22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων Ενσωματώσεις οδηγιών Ε.Ε στο Εθνικό Δίκαιο
ATH.ENA CARD
image

Ενσωματώσεις οδηγιών Ε.Ε στο Εθνικό Δίκαιο


Ακολουθούν οι νομοθετικές εκείνες διατάξεις που εναρμονίζουν την Ελληνική νομοθεσία με οδηγίες της Ευρωπαικής Ενωσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/21/ΕΚ για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 72/306/ΕΟΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων. (απ. 16702/1285/06) .
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/27/ΕΚ για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 2003/97/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των συσκευών έμμεσης όρασης, καθώς και των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με τις εν λόγω διατάξεις. (απ. 23146/1740/06) .
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/39/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ σχετικά με τα οχήματα όσον αφορά τα καθίσματα, τις αγκυρώσεις τους και τα υποστηρίγματα κεφαλής. (απ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/57636/4243/06) .
 
Εναρμόνιση της Οδηγίας 2005/40/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα. (απ. 61841/4522/05/06).
 
Εναρμόνιση της Οδηγίας 2005/41/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζώνων ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα. (απ. 57635/4242/06)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/30/ΕΚ  για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών  97/24/ΕΚ και 2002/24/ΕΚ για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα. (απ. 28180/2112/06)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/66/ΕΚ  για  τη χρήση συστημάτων μετωπικής προστασίας στα οχήματα με κινητήρα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ .
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/49/ΕΚ και της οδηγίας 2006/28/ΕΚ σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου (απ. 15096/948/06/07)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας την πέδηση των διτρόχων και τριτρόχων οχημάτων με κινητήρα, τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη μέγιστη ροπή και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα. (2006/27/ΕΚ σχετικά με  απ. 15093/947/06/07)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/83/ΕΚ σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων  (απ. 69366/5006/05/07)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2004/104/ΕΚ σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου (απ. 15492/1178/05)
 
Εναρμόνιση των Οδηγιών 2005/55/ΕΚ, 2005/78/ΕΚ, και 2006/51 σχετικά με  με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των  εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα»  (απ. 37353/2375/07)
Απόφαση (.pdf), Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ, Παράρτημα ΙΙΙ, Παράρτημα IV, Παραρτήματα V-X, Παραρτήματα I-III
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2006/20/ΕΚ σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους  (απ. 11037/703/06/07)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2005/64/ΕΚ σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (απ. 74362/5340/05/07)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2007/37/ΕΚ  σχετικά  με την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις εγκρίσεις τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους  (απ. 38371/2771/07/08)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ  (απ. 35949/2604/07)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2007/15/ΕΚ  της Επιτροπής σχετικά  με την τροποποίηση της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις εξωτερικές προεξοχές των οχημάτων με κινητήρα  (απ. 17243/1292/07/08)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2006/81/ΕΚ της Επιτροπής για την προσαρμογή της οδηγίας 2005/78/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε οχήματα λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ  (απ. 73650/5319/06/08)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2006/40/ΕΚ  του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (απ. 41535/2678/06/08)
 
Εναρμόνιση Οδηγιών 2003/28/ΕΚ , 2004/111/ΕΚ και 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής για τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων. Με αυτη την ΚΥΑ εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων της διεθνούς Συμφωνίας ADR του 2003, 2005 και 2007 αντίστοιχα. (απ. 19403/1388/08) . ΠΡΟΣΟΧΗ λόγω της μεγάλης έκτασης των παραρτημάτων, αυτά δεν εμπεριέχονται στο συνημμένο αρχείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να ενημερωθούν για την πλήρες κείμενο από το Εθνικό Τυπογραφείο με την προμήθεια του ΦΕΚ Β` 781/08.
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2007/35/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους ( απ. 60014/4371/07/08)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2007/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων.
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2007/34/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση, της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξάτμισης των μηχανοκίνητων οχημάτων. ( απ. 39043/2809/07/08)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2008/74/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2008 για τροποποίηση, σε σχέση με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά φορτηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της Oδηγίας 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ και διόρθωση της υπ’ αριθμ. 15093/947/06 κοινής (απ. 42187/2495/08/09).
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2008/89/ΕΚ της Επιτροπής της 24.7.2008 για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων (απ. 54654/3842/09).
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2009/19/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2009, για τροποποίηση, με σκοπό την τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων. ( απ. 16406/1016/09)
 
Εναρμόνιση Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο). (απ. 29949/1841/09). 
 • αντικατάσταση των παραρτημάτων V, X, XV και XVI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός 371/2010).
 • τροποποίηση των παραρτημάτων IV, VI, XI και XV της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (κανονισμός 661/2009) για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
  • Κανονισμός 672/2010  για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων αποπάγωσης και αποθόλωσης ανεμοθώρακα ορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων και για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
  • Κανονισμός ΕΕ 1003/2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των οπίσθιων πινακίδων κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
  • Κανονισμός ΕΕ 1005/2010 , για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων οχημάτων και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
  • Κανονισμός ΕΕ 1008/2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεμοθώρακα ορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
  • Κανονισμός ΕΕ 1009/2010, σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
  • Κανονισμός ΕΕ 19/2011 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την προβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα του κατασκευαστή και τον αναγνωριστικό αριθμό οχήματος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά. 
  • Κανονισμός ΕΕ 407/2011 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη ορισμένων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
  • Κανονισμός ΕΕ 678/2011 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙ και την τροποποίηση των παραρτημάτων IV, IX και XI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου  για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
 • Κανονισμός ΕΕ 183/2011 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV VI της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
 • Κανονισμός ΕΕ 78/2009 σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ.
  • Κανονισμός ΕΕ 631/2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ.
   • Κανονισμός ΕΕ 459/2011 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 631/2009.
 • Εναρμόνιση Οδηγίας 2009/1/ΕΚ της Επιτροπής της 7.1.2009 για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους.(απ. 8830/492/09/10).
 • Εναρμόνιση Οδηγίας 2009/108/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα.(απ. οικ. 16905/1182/10)
 • Απόφαση 2010/187/ΕΕ της Επιτροπής με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Εναρμόνιση Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ADR 2009) για τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (απ. 35043/2524/10)
  • Εγκύκλιος κοινοποίησης και παροχή διευκρινήσεων απ. 35043/2524/10 (Β` 1385) για τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (εγκ. 46987/3527/10)  
 • Εναρμόνιση Οδηγίας 2010/19/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/226/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουσχετικά με συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (απ. 15659/1138/10)
 • Απόφαση 2011/415 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011, για διόρθωση της οδηγίας 2010/19/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την οδηγία 91/226/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα συστήματα αποτροπής της εκτόξευσης νερού από ορισμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ιδίως όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. 
 • Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ.
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2013/15/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
 • ΚΥΑ 65973/7604/13/24-6-2014 (ΦΕΚ Β’1797/2014) που αφορά «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (κωδικοποιημένη έκδοση)» [ΑΔΑ: 6ΟΕ21-ΒΧΜ]
 • ΚΥΑ 4018/353/25-6-2014 (Β’1858/2014) που αφορά «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/60/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και της οδηγίας 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα» [ΑΔΑ: 70Β91-ΓΓ6]
ΠΡΟΣΟΧΗ : Απαγόρευση ταξινόμησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων σχετικά με τις οδηγίες 2005/49 και 2006/28 (εγκ. 57055/3853/5.10.06)
 


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Ρύποι απο πετρελαιοκινητήρες
pdf document Συσκευές έμμεσης όρασης
pdf document Αγκυρώσεις και στηρίγματα κεφαλής
pdf document Ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης
pdf document Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας
pdf document Χρήση συστημάτων μετωπικής προστασίας
pdf document Εγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων
pdf document Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας σε κοινοτικές οδηγίες
pdf document Απόφαση 11037
pdf document Απόφαση 15492
pdf document Απόφαση 74362
pdf document ΦΕΚ 1844/12-9-07
pdf documentΚανονισμός ΕΕ 1003/2010
pdf documentΣυμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ
pdf documentοδηγία 2013_15.pdf
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2007/37/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2007/15/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2006/96/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2006/81/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγιών 2003/28/ΕΚ, 2004/111/ΕΚ και 2006/89/ΕΚ για ADR
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2007/35/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2007/38/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2007/34/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2008/74/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2008/89/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2009/19/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2007/46/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2009/1/ΕΚ
pdf documentΕναρμόνιση Οδηγίας 2009/108/ΕΚ
pdf documentΑπόφαση 2010/187/ΕΕ
pdf documentΕγκύκλιος 46987/3527/10
pdf documentΚανονισμός ΕΕ 1008/2010
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων