουν  καθορισθεί μέχρι τη δημοσίευση του Π. Δ/τος  (εννοείται του ΠΔ 118/06 – ΦΕΚ Α/119/06)
β. τη δυνατότητα θέσπισης και νέων τέτοιων περιμετρικών ζωνών, που θα καθορίζονται από τον οικείο Νομάρχη, με βάση τις γενικότερες κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες μιας πόλεως. Η Απόφαση αυτή θα πρέπει, για να έχει ισχύ, να  δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. 
Η υποπαράγραφος (α) της παρ. 2  του άρθρου  5  παρέμεινε  ως είχε με το Π.Δ. 1224/81,  αξιοσημείωτο δε  είναι ότι σύμφωνα και με τη νομολογία που  ήδη έχει διαμορφωθεί ( Εγκύκλιος 49 – έγγραφο 12781/26.4.84), η στάση θεωρείται ότι επηρεάζει την ίδρυση ενός πρατηρίου εφόσον ευρίσκεται επί της ίδιας πλευράς ( πεζοδρομίου) επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο (βλ.  5.2.α.1 στο παράρτημα). Επεξηγηματικά είναι  και τα σκαριφήματα 5.2.α.2 και 5.2.α.3   του παραρτήματος. 
Υποπαράγραφος (β) της παρ. 2  του άρθρου  5 : Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι:     
- για τον καθορισμό ενός υλικού ως εύφλεκτου ή ως εκρηκτικού  δεν έχει  πλέον ισχύ  η  3846/188/ 26.3.85  Εγκύκλιος μας,  διότι, μετά τη δημοσίευση της  ΚΥΑ  378/94 (ΦΕΚ  Β΄705 /20.09.94),  ως εύφλεκτο θεωρείται ένα υλικό όταν  έχει  σημείο αναφλέξεως  (flash  point)  κατώτερο των 55 οC  και ως  εκρηκτικό  εφόσον τα παρασκευάσματα είναι εκρηκτικά με την μορφή  που διατίθενται στην αγορά (βλ. σελίδες  6573  και 6575  του ΦΕΚ στο  Παράρτημα 5.2.β.1 του άρθρου)
- σύμφωνα με τη διαμορφωθείσα από της ισχύος του ΠΔ 1224/81 νομολογία, για να εκτιμήσετε εάν θα πρέπει να λάβετε ή όχι υπόψη σας ένα χώρο αποθήκευσης εύφλεκτων  ή εκρηκτικών  υλών,  θα πρέπει να συνεκτιμήσετε και τη συνήθως εναποθηκευόμενη ποσότητα.  Σύμφωνα  με την  562/85 Γνωμοδότηση της  Νομικής  Υπηρεσίας  του ΥΜΕ που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Μεταφορών με την Εγκύκλιο 71  ( έγγραφο 22214/1396/22.7.85  - βλ. Παράρτημα 5.2.β.2),  η ποσότητα αυτή πρέπει  να  είναι (προκειμένου για  αποθήκευση  εκρηκτικών  ή  βενζίνης) μεγαλύτερη των  100 Kgs και  για λοιπές  εύφλεκτες  ύλες  μεγαλύτερη των  2.000 Kgs.  δηλ. δεν θα θεωρείτε ως  «αποθήκη εύφλεκτων» ένα κατάστημα με 50 kgs χρώματα ή 80 φιαλίδια υγραερίου.
Η  υποπαράγραφος  (γ) της παρ.  2   του άρθρου 5 ισχύει όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 27 του Π.Δ 118/06  και καθορίζεται ότι απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίων δημοσίας χρήσεως σε αποστάσεις μικρότερες των διακοσίων (200) μέτρων  από το πλησιέστερο σημείο των  εξής  κτιρίων (χωρίς να εξετάζεται ο αριθμός των ατόμων που συναθροίζονται σε κάθε μία από αυτά) εφόσον έχουν οικοδομηθεί νομίμως (με οικοδομική άδεια) και κατά την διενέργεια  της αυτοψίας λειτουργούν  με την χρήση που  προβλέπει η οικοδομική τους άδεια :
1. εκκλησιών (ως  εκκλησίες νοούνται μόνο οι ενοριακοί ναοί, τούτου βεβαιωμένου με σχετικό έγγραφο της οικείας μητρόπολης)
2. νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας. Έχει διευκρινισθεί ότι  τα Κέντρα  Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία δεν  περιλαμβάνονται  στην παραπάνω απαγόρευση.
3. εκπαιδευτηρίων (ως εκπαιδευτήρια, σύμφωνα  και με την 209/2004  Γνωμοδότηση  του Ν.Σ.Κ. (βλ. 5.2.γ.1) που έγινε αποδεκτή από τον  Υπουργό Μεταφορών,  νοούνται τα  νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα  Γυμνάσια, τα Λύκεια (δημόσια ή  ιδιωτικά)  και τα Τεχνικά  Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), τα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., ενώ δεν θεωρούνται  εκπαιδευτήρια  τα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελμ. κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τα κάθε είδους φροντιστήρια, τα  Εργαστήρια  Ελευθέρων Σπουδών και τα  επονομαζόμενα  Κολλέγια.
Οι βρεφικοί σταθμοί ή οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ή οι παιδικοί σταθμοί  ή οι μονάδες απασχόλησης βρεφών ή/και παιδιών (που λειτουργούν υπό τον γενικό ορισμό «Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Μονάδες Φ.Π.Α.Δ.) υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου  Υγείας και Πρόνοιας και δεν θεωρούνται εκπαιδευτήρια. Σχετική  είναι  η  Υ.Α.  Π2β/οικ.2808/ 15.7/31.7.1997 (ΦΕΚ Β΄ 645/1997 ) – βλ. 5.2.γ.2 στο παράρτημα του άρθρου. Στις Μονάδες αυτές υπάγονται και τα διάφορα κέντρα που ιδρύονται για εκδηλώσεις παιδικής προστασίας όπως «Παιδικά  Κέντρα», «Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»  κ.λ.π. που φιλοξενούν παιδιά μέχρι 10 ετών (βλ. άρθρο 17 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης). Τέλος  έχει διευκρινισθεί ότι οι παιδικές  χαρές  δεν εμπίπτουν στην παραπάνω  απαγορευτική διάταξη.  Οι αποστάσεις  του εκπαιδευτηρίου από τα επικίνδυνα σημεία του πρατηρίου, σύμφωνα με την γνωμοδότηση  574/97 του Ν.Σ.Κ.,   μετρώνται από το  περίγραμμα  του κτιρίου  και όχι από το περίγραμμα (όριο) του οικοπέδου. 
Ομοίως  με την ίδια  υποπαράγραφο (γ) προβλέπεται ότι απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίων  δημοσίας χρήσεως σε αποστάσεις μικρότερες των διακοσίων (200) μέτρων από κινηματογράφους ή θέατρα, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα  50 άτομα και από καταστήματα και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, με χωρητικότητα άνω των 50 ατόμων. Για την εφαρμογή του παρόντος στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο υπολογισμός των ατόμων θα γίνεται κατά περίπτωση, όπως προκύπτει από τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του χώρου (και όχι από τη χωρητικότητα που αναγράφεται στην τυχόν άδεια λειτουργίας του χώρου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 & 10 του Π. Δ.  71/88 (ΦΕΚ Α’ 32), όπως ισχύει κάθε φορά. Μάλιστα η χωρητικότητα  του στεγασμένου χώρου της επιχείρησης (σε άτομα και μόνο) θα υπολογίζεται σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  ΠΔ 71/88, ανεξάρτητα  αν ο χώρος  δημιουργήθηκε πριν την ισχύ του Π. Δ.  71/88.  Για  διευκόλυνσή σας  υπενθυμίζεται  η Εγκύκλιος  6390/467/1997  του Υπουργείου μας, όπου γίνεται εκτενής ανάλυση του θέματος (βλ. 5.2.γ.3  στο  παράρτημα). Γενικώς η απόσταση των 200 μ.  λαμβάνεται  υπόψη  μόνο  εφόσον  το κτίριο που υφίσταται  (και  δημιουργεί απαγορευτική προϋπόθεση για την ίδρυση του πρατηρίου)  έχει  ανεγερθεί  νομίμως (ως περίγραμμα,  νόμιμη κάλυψη) και η  λειτουργούσα,  κατά την διενέργεια  της αυτοψίας,  χρήση του είναι σύννομη ( δηλ. ταυτίζεται με την αναγραφόμενη  στην  οικοδομική άδεια). Εάν κατά  την διενέργεια της αυτοψίας το κτίριο είναι κενό δεν λαμβάνεται υπόψη. Εάν το κτίριο στερείται οικοδ. Αδείας ή  η οικοδομική του  άδεια  δεν ανευρίσκεται (τούτου βεβαιουμένου από την οικεία Πολεοδομική αρχή) ή  η λειτουργούσα σε αυτό εγκατάσταση δεν καλύπτεται  με πιστοποιητικό πυρασφαλείας με βάση  την εγκεκριμένη  μελέτη  πυροπροστασίας (τούτου  βεβαιωμένου από την οικεία Π.Υ.) τότε δεν λαμβάνεται υπόψη. Η απόσταση αυτή  των διακοσίων (200) μέτρων  νοείται ως μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της (οιασδήποτε μορφής) νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζεται σύστημα  διαχείρισης  καυσίμων  και μέτρηση της  χωρητικότητας  των δεξαμενών  υγρών  καυσίμων από απόσταση, καθώς και remote filling (απομακρυσμένη πλήρωση), τότε  δε λαμβάνεται υπ’ όψη η ανωτέρω απόσταση των διακοσίων (200) μέτρων από τα φρεάτια των δεξαμενών αλλά από το στόμιο πλήρωσης (έγγραφό μας 36139/17.7.2002). Τονίζουμε  ότι  η  απαγορευτική  απόσταση των διακοσίων (200) μέτρων που αναφέρεται παραπάνω ισχύει μόνο για τα δημοσίας χρήσεως πρατήρια  και όχι για τα αντίστοιχα ιδιωτικά (βλ. Γνωμ. 719/2004  του Νομ. Συμβούλου που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Μ.Ε. με το 43447/2312/2005 έγγραφο του)
Υποπαράγραφος  (δ)  της παραγράφου  2 του άρθρου  5:
Σημαντική τροποποίηση που επήλθε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Π.Δ 118/06 είναι  η επαναφορά (ως παράγραφος 2 δ) των απαγορευτικών αποστάσεων μεταξύ υπό ίδρυση πρατηρίου και άλλου νόμιμα ιδρυμένου (προφανώς εδώ περιλαμβάνονται και τα λειτουργούντα) ή υπό ίδρυση μεν αλλά προγενέστερου. Τυχόν προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή της αδείας ιδρύσεως δεν αποτελεί λόγο γα να μη ληφθεί υπόψη η εν λόγω διάταξη. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή απαγορεύεται πλέον να ιδρυθεί πρατήριο σε απόσταση μικρότερη από άλλο πρατήριο, νόμιμα ιδρυμένο (δηλ. εφοδιασμένο με άδεια λειτουργίας ή ίδρυσης ) ή υπό ίδρυση (δηλ.  που έχει κατατεθεί σχετικός – πλήρης -  φάκελος και εξετάζεται), εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού :
 - Των 500 μέτρων σε περιοχές με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000 κατοίκους
-  Των 250 μέτρων σε περιοχές με πληθυσμό από 3.000 έως και 15.000 κατοίκους
-  Των 150 μέτρων σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 3.000 κατοίκους
Ως περιοχή εν προκειμένου θα πρέπει να ληφθεί ή έδρα ή το αντίστοιχο Δημοτικό Διαμέρισμα π.χ.  ο Δήμος Λαμίας  έχει συνολικό πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2001 ίσο προς  58.601 κατοίκους, η ίδρυση όμως πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Δ. Δ. Ροδίτσας, που υπάγεται στο Δήμο Λαμιέων και έχει πληθυσμό ίσο προς 2.632  κατοίκους, θα υπόκειται  στον περιορισμό της απόστασης των 150 μ. από άλλο πρατήριο (και όχι των 500 μ.).  Οι παραπάνω αποστάσεις μειώνονται στο ήμισυ,  εφόσον πρόκειται για την απέναντι πλευρά οδού μοναδικής κατεύθυνσης (μονόδρομος) ή οδού δύο κατευθύνσεων, χωρίς όμως μόνιμη διαχωριστική των δύο κατευθύνσεων νησίδα. Δηλαδή στην περίπτωση ύπαρξης μόνιμης διαχωριστικής (των δύο ρευμάτων) νησίδας (διαχωριστικό πεζοδρόμιο) έστω και σε τμήμα της οδού, δεν λαμβάνονται υπ΄ όψη τα  πρατήρια της απέναντι  πλευράς. Ειδικά για περιοχές των νομών Αττικής (για όλες τις Ν.Α.  που συναποτελούν τον Νομό) και Θεσσαλονίκης, ισχύει η μεγαλύτερη από τις παραπάνω αποστάσεις (500 από την ίδια πλευρά της οδού ή  250 μ. από την έναντι), ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους.
Σημειώνεται ότι:
- ίδια  πλευρά  της οδού  νοείται για την  οδό  ενός Δήμου  αυτή που φέρει την ίδια ονομασία  ανεξάρτητα από την πορεία της δηλ. το σχήμα του άξονος της (βλ. σκαρίφημα 5.2.δ.4).
- ίδια πλευρά της οδού, σε περίπτωση αλλαγής ορίων Δήμων, νοείται η προέκταση (συνέχεια)  της συγκεκριμένης  οδού  μέσα στα όρια του άλλου Δήμου, ανεξαρτήτως της ονομασίας που φέρει η προέκταση  της  οδού  στον άλλο Δήμο (βλ. σκαρίφημα 5.2.δ.5).
Αναφορικά με την διατύπωση «από άλλο  πρατήριο,  νόμιμα  ιδρυμένο ή υπό ίδρυση »  θα τηρείτε τα εξής :
- εάν κατά την κατάθεση  ενός  φακέλου  υπάρχει  σε λειτουργία  άλλο πρατήριο (έστω και αν προσωρινώς έχει ανακληθεί  η άδειά του), σε απόσταση μικρότερη  των ανωτέρω  προβλεπομένων, απορρίπτεται  η σχετική αίτηση
- εάν κατά την κατάθεση  ενός  φακέλου  έχει χορηγηθεί  άδεια  ίδρυσης σε άλλο πρατήριο, σε απόσταση μικρότερη  των ανωτέρω,  θα πληροφορείτε σχετικά  τον ενδιαφερόμενο (αναφέροντας τα στοιχεία του άλλου πρατηρίου  και του ενδιαφερομένου) και θα  του γνωρίζετε ότι το αίτημά του δεν απορρίπτεται  μεν,    παραμένει  όμως σε εκκρεμότητα,  μέχρις ότου οριστικά αποσαφηνισθεί  η τύχη του άλλου πρατηρίου.  Δηλ.  αν η  χορηγηθείσα  άδεια ίδρυσης  δεν παραταθεί  νομίμως ή δεν   κατασκευασθεί  τελικώς το πρατήριο  και  να εφοδιασθεί με άδεια  λειτουργίας, είναι προφανές  ότι  θα εξετασθεί  τότε η αίτησή του, με τις  συνθήκες που τότε θα υφίστανται στην περιοχή (χρήσεις γης,  λοιπές  γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις κ.ά.). Η  εξέταση  του  εκκρεμούντος αιτήματος θα  μπορεί  να γίνει  και νωρίτερα, αν ο προγενέστερος  παραιτηθεί  εγγράφως  της χορηγηθείσης αδείας  ή  από επίσημα έγγραφα (π.χ. έγγραφο  της Πολεοδομίας) προκύπτει  ότι  δεν μπορεί να  υλοποιηθεί  η προγενέστερη εγκατάσταση. Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση  ο  (χρονικά)  προηγούμενος θα πρέπει  να ενημερωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας.         
- εάν  κατατεθούν  δύο φάκελοι με διαφορά  έστω και  ενός λεπτού, προηγείται ο πρώτος εφόσον έχει  πλήρη δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται  στο άρθρο 17 § 1.  Οι τυχόν απαιτήσεις της  Υπηρεσίας  για διορθώσεις και βελτιώσεις στα σχέδια ή στην τεχνική έκθεση κ.ά.  δεν  θίγουν την πληρότητα του Φακέλου. Εάν από τον Φάκελο του πρώτου λείπουν  απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. απότμηση πεζοδρομίου ή  σχέδια  η τεχνική έκθεση κ.ά.)  ο δε φάκελος του δεύτερου είναι πλήρης, τότε προωθείται ο δεύτερος  φάκελος. Οι αποστάσεις αυτές  μεταξύ των πρατηρίων μετρούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων εισόδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό ίδρυση και του άλλου, νόμιμα ιδρυμένου ή υπό ίδρυση. Από την όλη εν γένει διατύπωση προκύπτει ότι οι αποστάσεις μεταξύ πρατηρίων αναφέρονται μόνο  στα δημοσίας χρήσεως πρατήρια υγρών καυσίμων.  
Η υποπαράγραφος (ε) της παρ. 2 του άρθρου 5:
Η υποπαράγραφος  αυτή που αναφέρεται στους αρχαιολογικούς χώρους παραμένει ως είχε.
Προς αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι:
-  η απαίτηση της οικείας πολεοδομικής Αρχής (κατά τη διαδικασία εκδόσεως οικοδομικής αδείας στην περιοχή όπου ιδρύεται το πρατήριο) για εξασφάλιση συναινέσεως (εγκρίσεως) της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν έχει σχέση με την υπόψη διάταξη.
- η υπόνοια για την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων επ’ ουδενί δεν ταυτίζεται με το «περίγραμμα ορατού αρχαιολογικού χώρου». Ο ορατός αρχαιολογικός χώρος προϋποθέτει περιφραγμένο χώρο, με πινακίδα («ταμπέλα») του Υπουργείου Πολιτισμού.
- η ενδεχόμενη ίδρυση πρατηρίου και σε μικρότερη των 100 μ. απόσταση από το «περίγραμμα του ορατού αρχαιολογικού χώρου» έχει το νόημα ότι η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων μπορεί να κρίνει ότι η ίδρυση του  πρατηρίου δεν επηρεάζει  δυσμενώς την εν γένει λειτουργία του χώρου λόγω πχ ανισοσταθμίας, παρεμβολής υψηλού κτηρίου κ.α. και να συναινέσει για την ίδρυση του πρατηρίου  και σε μικρότερη απόσταση.
Παράγραφος 3 του άρθρου 5.
Υποπαράγραφος (α).
Με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.Δ 118/06 τροποποιήθηκε η περίπτωση 3α του άρθρου 5 του Π.Δ 1224/1981, και προβλέπεται ότι απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίου σε θέσεις που βρίσκονται σε καμπυλότητα ή αναστροφή κλίσης των οδών, εφόσον δεν υφίσταται  ορατότητα από απόσταση 100 (εκατό) μέτρων κατ' ευθείαν γραμμή από το πλησιέστερο  σημείο της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου επί του άξονα της πλησιέστερης λωρίδας, κατά τη φορά κίνησης. Η ορατότητα που καθορίζεται με τις διατάξεις της παρούσας μετράται σε οριζοντιογραφία όπως φαίνεται στο σκαρίφημα  5.3.α.1. του παραρτήματος της παρούσας και σε περίπτωση αναστροφής κλίσεως όπως προκύπτει από το σχέδιο μηκοτομής της οδού (βλέπε σκαρίφημα  5.3.α.2. στο ίδιο Παράρτημα). Η ορατότητα μετράται πάντοτε  πριν την είσοδο, δηλ. όπως κινούμαστε για να εισέλθουμε στο πρατήριο και κατ’ αντιστοιχία προς τα καθοριζόμενα για τα εκτός σχεδίου (βλέπε άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 118/06) ορίζεται
- σε μηκοτομή:  από ύψος οδηγού 1,06 μ  σε ύψος 1,06 τουλάχιστον στα  100 μ.
- σε οριζοντιογραφία (εκτός των ρυμοτομικών γραμμών για περιπτώσεις εντός σχεδίου ή εκτός των ορίων  απαλλοτρίωσης της οδού, για περιπτώσεις εντός οικισμού).
Εννοείται ότι αντίστοιχα σχέδια θα συνυποβάλλονται  κατά το στάδιο της άδειας ίδρυσης, εφόσον δημιουργείται  εύλογη επιφύλαξη στον διενεργούντα την αυτοψία. 
Δεν  νοείται   και  δεν  μετράται ορατότητα σε περιπτώσεις οδών όπως πχ.  οι 1 και  2  στο σκαρίφ.  5.3.α.3, ενώ  προφανώς μετράται η ορατότητα σε περιπτώσεις όπως η  3 του ιδίου σκαριφήματος. 
Υποπαράγραφος (β) της παραγράφου 3.
Με  την παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ 118/06  τροποποιήθηκε  η περίπτωση 3β άρθρου 5 του Π.Δ 1224/1981 και διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται πλέον η ίδρυση πρατηρίου επί «κόμβου» όπως αυτός προσδιορίστηκε παραπάνω, εφ’ όσον κατά την εκτίμηση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, δεν είναι μικρού  κυκλοφοριακού φόρτου. Προς αποφυγή παρανοήσεων  σας διευκρινίζουμε ότι  δεν απαγορεύεται  η ίδρυση πρατηρίων  σε  απλές  συμβολές οδών (σχήμα Ταύ) ούτε και σε συμβολές σε σχήμα σταυρού (+), γιατί αυτό θα  καταργούσε τη δυνατότητα  ίδρυσης  πρατηρίων σε  γωνιακά  οικόπεδα  (π.χ. με είσοδο από τη μία οδό και έξοδο από την άλλη) που φυσικά δεν είναι στις προθέσεις του Νομοθέτη, γι αυτό άλλωστε και προβλέπονται αρκετά  υποδείγματα  διαμόρφωσης γωνιακών πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κατά κοινή εκτίμηση ενδέχεται μια αρτηρία να θεωρείται ως μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου  (π.χ. Λ. Μεσογείων  στην Αθήνα)  και χωρίς να γίνεται κατάχρηση της απαίτησης αυτής, θα ζητείτε  να σας προσκομίζουν έγγραφο,  από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία,  από το οποίο θα προκύπτει ότι η  οδός  δεν  θεωρείται μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου.
Στη περίπτωση που:
- ή ο κόμβος ήδη  σηματοδοτείται
- ή είναι ενταγμένος στον άμεσο προγραμματισμό για σηματοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία φωτεινής σηματοδότησης (τούτου βεβαιωμένου με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας για κάθε οδό Υπηρεσίας), τότε το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει  τριάντα (30) μέτρα τουλάχιστον από τον πλησιέστερο ιστό σηματοδότη ή από το πλησιέστερο σημείο τομής (επί του κόμβου) των ρυμοτομικών γραμμών. Ακόμη, αν υφίσταται φωτεινή σηματοδότηση διάβασης πεζών, το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει τριάντα (30) μέτρα τουλάχιστον από τον ιστό σηματοδότησης  της  διάβασης.Συνεπώς  κατά τη διενέργεια της αυτοψίας καταλληλότητας θέσεως και εφ΄ όσον κατά την κρίση του υπαλλήλου πιθανολογείται η τοποθέτηση σηματοδότη πλησίον του υπό ίδρυση πρατηρίου,  θα ζητείτε  να σας προσκομισθεί  σχετικό  διευκρινιστικό έγγραφο από την αρμόδια για τη σηματοδότηση της οδού Υπηρεσίας. Ως άμεσος προγραμματισμός θεωρείται αυτός με ορίζοντα  υλοποίησης ενός  έτους.
Υποπαράγραφος (γ) της παραγράφου 3:  
Η υποπαράγρ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 5 παρέμεινε ως είχε στο ΠΔ 1224/81 και παραμένει σε ισχύ διότι δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ΠΔ 118/06 (ΦΕΚ Α’ 119/16.06.06),  που προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46).
Υποπαράγραφος (δ) της παραγράφου 3:
Το ίδιο ισχύει και για την υποπαραγρ. (δ) της παρ. 3 του άρθρου 5 που παρέμεινε ως είχε. 
Η υποπαράγρ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 5 παρέμεινε κι αυτή ως είχε στο ΠΔ 1224/81, όμως λόγω της εν τω μεταξύ εφαρμογής της  με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 10245/713/7.4/16.4.1997 Κ.Υ.Α. με θέμα  « Μέτρα και όροι  για τον έλεγχο των εκπομπών  πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων»  (ΦΕΚ  Β΄ 311) και της  παρ.  4 του άρθρου 4  του  Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α΄ 46)  η μέτρηση της αποστάσεως των 200 μ.  θα γίνεται  από    το κέντρο της αντλίας, από το κέντρο  του φρεατίου της  δεξαμενής  πετρελαίου, από το εξαεριστικά των  δεξαμενών και από το στόμιο πλήρωσης  των υπόγειων δεξαμενών  βενζίνης (αν η πλήρωση γίνεται από απόσταση) ή από το κέντρο των φρεατίων  των δεξαμενών  βενζίνης, αν  η πλήρωση  γίνεται στην δεξαμενή.
Αν οι εστίες  είναι  εντός  κτίσματος, η απόσταση  των 15 μ.  μετράται  μεταξύ  των ως άνω σημείων και  των  πλησιέστερων  σημείων  των ανοιγμάτων, εφόσον   πράγματι  υφίσταται  δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ανοίγματα (π.χ.  σταθερά μη ανοιγόμενα  υαλοστάσια ή  παράθυρα με υαλότουβλα δεν λαμβάνονται υπόψη). Σύμφωνα  με την  Εγκύκλιο  1774/1971  του Υπουργείου μας  είχε διευκρινισθεί ότι η απόσταση αυτή μετράται  επί οριζοντίου  επιπέδου ως τεθλασμένη, δηλ. σύμφωνα με τη ροή που αναμένεται να ακολουθήσουν οι υδρογονάνθρακες (ατμός βενζίνης) εφόσον διαφύγουν από το χώρο του πρατηρίου προς το χώρο που  γίνεται  χρήση φλόγας ή εναύσματος (βλ. 5.3.ε.1 στο παράρτημα  του άρθρου).
Στην περίπτωση που η εστία ευρίσκεται  εντός  ομόρου οικοπέδου,  η απόσταση μετράται  μεταξύ  των ως άνω σημείων και  του πλησιέστερου  σημείου  του διαχωριστικού  φράχτη  (όπως π.χ. σε περίπτωση  φιαλών  οξυγονοκόλλησης, που μεταφέρονται οπουδήποτε εντός του ομόρου οικοπέδου),    εκτός αν από την όλη  διαμόρφωση της  όμορης εγκατάστασης  προκύπτει  συγκεκριμένη  θέση εργασίας  (π.χ.  μόνιμο  δισκοπρίονο  κοπής  μορφοσιδήρου, που είναι εγκατεστημένο  μονίμως σε σταθερό  βάθρο από σκυρόδεμα), οπότε είναι εύλογο την απόσταση νε την μετρήσετε από την συγκεκριμένη σταθερή θέση.            
Η  παράγραφος  4  του άρθρου  5  είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενη, αφού έρχεται σε  ευθεία αντίθεση με  την παρ. 2 γ του ιδίου άρθρου (που απαγορεύει  την γειτνίαση με εκπαιδευτήριο ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, ενώ  κινηματογράφος  με χωρητικότητα  κάτω των 50 ατόμων  πρακτικά δεν υφίσταται ), όπως επισημάνθηκε και στην παρ. 2ζ της 56392/3831/03.10.06 Εγκυκλίου μας.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων