22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Νομοθεσία Νομοθεσία 2006
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία 2006


            Διενέργεια τεχνικού ελέγχου από Ι.ΚΤΕΟ σε Ε.Δ.Χ. και εκπαιδευτικά αυτοκίνητα

ΣΧΕΤ:  α. Η με αρ. 34984/3976/2006 (800 Β) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
β. Η με αρ. 35364/4046/2006 (813 Β) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
 
Δημοσιεύουμε την παραπάνω αναφερόμενη (α) σχετική  απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ», με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες οχημάτων και τα είδη των ελέγχων που διενεργούν τα Ι.ΚΤΕΟ.
Αναφορικά με τις κατηγορίες οχημάτων στα Ι.ΚΤΕΟ δίνεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων του Παραρτήματος Ι της Φ2/64580/2288/99 (1523Β’) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, εκτός των οχημάτων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του Παραρτήματος.  Προστίθεται δηλαδή η κατηγορία των ΕΔΧ αυτοκινήτων , ενώ σε ότι αφορά τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ο τεχνικός έλεγχος αυτών δεν έχει ακόμη ορισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4  της ΚΥΑ  Φ2/43086/4636 (1086  Β).
Επίσης παρέχεται  η δυνατότητα  χορήγησης  Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και αυτοτελώς.
Σε ότι αφορά τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και από  τα Ι.ΚΤΕΟ  και την έκδοση  του προβλεπόμενου από τις Υ.Α. 44800/123/85 (781Β),  71703/8028/03 (1824Β)  και οικ. 12078/1343/04 (435Β)  Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, πέραν των προβλεπομένων σημείων ελέγχου για Ε.Ι.Χ. πρέπει να ελέγχονται και τα παρακάτω αναφερόμενα στην Υ.Α. οικ. 12078/1343/04 (435Β) σημεία  :
 

Κωδικός αριθμός
 
Σημείο προς έλεγχο
Σχετική νομοθεσία
1201
Μη εφοδιασμός του ΕΔΧ με πινακίδες κυκλοφορίας νέου τύπου
Υ.Α. οικ-Α29003/2095/2003(Β 751)
(Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να προσκομίζεται βεβαίωση των  Υπηρεσιών Μ.Ε των Ν.Α. της χώρας που να αιτιολογεί την μη σύννομη πινακίδα κυκλοφορίας )
1401
Εξωτερικός χρωματισμός του οχήματος μη σύμφωνος με τον ισχύοντα γενικά για τα ΕΔΧ της χώρας ή τον ιδιαίτερο που τυχόν έχει καθοριστεί για την πρωτεύουσα του νομού.
(Η ενημέρωση για τον ισχύοντα χρωματισμό σε κάθε Νομαρχία παρέχεται  από τις Υπηρεσίες Μ.Ε των Ν.Α. της χώρας).
 
Αφορά στις διαφημίσεις εξωτερικά του οχήματος 
Ν. 2647/1998(Α 237) άρθρο 2 , κεφάλαιο Ε, παράγραφος 5 
 
 
 
 
 
 
 
Ν. 3109/2003(Α 38 ) άρθρο 8 , παράγραφος 4
ΚΥΑ  54829/4034/2003(Β 1364)
1403
Έλλειψη του ειδικού αριθμού Ε. Δ.Χ.
(Αφορά μόνο ΕΔΧ με έδρα το νομό Αττικής. Όπου δεν υπάρχει ο ειδικός αριθμός αλλά για  το όχημα που φέρει τις νέου τύπου πινακίδες υπάρχει στην άδεια κυκλοφορίας ειδική ένδειξη 000 , δεν θα σημειώνεται έλλειψη)
Ν. 3109/2003(Α 38 ) άρθρο 5 , παράγραφος 3
Υ.Α. Β-24177/667/2000 (Β΄ 36)
 
1404
Έλλειψη του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (αυτοκόλλητη ηλεκτρονική ετικέτα)
 
Ν. 3109/2003(Α 38 ) άρθρο 5 , παράγραφος 4 
Υ.Α. οικ-67123/5763/2004(Β 1834)
Η έλλειψη θα χαρακτηρίζεται επικίνδυνη
14101
Υπέρβαση του καθορισμένου, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΕΔΧ.,  ορίου ηλικίας του ΕΔΧ
Ν. 3109/2003(Α 38 ) άρθρο 8 , παράγραφος 6 
15104
Αφορά ελλείψεις για το ταξίμετρο του ΕΔΧ.
Ν. 3109/2003(Α 38 ) άρθρο 9
15105
Αφορά ελλείψεις της Φωτεινής πινακίδας «ταξί» ή «αγοραίο» ή «ελεύθερο»
Π.Δ. 104/1987 και 244/1987 (Α 104) άρθρο 4
15106
Αφορά ελλείψεις της Φωτεινής πινακίδας «ταξί» ή «αγοραίο» ή «ελεύθερο».
(Ειδικά για τη θέση της φωτεινής πινακίδας «ταξί» ή «αγοραίο» επί της οροφής του οχήματος δεν θα σημειώνεται έλλειψη)
Π.Δ. 104/1987 και 244/1987 (Α 104) άρθρο 4
 

 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι για τη διενέργεια του  τεχνικού ελέγχου προαπαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΤΣΑ.
Β. Σας στέλνουμε την παραπάνω αναφερόμενη (β) σχετική  απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων » και το με αρ. πρ. Φ50/42720/4871/18-7-06 έγγραφο με το οποίο διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στον έλεγχο αυτών.
 
Γ. Έως τις 24/ 07/2006  και προκειμένου να  ολοκληρωθεί η   ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Μ.Ε για  να αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για τους προαναφερόμενους ελέγχους και να δημιουργηθούν  τα αντίστοιχα απαραίτητα πεδία καταγραφής, παρέχεται η δυνατότητα:
1. Για τα  ΕΔΧ να μη γίνεται αναζήτηση των στοιχείων από το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΜΕ, αλλά μόνο να αποστέλλονται τα αποτελέσματα του ελέγχου  
2. Για τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα τα σημεία του ειδικού ελέγχου που απαιτείται να συμπληρώνονται  θα κρατούνται στη μηχανογράφηση του Ι.ΚΤΕΟ.
 
Ιδιαίτερα για τον έλεγχο των εκπαιδευτικών οχημάτων έχουν εφαρμογή και τα προβλεπόμενα σε εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (αρ.πρ.:Φ50/42720/4871 από 18-7-2006) και πιο συγκεκριμένα τα σημεία 2-7: (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εγκύκλιο)
 
            2. Στην αποστελλόμενη απόφαση καθορίζεται ότι ο ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος διενεργείται σε οχήματα που έχουν ταξινομηθεί ή πρόκειται να ταξινομηθούν στη χώρα μας, των κατηγοριών του άρθρου 24 της 58930/480/99 απόφασης του Υπουργού Μ.Ε. (526Β’), προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές του προαναφερόμενου άρθρου και του παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 19/95 (15Α'), σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου του πίνακα της παρούσας. Παράλληλα με τον ειδικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος διενεργείται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή κατά την αρχική ένταξη και έκτοτε ετησίως, και πλήρης περιοδικός τεχνικός έλεγχος. Για την εφαρμογή των παραπάνω σας στέλνουμε φωτοαντίγραφα των αναφερόμενων διατάξεων.
            3. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 34984/3976/06 υ.α., διενεργούν τον ειδικό και περιοδικό τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικών οχημάτων μόνο στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα (εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας Β’) σύμφωνα με το π.δ. 19/95 και την 58930/480/99 υ.α.. Τα σημεία που πρέπει να ελέγχονται για αυτήν την κατηγορία οχημάτων είναι αυτά με κωδικούς ΕΚΠ.01 – ΕΚΠ.06 και ΕΚΠ.15 – ΕΚΠ.19 του πίνακα της αποστελλόμενης απόφασης.   
            4. Σύμφωνα με την παρ. 4 της αποστελλόμενης απόφασης, καταλληλότητα για εκπαιδευτικό όχημα χορηγείται μόνον εφόσον δε διαπιστωθούν ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του πίνακα της απόφασης ή σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του πίνακα του άρθρου 3 της 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μ.Ε. (781Β’). Στο ΔΤΕ που εκδίδεται ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου τίθεται ένα έτος μετά την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου και στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Κατάλληλο για εκπαιδευτικό όχημα». Επίσης, επικολλάται το ενδεικτικό σήμα τεχνικού ελέγχου.
            5. α. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του πίνακα της αποστελλόμενης απόφασης ή σοβαρές ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του πίνακα του άρθρου 3 της 44800/123/85 υ.α., εκδίδεται ΔΤΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 71703/8028/03 απόφαση του Υπουργού Μ.Ε. (1824Β’) αναφορικά με τη διαπίστωση σοβαρών ελλείψεων, δηλαδή απαιτείται επανέλεγχος του οχήματος σε 20 ή 30 ημέρες.
β. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του πίνακα του άρθρου 3 της 44800/123/85 υ.α., εκδίδεται ΔΤΕ και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην 71703/8028/03 υ.α..
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται η φράση «Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό όχημα». Επίσης, δεν επικολλάται ενδεικτικό σήμα τεχνικού ελέγχου.
            6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της 58930/480/99 υ.α., τα σημεία ελέγχου ΕΚΠ.02 «Θύρες επιβατών» και ΕΚΠ.19 «Σύστημα κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση)» για τα οχήματα της κατηγορίας Β’, δεν εφαρμόζονται στα οχήματα που τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως εκπαιδευτικά πριν τη θέση σε ισχύ της υπόψη απόφασης (δηλαδή την 3η Ιουλίου 1999) και δεν έχουν μεταβιβαστεί μετά την ημερομηνία αυτή ως εκπαιδευτικά.   
            7. Για την εφαρμογή της παρ. 6 της Φ2/57216/7383/02 κ.υ.α. (1323Β’) σημειώνεται ότι το τέλος διενέργειας εκπρόθεσμου ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ (αρχικού ή επανελέγχου) υπολογίζεται επί τη βάσει του τέλους περιοδικού τεχνικού ελέγχου των επιβατικών οχημάτων στα δημόσια ΚΤΕΟ.


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Τροποποίηση της 36927-4751 από 2002
pdf document Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τα ΙΚΤΕΟ
pdf document Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων
word document Εφαρρμογή τεχνικού ελέγχου σε εκπαιδευτικά οχήματα
pdf document Μέτρα για την προστασία της αντικειμενικότητας του τεχνικού ελέγχου
pdf document Νόμος 3446 (άρθρο 18)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων