22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Εγκύκλιος Εφαρμογής του νόμου 3446 Θέματα που αφορούν Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)
ATH.ENA CARD
image

Θέματα που αφορούν Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)


1.14 Μίσθωση φορτηγού οχήματος κατά παράβαση του π.δ. 91/ 1988 (ΦΕΚ 42Α΄)
1.15. Κυκλοφορία συνδυασμού φορτηγών οχημάτων κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
1.16 Παράνομη αλλαγή κατηγορίας  ΦΔΧ αυτοκινήτων
1.17. Διενέργεια μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητο διαφορετικής κατηγορίας σχετικά με τα όρια διενέργειας μεταφορικού έργου
1.18 Έλξη αλλοδαπού  ρυμουλκουμένου/ημιρυμουλκουμένου κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
1.19 Διενέργεια Εθνικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
1.20 Διενέργεια διεθνών μεταφορών από μεμονωμένο οδικό μεταφορέα που δεν είναι ενταγμένος σε μεταφορική επιχείρηση
1.21 Διενέργεια μεταφορών και κυκλοφορία ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος δημόσιας χρήσης που διαθέτει ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας για το οποίο έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ταξινόμησής του
1.22 Παραβάσεις του  κοινοτικού κανονισμού (ΕΟΚ)881/92
1.23 Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται από τον κανονισμό 484/2002/ΕΚ
1.24 Παραβάσεις των όρων διενέργειας συνδυασμένης μεταφοράς  (π.δ. 431/ 95 ΦΕΚ 245Α)
1.25 Παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3118/ 93 (CABOTAGE)
1.26 Διενέργεια μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων χωρίς το πιστοποιητικό ADR του οχήματος ή του οδηγού
    
1.14 Μίσθωση φορτηγού οχήματος κατά παράβαση του π.δ. 91/ 1988 (ΦΕΚ 42Α΄)
 
          Με τις διατάξεις του Π.Δ. 91/ 88 προβλέπεται η μίσθωση αυτοτελών φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων ή ελκυστήρων ή ρυμουλκών ή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκουμένων (επικαθημένων) Δ.Χ.
Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα διακρίνονται τρεις  περιπτώσεις μισθώσεως ΦΔΧ :
1. Από μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή ή κατά χρήση Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα ή από μεμονωμένους αυτοκινητιστές .
Οι παραπάνω επιχειρήσεις επιτρέπεται να μισθώνουν μέχρι του διπλάσιου αριθμού των αυτ/των που κατέχουν.
2. Από επιχειρήσεις μη μεταφορικές, οι οποίες έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να πάρουν άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (παραγωγοί, έμποροι, εισαγωγείς, εξαγωγείς , εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων).
          3. Από οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας με αυτής που απαιτείται  για το μισθωμένο όχημα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3446/2006.
 
          Επίσης, επιτρέπεται η μίσθωση ΦΙΧ οχημάτων μ.β μέχρι 6.000 χιλιογράμμων από επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν σε κυκλοφορία ΦΙΧ οχήματα και εφόσον το αντικείμενο εργασιών  μισθωτή/εκμισθωτή είναι όμοιο.
 
Για να διαπιστωθεί εάν η μίσθωση είναι νόμιμη θα πρέπει :
Α. Το συμφωνητικό να είναι υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών και θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του από τα συμβαλλόμενα μέρη .
Β. Η ισχύς της μίσθωσης δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από τρία έτη.
Γ. Οι μισθώσεις ελληνικών ΦΔΧ επιτρέπονται μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και όχι κοινοτικών, δηλαδή  ο έλληνας οδικός μεταφορέας επιτρέπεται να μισθώνει μόνο ελληνικά φορτηγά.
Δ. Τα μισθωμένα αυτοκίνητα των περιπτώσεων 1 και 2 πρέπει να οδηγούνται από οδηγό με εξαρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση/ μισθωτή που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε έγγραφο (σύμβαση εργασίας, απόσπασμα ατομικού λαγαριασμού από ΙΚΑ κλπ) ή από τον μισθωτή.
 
Για να διαπιστωθεί  εάν το  προς έλεγχο φορτηγό αυτ/το  είναι μισθωμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η φορτωτική να είναι σε διαφορετικό όνομα από αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ή εάν πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, το τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής να είναι σε διαφορετικό όνομα από αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση της μίσθωσης δηλαδή, η άδεια κυκλοφορίας παραμένει στο όνομα του εκμισθωτή, ενώ τα έγγραφα μεταφοράς εκδίδονται στο όνομα του μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή αναζητείται  το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του αυτοκινήτου.
           Στην περίπτωση της μίσθωσης από οδηγό ελέγχονται εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων και η κατηγορία της άδειας οδήγησης του μισθωτή/οδηγού. 
          Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί σε χώρες μέλη της κοινότητας, ελέγχεται μόνο η ύπαρξη μισθωτηρίου. 
   
 
 
1.15. Κυκλοφορία συνδυασμού φορτηγών οχημάτων κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. 
 
          Για να διαπιστωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας συνδυασμού δημόσιας χρήσεως οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα, ελέγχονται τα εξής:
          Στην περίπτωση ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου που έχει εφοδιαστεί με ξεχωριστή άδεια κυκλοφορίας και πινακίδα P, θα πρέπει στην άδεια κυκλοφορίας αυτού να αναγράφονται όλα τα στοιχεία κυκλοφορίας του (πλαίσιο, διαστάσεις, βάρη κλπ).
          Κάθε ελκυστήρας ή ρυμουλκό, που ανήκει σε μεμονωμένο οδικό μεταφορέα, μπορεί να έλξει μόνο τα επικαθήμενα ή τα ρυμουλκούμενα τα οποία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του ελκυστήρα ή του ρυμουλκού. Επίσης, μπορεί να έλκει και οποιοδήποτε άλλο ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή έχει ποσοστό ιδιοκτησίας ο ίδιος ο μεταφορέας.
          Κάθε ελκυστήρας ή ρυμουλκό, που ανήκει κατά χρήση ή κατά κυριότητα σε εταιρεία μπορεί να έλκει οποιοδήποτε επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο ανήκει στην ίδια μεταφορική επιχείρηση. Κάθε τράκτορας ή κάθε ρυμουλκό της μεταφορικής επιχείρησης μπορεί να έλκει οποιασδήποτε κατηγορίας επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο πλην της κατηγορίας υγρών καυσίμων & θερμής ασφάλτου και ψυγείου διεθνών μεταφορών.
Αντίστοιχα,  ελκυστήρας ή ρυμουλκό κατηγορίας μεταφοράς υγρών καυσίμων & θερμής ασφάλτου ή ψυγείου διεθνών μεταφορών έλκει μόνο επικαθήμενα και ρυμουλκούμενα αντίστοιχων κατηγοριών.
 
 
1.16 Παράνομη αλλαγή κατηγορίας  ΦΔΧ αυτοκινήτων

          Σε κάθε άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο τύπος αμάξης, αναγράφεται  η κατηγορία αυτής π.χ. κοινό μη ανατρεπόμενο, ανατρεπόμενο, βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου, βυτιοφόρο χημικών υγρών,  ψυγείο κλπ.
Εάν διαπιστωθεί ότι ο τύπος της αμάξης του φορτηγού είναι διαφορετικός από αυτόν που αναγράφεται  στην άδεια κυκλοφορίας,  επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
          Στην ίδια κατηγορία παράβασης υπάγεται και η μεταφορά με ΦΔΧ προϊόντων (παρατηρείται συχνά στην μεταφορά καυσίμων) διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας, πχ. κυκλοφορία βυτιοφόρου στην άδεια του οποίου αναγράφεται   «μεταφοράς χημικών υγρών» και αυτό μεταφέρει υγρά καύσιμα.  Η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να διαπιστωθεί και με το έλεγχο του ΕΑΔ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας π.χ για την μεταφορά καυσίμων με ΦΔΧ θα πρέπει στην άδεια κυκλοφορίας τους να αναγράφεται, στον ΕΑΔ, «υγρών καυσίμων»  και όχι «λοιπών κατηγοριών». Η παρατήρηση «μεταφοράς υγρών καυσίμων» πρέπει να αναγράφεται και στην άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκουμένου /επικαθημένου.
 
 
1.17. Διενέργεια μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητο διαφορετικής κατηγορίας σχετικά με τα όρια διενέργειας μεταφορικού έργου
 
          Τα ΦΔΧ αυτοκίνητα διακρίνονται ανάλογα με το μεταφορικό τους έργο σε Εθνικών – Διεθνών- Νομαρχιακών- Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών. Τα ΦΔΧ αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών απαγορεύεται να διενεργούν διεθνείς μεταφορές και αντίστροφα.
          Τα ΦΔΧ αυτοκίνητα νομαρχιακών μεταφορών μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα εντός του νομού της έδρας τους, αλλά και από οποιοδήποτε σημείο  ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα. Στην έννοια των «όμορων νομών» περιλαμβάνονται εκτός από τους νομούς που έχουν κοινά χερσαία σύνορα και οι νομοί που συνδέονται μεταξύ τους με τεχνητά μέσα, όπως γέφυρες και υπόγειες σήραγγες καθώς και τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους.
          Επίσης επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορών με νομαρχιακά  ΦΔΧ:
Από το νομό Εύβοιας προς το νομό Αττικής και αντίστροφα
Από το νομό Πιερίας προς το νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα
Από το νομό Καβάλας προς το νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα
Οικοσκευών από οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς φορτίο επιστροφής
        Υπάρχουν επίσης κατηγορίες ΦΔΧ οχημάτων που μπορούν να εκτελούν Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές (ΦΔΧ επικίνδυνων εμπορευμάτων υπαγόμενων στη συμφωνία ADR όπως υγρών καυσίμων, υγρών τροφίμων, αυτοκινητοφόρες).
 
          Για να διαπιστωθεί ότι ένα φορτηγό αυτοκίνητο είναι εθνικών ή διεθνών μεταφορών θα πρέπει να ελέγχονται  τόσο οι  πινακίδες όσο και η άδεια κυκλοφορίας του. Οι νέες πινακίδες  ΦΔΧ αυτοκινήτων (μετά την απογραφή) έχουν μαύρα γράμματα σε κίτρινο φόντο. 
          Για την διαπίστωση της τήρησης των ορίων του μεταφορικού έργου ελέγχονται τα φορτωτικά έγγραφα π.χ ένα φορτηγό αυτοκίνητο που εκτελεί εθνικές μεταφορές θα  πρέπει να φέρει φορτωτική στην οποία  αναγράφεται τόπος φόρτωσης και τόπος προορισμού εντός της Ελλάδας.
          Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα φορτηγό αυτοκίνητο είναι νομαρχιακό θα πρέπει να εξετάζεται αν στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η ένδειξη ότι κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1073/ 80 ή ν.δ. 531/ 70.
          Σημειώνεται, ότι τα ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών μπορούν να διενεργούν μεταφορές προς τις όμορες χώρες ως εξής:
-   Από και προς Αλβανία με οποιαδήποτε κατηγορία ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών
- Από και προς Βουλγαρία, Τουρκία, FYROM,  μόνο με ΦΔΧ Εθνικών μεταφορών ανατρεπόμενα και μεταφοράς container.
 
1.18 Έλξη αλλοδαπού  ρυμουλκουμένου/ημιρυμουλκουμένου κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
 
          Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται ελληνικός ελκυστήρας ή ρυμουλκό να έλκει από τα λιμάνια ή τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας αλλοδαπά επικαθήμενα ή ρυμουλκούμενα στο εσωτερικό της χώρας και συγκεκριμένα μέχρι τον τόπο εκφόρτωσης. Για τη διαπίστωση της νομιμότητας της μεταφοράς αυτής απαιτείται ο έλεγχος τόσο των συνοδευτικών εγγράφων της μεταφοράς όσο και η ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των μεταφορέων για την έλξη. 
          Από τα φορτωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο  θα πρέπει να προκύπτει ότι ο τόπος φόρτωσης /εκφόρτωσης  είναι εντός της ελληνικής επικράτειας. 
          Επίσης επιτρέπεται η έλξη αλλοδαπών  ρυμουλκουμένων / ημιρυμουλκουμένων από κοινοτικούς τράκτορες, εφόσον όλη η μεταφορά (από το σημείο φόρτωσης ως το σημείο εκφόρτωσης) εκτελείται από κοινοτικό τράκτορα και το σημείο φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται σε κοινοτικό έδαφος. Η εν λόγω έλξη πρέπει να προβλέπεται από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μεταφορέων (εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η έλξη πραγματοποιείται μεταξύ οχημάτων που ανήκουν στην ίδια μεταφορική επιχείρηση).
 
 
1.19 Διενέργεια Εθνικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
 
          Για να είναι νόμιμη αυτή η μεταφορά θα πρέπει κατ’ αρχήν στην  άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού να αναγράφεται,  στο πεδίο  τύπος αμάξης,  «πλατφόρμα μεταφοράς container».
          Επίσης, η φορτωτική ή το δελτίο αποστολής θα πρέπει να αναγράφει όλο το φορτίο, δηλαδή τον αριθμό του container και το προϊόν που έχει μέσα αυτό.
 
 
1.20 Διενέργεια διεθνών μεταφορών από μεμονωμένο οδικό μεταφορέα που δεν είναι ενταγμένος σε μεταφορική επιχείρηση
 
          Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Φ205/68/1/83 υ.α, για τη διενέργεια διεθνών μεταφορών με ΦΔΧ οχήματα απαιτείται η ένταξή τους σε μεταφορικές επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών, η οποία αποδεικνύεται είτε με σχετική σημείωση στην άδεια κυκλοφορίας για τις ΙΜΕ – ΕΠΕ, είτε με την ταξινόμηση των ΦΔΧ στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης. Εξαίρεση αποτελούν τα ΦΔΧ ψυγεία διεθνών μεταφορών για τα οποία δεν απαιτείται ένταξη.
          Επίσης, τα ΦΔΧ οχήματα των κατηγοριών υγρών τροφίμων, βυτιοφόρων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων υπαγόμενων στη συμφωνία ADR και μεταφοράς αυτοκινήτων (αυτοκινητοφόρες)  επιτρέπεται να διενεργούν Εθνικές και Διεθνείς μεταφορές ακόμα και χωρίς  ένταξη σε μεταφορική εταιρία.
 
 1.21 Διενέργεια μεταφορών και κυκλοφορία ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος δημόσιας χρήσης που διαθέτει ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας για το οποίο έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ταξινόμησής του
 
          Η νομιμότητα κυκλοφορίας των ρυμουλκουμένων / ημιρυμουλκουμένων που διαθέτουν ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας «Ρ», βασίζεται στο δικαίωμα κυκλοφορίας του φορτηγού ρυμουλκού/ελκυστήρα,  με βάση το οποίο τέθηκαν σε κυκλοφορία. Για το λόγο αυτό σε περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκού, απαιτείται ανάκληση και των αδειών κυκλοφορίας των αντίστοιχων «Ρ». Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση μεταβίβασης ή ένταξης σε μεταφορική εταιρία.
          Εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εφαρμογή των ανωτέρω, καθόσον στην περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης αυτής προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις.
 
1.22 Παραβάσεις του  κοινοτικού κανονισμού (ΕΟΚ)881/92.
 
          Προκειμένου τα φορτηγά αυτοκίνητα των χωρών της Ε.Ε. να εκτελέσουν διεθνείς μεταφορές πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την κοινοτική άδεια.
          Η άδεια αυτή έχει χρώμα θαλασσί και αναγράφεται σε αυτή το ονοματεπώνυμο του μεταφορέα ή η επωνυμία τη μεταφορικής επιχείρησης στην οποία  ανήκει το φορτηγό αυτοκίνητο. Η διάρκεια ισχύος της είναι  πέντε (5) χρόνια. Στις κοινοτικές άδειες που χορηγούνται για τα ελληνικά αυτοκίνητα, στο κάτω αριστερό μέρος αυτής, αναγράφεται και ο αριθμός  κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
          Σε περίπτωση συνδυασμού συζευγμένων οχημάτων η κοινοτική άδεια συνοδεύει το όχημα με κινητήρα και όχι το ρυμ/μενο ή επικαθήμενο και καλύπτει το σύνολο των συζευγμένων οχημάτων, ακόμη και εάν το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο δεν ανήκει στην ίδια επιχείρηση στην οποία  ανήκει το φορτηγό αυτοκίνητο και για την οποία έχει εκδοθεί η  κοινοτική  άδεια.   
 
1.23 Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται από τον κανονισμό 484/2002/ΕΚ
 
          Σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΚ) 484/2002,  οι κοινοτικές  μεταφορικές Επιχειρήσεις  Διεθνών Μεταφορών  που απασχολούν οδηγούς οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, είναι υποχρεωμένες, να  εκδώσουν για κάθε έναν από αυτούς τη βεβαίωση οδηγού.
          Η βεβαίωση οδηγού πιστοποιεί το δικαίωμα των οδηγών – υπηκόων τρίτων χωρών να οδηγούν οχήματα εκτελώντας μεταφορές βάσει κοινοτικής άδειας (δηλ. μεταφορές που περιγράφονται στους κανονισμούς 881/92 και  3118/93) και δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας απασχόλησής τους.
          Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 484/2002, η βεβαίωση οδηγού πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος κατά τη διάρκεια μεταφορών εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ και να επιδεικνύεται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
          Η βεβαίωση οδηγού αναζητείται δηλαδή, μόνο για τις μεταφορικές επιχειρήσεις ελληνικές και λοιπών χωρών της ΕΕ που εκτελούν μεταφορές βάσει κοινοτικής άδειας και απασχολούν οδηγούς – υπηκόους τρίτων χωρών.
          Επισημαίνεται ότι για τις μεταφορικές επιχειρήσεις εθνικών μεταφορών, που απασχολούν ως οδηγούς υπηκόους τρίτων χωρών δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης οδηγού. Οι οδηγοί ωστόσο θα πρέπει να έχουν ελληνική ή κοινοτική άδεια οδήγησης.
 
 
1.24 Παραβάσεις των όρων διενέργειας συνδυασμένης μεταφοράς  (π.δ. 431/ 95 ΦΕΚ 245Α)
 
          Συνδυασμένη Μεταφορά είναι η εμπορευματική μεταφορά για την εκτέλεση της οποίας χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μέσα π.χ. πλοίο και φορτηγό, σιδηρόδρομος και φορτηγό.
Η συνδυασμένη μεταφορά γίνεται μόνο με φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα και για κάθε συνδυασμένη μεταφορά συντάσσεται ένα έγγραφο στο οποίο αναγράφονται :
1. Το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα
2. Η φύση και το βάρος του εμπορεύματος
3. Ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων
4. Ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων
5. Το δρομολόγιο που θ’ ακολουθηθεί ή η απόσταση που θα διανυθεί , αν τα στοιχεία    αυτά δικαιολογούν διαφορετικό κόμιστρο από αυτό που ισχύει
6. Τα σημεία διέλευσης των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο
7.Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης όσον αφορά στην σιδηροδρομική διαδρομή ή οι θαλάσσιοι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης όσον αφορά την θαλάσσια διαδρομή
          Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς πριν την εκτέλεση της μεταφοράς και επικυρώνονται με σφραγίδα των σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών στους σταθμούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή στους θαλάσσιους λιμένες. Το έγγραφο αυτό συντάσσεται σε δύο  (2) αντίγραφα, αριθμείται και το ένα από αυτά συνοδεύει τα εμπορεύματα.
          Στο αντίγραφο αυτό επίσης αναφέρονται τα πλήρη και τελικά έξοδα μεταφοράς με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν γίνει και κάθε άλλη επιβάρυνση ή έκπτωση. Υπεύθυνος για την κανονική σύνταξη των εγγράφων αυτών της μεταφοράς   είναι ο μεταφορέας.
 
 
 
 
1.25 Παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3118/ 93 (CABOTAGE)
 
          Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ)3118/93 κάθε κοινοτικός μεταφορέας που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτου και ο οποίος είναι κάτοχος κοινοτικής άδειας μπορεί να εκτελεί προσωρινά εθνικές μεταφορές σε άλλο Κράτος - μέλος, χωρίς να διαθέτει έδρα ή εγκατάσταση. Οι μεταφορές  αυτές λέγονται ενδομεταφορές ή cabotage. Για το έλεγχο της τήρησης του προσωρινού χαρακτήρα των μεταφορών αυτών εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Β4/ 23810/1829/17-4-2006 Πράξη του Γεν. Γραμματέα ΥΠΜΕ, σύμφωνα με την οποία οι μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν ενδομεταφορές εντός της Ελληνικής Επικράτειας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν έκαστο όχημα ιδιοκτησίας τους για τη δραστηριότητα αυτή για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 10 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Τα πραγματοποιούμενα δρομολόγια δεν μπορεί να είναι διαδοχικά, μετά το πέρας δηλ. του πρώτου δρομολογίου πρέπει να ακολουθεί διακοπή τουλάχιστον μιας ημέρας μέχρι την έναρξη του επόμενου δρομολογίου.
          Για τον έλεγχο των ανωτέρω  εξετάζονται  τα εξής, που πρέπει να βρίσκονται επί του οχήματος:
Α.       Η  φορτωτική που συνοδεύει τα εμπορεύματα καθώς και  το μπλοκ φορτωτικών με τα αντίτυπα των φορτωτικών που παραμένουν σε αυτό  ως στελέχη και πρέπει να βρίσκονται επί του οχήματος. 
Β. Η Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Γ. Το Επίσημο αντίγραφο κοινοτικής άδειας σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΟΚ) 881/92
Δ. Το Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εκδοθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης
Ε. Η  Βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας 
ΣΤ. Η  Ασφαλιστική  Ταυτότητα του οδηγού που εκδίδεται από τη χώρα εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης.
 
 
Επισημαίνεται, ότι στην αρμοδιότητα των ΜΚΕ και λοιπών ελεγκτικών οργάνων σύμφωνα με το νόμο 3446/2006 δεν εμπίπτει ο έλεγχος της οδήγησης ΦΔΧ από οδηγό με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις  (cabotage, μίσθωση).
 
 
1.26 Διενέργεια μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων χωρίς το πιστοποιητικό ADR του οχήματος ή του οδηγού
 
          Οι μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (πχ. καυσίμων) υπάγονται στη Συμφωνία ADR και μπορούν να διενεργούνται μόνο με φορτηγά αυτοκίνητα που διαθέτουν ισχύον Πιστοποιητικό ADR του οχήματος. Επίσης ο οδηγός πρέπει να φέρει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ADR οδηγού.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων