15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΟΣΕ Ευθύνη του ΟΣΕ για Επιβατικές Μεταφορές
ATH.ENA CARD
image

Ευθύνη του ΟΣΕ για Επιβατικές Μεταφορές


Όπως προαναφέρθηκε, οι σχέσεις ΟΣΕ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ διέπονται για μεν τις μεταφορές εσωτερικού από τον Κανονισμό των δια Σιδηροδρόμου Μεταφορών (ΚΑ.ΜΕ.Σ), για δε τις διεθνείς μεταφορές από τη Σύμβαση για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές ( COTIF - CIV ).

1.1.- Ειδικότερα για τις μεταφορές επιβατών και αποσκευών ισχύουν, συνοπτικά τα ακόλουθα:

•  Σύμφωνα με τον Κανονισμό των δια Σιδηροδρόμου Μεταφορών (ΚΑ,ΜΕ.Σ) για ατυχήματα (θάνατος, τραυματισμός), που συμβαίνουν στους επιβάτες κατά το στάδιο της μεταφοράς και για τα οποία ευθύνεται ο σιδηρόδρομος, ισχύουν οι κανόνες του Αστικού Δικαίου. Ο ΟΣΕ με βάση την COTIF - CIV , στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές, ευθύνεται για βλάβες που προκάλεσαν τον θάνατο και τους τραυματισμούς επιβατών και κάθε άλλη βλάβη της φυσικής ή πνευματικής ακεραιότητας, που προκλήθηκαν από ατύχημα σχετικό με την σιδηροδρομική εκμετάλλευση, το οποίο συνέβη κατά το ταξίδι του επιβάτη μέσα στα οχήματα ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβασή του από αυτά. Στην περίπτωση που επέλθει μία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι αντίστοιχες αποζημιώσεις τις οποίες είναι υποχρεωμένος να δώσει ο ΟΣΕ είναι τα έξοδα του ενταφιασμού, της μεταφοράς της σορού, η υποχρέωση διατροφής νομίμων δικαιούχων, τα έξοδα για την θεραπεία, την περιποίηση και την μεταφορά, η αποζημίωση της βλάβης που προκλήθηκε είτε λόγω ολικής είτε μερικής ανικανότητας προς εργασία είτε λόγω αύξησης των αναγκών. Αυτές οι αποζημιώσεις μπορούν να παίρνουν την μορφή είτε κεφαλαίου είτε προσόδου.

•  Σε περίπτωση που ο σιδηρόδρομος, από εσφαλμένη τιμολόγηση ή από λάθος, εισπράξει περισσότερα από τα προβλεπόμενα στα Τιμολόγια κόμιστρα, υποχρεούται να επιστρέψει τη διαφορά στον καταβάλλοντα πελάτη. Επίσης, αν από την ίδια αιτία, διαπιστωθεί μικρότερη από την προβλεπόμενη είσπραξη, ο σιδηρόδρομος δικαιούται να αξιώσει τη διαφορά από τον πελάτη.

•  Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση μεταφοράς του επιβάτη ή των αποσκευών ή των συνοδευόμενων αυτοκινήτων, σε ολόκληρη ή τμήμα της διαδρομής, οφείλεται σε υπαιτιότητα του σιδηροδρόμου ή ανωτέρα βία, επιστρέφεται στο ακέραιο, το αντίτιμο του εισιτηρίου ή των κομίστρων αποσκευών για την μη πραγματοποιηθείσα διαδρομή.

•  Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση μεταφοράς του επιβάτη, σε ολόκληρη ή τμήμα της διαδρομής, οφείλεται σε επιθυμία ή υπαιτιότητά του, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου καθώς και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, συμπλήρωμα. Δίνεται όμως η δυνατότητα στον επιβάτη να παρατείνει, έγκαιρα και με προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου και να πραγματοποιήσει το ταξίδι μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αρχική ημερομηνία ταξιδιού. Σε αντίστοιχη περίπτωση μεταφοράς αποσκευών ή συνοδευομένων αυτοκινήτων γίνεται επιστροφή του κομίστρου, με παρακράτηση υπέρ του ΟΣΕ, καθώς και το αντίτιμο καρτών και προσφορών από 20 % μέχρι 60 % της αξίας του, κατά περίπτωση.

•  Σε περίπτωση καθυστέρησης ή και κατάργησης (ως κατάργηση θεωρείται και η καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών) αμαξοστοιχίας, δεν παρέχεται δικαίωμα στον επιβάτη να αξιώσει αποζημίωση από το σιδηρόδρομο. Δύναται όμως να επιλέξει μία από τις παρακάτω λύσεις:
•  Να διακόψει το ταξίδι και να ζητήσει επιστροφή του αντιτίμου εισιτηρίου για το τμήμα της διαδρομής που δεν διανύθηκε.
•  Να συνεχίσει το ταξίδι με το επόμενο, ακόμη και με ανώτερης κατηγορίας και θέσης τρένο, δρομολόγιο.
•  Να επιστρέψει ατελώς με το πρώτο κατάλληλο τρένο στην αφετηρία και να αξιώσει επιστροφή του αντιτίμου εισιτηρίου.
•  Στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές, στην περίπτωση καθυστέρησης της αμαξοστοιχίας και απώλειας της ανταπόκρισης, ή στην περίπτωση κατάργησης μίας αμαξοστοιχίας, ο ΟΣΕ οφείλει προς τον επιβάτη, που επιθυμεί να συνεχίσει το ταξίδι του, να φροντίσει την προώθηση του με άλλη αμαξοστοιχία κατά τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσει την ζημία του από την καθυστέρηση. Ο ΟΣΕ οφείλει, επίσης, να επεκτείνει την διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου και να προσφέρει στον επιβάτη ανώτερη κατηγορία θέσης ή κατηγορία αμαξοστοιχίας με υψηλότερη τιμή, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του επιβάτη.


•  Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας «αποσκευών χειρός» (που μεταφέρονται δωρεάν και με ευθύνη του επιβάτη) δεν ευθύνεται ο σιδηρόδρομος, εκτός εάν, αποδεδειγμένα, οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΟΣΕ.

•  Για τις «εγγεγραμμένες αποσκευές» η ευθύνη του σιδηροδρόμου αρχίζει από την παραλαβή στα γραφεία αποσκευών και τελειώνει με την παράδοση αυτών στους δικαιούχους, στο σταθμό προορισμού. Η υπόψη ευθύνη αφορά την καθυστέρηση παράδοσης των εγγεγραμμένων αποσκευών, καθώς και την βλάβη ή απώλεια αυτών. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ευθύνης του σιδηροδρόμου, ο ΟΣΕ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης του δικαιούχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

•  Η παραλαβή των αποσκευών από τον δικαιούχο στο σταθμό προορισμού, πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 24 ωρών από την άφιξη της αμαξοστοιχίας. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού οι αποσκευές επιβαρύνονται με τέλος αποθήκευσης και εφόσον δεν παραληφθούν εντός εξαμήνου αυτές εκποιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1.2.- Σε περίπτωση ευθύνης του σιδηροδρόμου καταβάλλεται στον δικαιούχο των «εγγεγραμμένων αποσκευών» αποζημίωση ως ακολούθως:

•  Για μερική ή ολική απώλεια και εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει την πραγματική αξία, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει μέχρι 1,20 ΕΥΡΩ ανά χιλιόγραμμο. Αν δεν αποδεικνύεται η αξία, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει μέχρι 0,60 ΕΥΡΩ ανά χιλιόγραμμο. Πέραν αυτών επιστρέφονται και τα κόμιστρα.

•  Σε περίπτωση βλάβης της αποσκευής ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει μέχρι του ποσού μείωσης της αξίας αυτών.

•  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των αποσκευών, αν ο δικαιούχος δεν αποδείξει τη ζημία που υπέστη, ο σιδηρόδρομος αποζημιώνει με 0,01 ΕΥΡΩ ανά χιλιόγραμμο για κάθε 24ωρο. Ενώ αν αποδείξει τη ζημία, η ως άνω αποζημίωση τετραπλασιάζεται.

•  Εφόσον έχει δηλωθεί ιδιαίτερη αποζημίωση, κατά την παράδοση της αποσκευής, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αξιώσει αποζημίωση μέχρι του δηλωθέντος ποσού.

•  Αν η καθυστέρηση παράδοσης ή η απώλεια ή η βλάβη της αποσκευής οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του σιδηροδρόμου, ο τελευταίος υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση της αξίας που αποδεικνύεται.

•  Ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν και για τις υπό παρακαταθήκη αποσκευές.

1.3.- Ο ΟΣΕ, στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον επιβάτη στον οποίο προέκυψε ζημία από ολική ή μερική απώλεια, ή βλάβη αντικειμένων, που ο επιβάτης, θύμα ενός τέτοιου ατυχήματος, είχε πάνω του ή μαζί του σαν «αποσκευές χειρός», συμπεριλαμβανομένων και των ζώων. Η σχετική αποζημίωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 700 λογιστικές μονάδες. Ειδικότερα:

•  Στην περίπτωση που ο ΟΣΕ αποδέχεται προς μεταφορά τις αποσκευές με έκδοση δελτίου αποσκευών, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της μεταφοράς επί της συνολικής διαδρομής και μέχρι την παράδοσή τους.

•  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας των αποσκευών, ο ΟΣΕ οφείλει να καταβάλει αποζημίωση ίση με το ποσό της ζημίας, το οποίο δεν μπορεί οπωσδήποτε να υπερβαίνει τις 40 λογιστικές μονάδες για κάθε ελλείπον χιλιόγραμμο μικτού βάρους ή τις 600 λογιστικές μονάδες για κάθε δέμα αποσκευής. Επίσης, οφείλει να επιστρέψει το κόμιστρο, τα τελωνειακά τέλη και τα υπόλοιπα ποσά που καταβλήθηκαν λόγω της μεταφοράς του χαμένου δέματος αποσκευής, που έχει απολεσθεί.

•  Σε περίπτωση βλάβης σε αποσκευές ο ΟΣΕ οφείλει να καταβάλει αποζημίωση η οποία αντιστοιχεί στην μείωση της αξίας αυτών.

•  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης αποσκευών στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές, ο ΟΣΕ υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης.

•  Ο ΟΣΕ οφείλει, επίσης, στην περίπτωση που ένα συνοδευόμενο αυτοκίνητο φορτωθεί ή παραδοθεί με καθυστέρηση να δώσει αποζημίωση η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τιμή μεταφοράς για το αυτοκίνητο.

•  Στην περίπτωση που συμβεί ολική ή μερική απώλεια ενός αυτοκινήτου, τότε η ζημία υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία του αυτοκινήτου κατά την ημέρα επέλευσης του συμβάντος και δεν μπορεί να υπερβεί τις 8.000 λογιστικές μονάδες.

•  Στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές οι αξιώσεις κατά του ΟΣΕ που βασίζονται στην ευθύνη του σιδηροδρόμου, για θανάτους και τραυματισμούς επιβατών παραγράφονται μετά από 3 χρόνια, οι δε υπόλοιπες αξιώσεις μετά από 1 χρόνο, ή 2 χρόνια, εάν η ζημία προέκυψε από δόλο ή απάτη του Σιδηροδρόμου.

Οι επιβάτες κατά το ταξίδι πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του σιδηροδρόμου και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού του.

Για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν εξαιτίας παραβάσεων των παραπάνω κανόνων, δεν φέρει ευθύνη ο σιδηρόδρομος. Για τυχόν ζημιές που θα προκαλέσουν επιβάτες στις εγκαταστάσεις ή στο τροχαίο υλικό του σιδηροδρόμου, υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης.  


  
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων