15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Σιδηροδρομικές και Συνδυασμένες Μεταφορές
ATH.ENA CARD
image

Σιδηροδρομικές και Συνδυασμένες Μεταφορές


1.Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα (ν.3891/2010).
Με το νόμο 3891/2010, επιδιώκεται η αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα και η διασφάλιση της εφαρμογής όλης της σχετικής με το σιδηροδρομικό τομέα νομοθεσίας της Ε.Ε. για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με τον ανταγωνισμό, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις.
Για το κείμενο του νόμου πατήστε εδώ.
 • Π.Δ 120 Προσδιορισμός έναρξης ισχύος του άρθρου 19 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) "Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα" .Για το κείμενο του Π.Δ πατήστε εδώ
 • Π.Δ 125 Προσδιορισμός έναρξης ισχύος των άρθρων 16 και 18 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».Για το κείμενο του Π.Δ πατήστε εδώ
 • Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΣΕ ΑΕ». Για το κείμενο της Ανακοίνωσης  πατήστε εδώ
 • YA "Συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής (Άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3891/2010)".
  Για το κείμενο της Y.A πατήστε εδώ.
2.ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ν.3333/2005)
Στόχος του Υπουργείου, με τον υπόψη νόμο για τα ΕΚ, είναι η καλύτερη οργάνωση των μεταφορικών συστημάτων, που συντελεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων από τον προμηθευτή στον τελικό αποδέκτη, στη βελτιστοποίηση των μεταφορικών αλυσίδων, με την παράλληλη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας καθώς και την προσαρμογή στις ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, που αποτελεί πρωταρχική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, ο εξορθολογισμός του συστήματος των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα, θα συμβάλλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην οικονομική αναθέρμανση της περιφέρειας μέσω της ανάπτυξης ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Για το κείμενο του νόμου πατήστε εδώ.
 
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΥΑ 47116/3818)
  Για το κείμενο της ΥΑ πατήστε εδώ
 • ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ν.3333/05 «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
  Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και εξειδικεύονται περισσότερο:
  1.Τα οριζόμενα στο άρθρο 5 «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης» του ν. 3333/2005 δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 «ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου».
  2.Τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 «Διαδικασία επιλογής» του ιδίου νόμου δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικού Κέντρου που θα λάβει επιχορήγηση.
  Επιπρόσθετα, αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 «Έκταση, μεταφορικές υποδομές και αρχές χωροθέτησης Εμπορευματικών Κέντρων».
  Για το κείμενο της Εγκυκλίου πατήστε εδώ
 • Υ.Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Με τη Φ21.6/ΟΙΚ.50284/4760/15-10-10 (ΦΕΚ 337 Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-10) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συγκροτείται επιτροπή για τη διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως έργο της επιτροπής ορίζεται η εξαρχής διερεύνηση, εισήγηση, κατάρτιση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. H επιτροπή θα υποβάλει φάκελο που θα περιέχει αφενός την καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και αφετέρου προτάσεις για την τροποποίηση, συμπλήρωση ή αναμόρφωση αυτού. Για το κείμενο της Y.A πατήστε εδώ
 
3.ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Με το π.δ. 41/05 (ΦΕΚ 60/Α/7.3.2005) επιχειρείται η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο μιας δέσμης κοινοτικών οδηγιών, οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό  των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων  και ειδικότερα της Οδηγίας 91/440 του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/12/ΕΚ, της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/13 και της οδηγίας 2001/14 σχετικά με την κατανομή χωρητικότητας, τις χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και την πιστοποίηση ασφαλείας.


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Ν.3333/05 για τα Εμπορευματικά Κέντρα
pdf document ΠΔ 41/05 (Εναρμόνιση Κοινοτικών Οδηγιών για σιδηροδρόμους)
pdf document YA 47116/3818 ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
pdf documentΕγκύκλιος του νόμου 3333/05
pdf documentY.A. Συγκρότησης επιτροπής για τη διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας
pdf documentΝ.3891/10 Αναδιάρθρωση ΟΣΕ
pdf documentΥ.Α. Συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό ακινήτων
pdf documentΠ.Δ. 120/2010
pdf documentΠ.Δ. 125/2010
pdf documentΚαταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων