15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΟΤΕ
ATH.ENA CARD
image

Χάρτα ΟΤΕ


**Οι πληροφορίες που παρατίθενται δεν είναι επικαιροποιημένες αλλά βασίζονται στον Οδηγό του Πολίτη του Υπ.Μ.ε Γ' έκδοσης 1999**

  >  Ταυτότητα ΟΤΕ
  >  Βασικές αρχές πολιτικής
  >  Παρεχόμενες υπηρεσίες
  >  Δικαίωμα χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Διαχείριση αιτημάτων
  >  Τιμολόγια
  >  Λογαριασμοί
  >  Διευκολύνσεις εξόφλησης λογαριασμών
  >  Αμφισβήτηση λογαριασμών
  >  Αποζημιώσεις πελατών - επιστροφές τελών
  >  Προσωρινή διακοπή σύνδεσης
  >  Καταγγελία της σύμβασης
  >  Προστασία ατομικών ελευθεριών
  >  Σχέσεις ΟΤΕ - Πελατών/Συνδρομητών Διαιτητική ή Δικαστική επίλυση διαφορών
  >  Ισχύς Χ.Υ.Κ.
  


   
 
Ταυτότητα ΟΤΕ
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 1049/49, διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 2246/94 "Oργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών" και 2257/94 "Οργάνωση και λειτουργία του ΟΤΕ" και από τις διατάξεις του Π.Δ. 437/95, με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στον ΟΤΕ ειδική άδεια, για την εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και την ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της Εταιρίας.
 
Βασικές αρχές πολιτικής
Οι βασικές αρχές πολιτικής του ΟΤΕ, είναι:
● Σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον
● Συμβολή στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου της Ελληνικής κοινωνίας .
● 'Ασκηση κοινωνικής πολιτικής.
● Σεβασμός στον Πελάτη.
Η αρχή αυτή εκφράζεται με την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, με την παροχή σύγχρονων τεχνολογικά προϊόντων και υπηρεσιών άριστης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, με την συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την ωφελιμότητά τους, την πρόσθετη αξία τους σε σχέση με το κόστος, με την υποστήριξη κατά και μετά την αγορά.

 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Ο ΟΤΕ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
● Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες
Τηλεφωνία, Τηλεγραφία, Τηλεειδοποίηση, Μισθωμένα Κυκλώματα, ISDN, Hellascom, Hellaspac, Διεθνή Δίκτυα Υπηρεσιών Επικοινωνίας Δεδομένων, Κινητές Δορυφορικές Επικοινωνίες (INMARSAT), Διασύνδεση Δικτύων, Τηλεδιάσκεψη, Μεταφερόμενος Δορυφορικός Σταθμός Τηλεοπτικών Μεταδόσεων, ΟΤΕFAX, Παράκτιες Ραδιοεπικοινωνίες.
● Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
Τηλεφωνικές Συσκευές, Ασύρματα Τηλέφωνα, Τηλεκάρτες - Καρτοτηλέφωνα, Τηλεφωνικά Κέντρα, TELEX, Εικονοτηλέφωνα, Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας
● Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
Ψηφιακές Ευκολίες (αναμονή κλήσης, εκτροπή κλήσης, τριμερής επικοινωνία κ.ά), Ηellas Direct, Hellastel, International Freephone Service, Τετραψήφιοι Αριθμοί Κλήσης.
● Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Διαχείριση Ειδικών Πελατών, Σύμβουλοι Ολοκληρωμένων Λύσεων και Έργων, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΟΤΕ, Ναυτιλιακές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.
● Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακών Πληροφοριών.
● Τηλεφωνικοί Κατάλογοι, CD-ROM, Πληροφορίες Καταλόγου και Ειδικών Υπηρεσιών ΟΤΕ.
● Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να θέτει ως προϋπόθεση, για την παροχή των υπηρεσιών του - που σύμφωνα με τον νόμο παρέχει κατά αποκλειστικότητα - την υποχρέωση των πελατών του να αγοράζουν απ' αυτόν και τις υπηρεσίες που παρέχει υπό καθεστώς ανταγωνισμού.
● Ο ΟΤΕ σχεδιάζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο αριθμός των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κοινοχρήστων τηλεφώνων για άτομα με ειδικές ανάγκες που παρέχονται από τον ΟΤΕ, είναι τουλάχιστον ίσος με το 0,5% του συνόλου των τηλεφώνων δημόσιας χρήσης που εγκαθίστανται σε κάθε φάση του σχεδίου εγκατάστασης δημοσίων τηλεφώνων.
● Ο ΟΤΕ πραγματοποιεί κοινωνικές δαπάνες σε άγονες και μη παραγωγικές περιοχές, ύψους δύο τοις εκατό (2%) των ετησίων δαπανών εκμετάλλευσης και επενδύσεων
 
 
Δικαίωμα χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Διαχείριση αιτημάτων
● Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, έχει δικαίωμα πρόσβασης και ακώλυτης χρήσης των παρεχομένων νομίμως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και σύνδεσής του με τα νομίμως λειτουργούντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
Ενδεχόμενη καθυστέρηση ικανοποίησης ή μη ικανοποίηση της αίτησης επιτρέπεται μόνο για λόγους οφειλόμενους στη διαθεσιμότητα της χωρητικότητας του δικτύου στη συγκεκριμένη τοποθεσία, αποκλειομένης της αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης των υποψηφίων χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΤΕ υποχρεούται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, να γνωστοποιήσει τους λόγους καθυστέρησης, καθώς και τον πιθανό χρόνο ικανοποίησης.

 
 
Τιμολόγια
Τα νέα τιμολόγια ή η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, που αφορούν υπηρεσίες αποκλειστικά παρεχόμενες από τον ΟΤΕ, ισχύουν δύο μήνες μετά την εξαγγελίας τους, που πραγματοποιείται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναδρομική αύξηση των τιμολογίων απαγορεύεται.
 
Λογαριασμοί
● Στο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών της σύνδεσης καταχωρίζονται γενικά τα τέλη της και όλες οι οφειλές του πελάτη/συνδρομητή προς τον ΟΤΕ, και ειδικότερα το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών, η τηλεπικοινωνιακή χρήση /κίνηση της γραμμής , τα βασικά μηνιαία τέλη, τα κατά περίπτωση τέλη (μεταφοράς, τηλεφωνούμενου τηλεγραφήματος κ.ά.) η ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης..
● Ο ως άνω λογαριασμός θα αποστέλλεται στον πελάτη/συνδρομητή ανά διαστήματα όχι μικρότερα του διμήνου. Κατά τη διάρκεια του διμήνου, και όταν η σπουδαιότητα της κίνησης το δικαιολογεί, ο ΟΤΕ στέλνει ενδιάμεσο λογαριασμό. Στο λογαριασμό αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής του, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού.
● Στους λογαριασμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, εκτός από την ημερομηνία εξόφλησής τους, αναγράφεται, προς εξυπηρέτηση του πελάτη, και η ημερομηνία εξόφλησης του επόμενου λογαριασμού.
● Ο πελάτης/συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλεί τις οφειλές που περιλαμβάνονται, μνημονεύονται ή συμβολίζονται στο λογαριασμό, μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σ' αυτόν. Η εξόφληση γίνεται στα ταμεία του ΟΤΕ ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Γραφεία ΕΛΤΑ, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Τράπεζες, Πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ κλπ), στα οποία ο ΟΤΕ αναθέτει με σύμβαση την είσπραξή τους, ή μέσω τραπεζικών του καταθέσεων.

.
 
Διευκολύνσεις εξόφλησης λογαριασμών
Ο ΟΤΕ, κατά την κρίση του, παρέχει διευκολύνσεις εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων στους πελάτες/συνδρομητές του (διακανονισμός σε έντοκες μηνιαίες δόσεις, παράταση προθεσμίας εξόφλησης, κλπ)
 
Αμφισβήτηση λογαριασμών
● Αν ο πελάτης/συνδρομητής αμφισβητήσει την ορθότητα των στοιχείων ορισμένου λογαριασμού του, μπορεί μέσα σε εύλογο χρόνο να ζητήσει εγγράφως από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΤΕ, σχετικό έλεγχο. Το εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί κατ' αρχήν να είναι μέχρι και ένας μήνας από την ημερομηνία λήξεως του λογαριασμού.
● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα της εξέτασης του παραπόνου του, έχει το δικαίωμα να επαναθέσει το θέμα του στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ΟΤΕ και πελατών/συνδρομητών, που συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΤΕ και εδρεύει στην Αθήνα, με συμμετοχή σ' αυτή και εκπροσώπου του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών.
 
 
Αποζημιώσεις πελατών - επιστροφές τελών
● Ο ΟΤΕ δεσμεύεται να ικανοποιεί το αίτημα παροχής νέας τηλεφωνικής σύνδεσης μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στις περιοχές που υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου και όταν δεν απαιτείται Ειδική Κατασκευή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ικανοποίησης του παραπάνω αιτήματος, ο ΟΤΕ επιστρέφει ατόκως στον πελάτη το τρέχον τέλος σύνδεσης, που σήμερα είναι 40.000 δρχ.
● Επίσης, στην περίπτωση μη ικανοποίησης μεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εκεί που υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου, δεν απαιτείται Ειδική Κατασκευή, και εφόσον ο Πελάτης δε ζητήσει παράταση λειτουργίας της σύνδεσης στην παλιά θέση, ο ΟΤΕ δεν δικαιούται να εισπράξει το τρέχον τέλος μεταφοράς, που σήμερα είναι 30.000 δρχ.
● Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει να γνωστοποιεί, σε κάθε ενδιαφερόμενο τοπικά, τις περιοχές όπου διαθέτει οργανωμένο δίκτυο (διαθέτει δίκτυο και αριθμό).
● Εάν ο ΟΤΕ υπαιτίως δεν παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε πελάτη/συνδρομητή, για χρονικό διάστημα σαράντα οκτώ (48) συνεχών ωρών, από τη στιγμή που λάβει έγγραφη αναφορά της διακοπής, υποχρεούται να μειώνει το αντίστοιχο πάγιο τέλος, ανάλογα με τη χρονική περίοδο διακοπής.
 
 
Προσωρινή διακοπή σύνδεσης
● Από τον ΟΤΕ
Αν ο πελάτης/συνδρομητής δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις οφειλές που περιλαμβάνονται, μνημονεύονται ή συμβολίζονται στο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών της σύνδεσης, ο ΟΤΕ έχει το δικαίωμα:
● Να διακόψει, χωρίς προειδοποίηση, προσωρινά, την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση, καθώς και κατόπιν προειδοποιήσεως τις λοιπές τυχόν συνδέσεις (τηλεφωνικές, τηλετυπικές, ευθείες κλπ) του πελάτη/συνδρομητή, που λειτουργούν οπουδήποτε στη χώρα.
● Να αναστείλει τη διακοπή τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, για χρονικό διάστημα και με προϋποθέσεις, που καθορίζονται από αυτόν.
● Να καταγγείλει τη σύμβαση, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του συνδρομητή, η οποία γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καταγγελία.
● Να διακόψει προσωρινά τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις στις περιπτώσεις παράβασης των όρων της σχετικής σύμβασης από τον πελάτη/συνδρομητή.
Ειδικότερα, η σύνδεση διακόπτεται προσωρινά, όταν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο τηλεπικοινωνιακός της λογαριασμός - εφόσον οι οφειλές ξεπερνούν τις 15.000 δρχ. σήμερα - ή και όταν εκκρεμεί οφειλή του συνδρομητή προς τον ΟΤΕ από οποιαδήποτε αιτία, και για ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής σύνδεσης, κλπ.
● Με αίτηση του πελάτη
Ο πελάτης/συνδρομητής τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μπορεί να ζητήσει εγγράφως την προσωρινή διακοπή της σύνδεσής του, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ανάλογα με το είδος της σύνδεσης.
Ειδικά για τις τηλεφωνικές συνδέσεις, ο πελάτης/συνδρομητής δικαιούται να ζητήσει:
● Προσωρινή διακοπή της σύνδεσης μέχρι 6 μήνες - εφόσον έχει περάσει εξάμηνο από τυχόν χρήση της ίδιας υπηρεσίας - διατηρώντας τον τηλεφωνικό αριθμό και το δίκτυό του, με υποχρέωση καταβολής μόνο των μηνιαίων βασικών τελών, και
● Διακοπή της σύνδεσής του για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, χωρίς υποχρέωση καταβολής βασικών μηνιαίων τελών, διατηρώντας το δικαίωμά του επί της τηλεφωνικής σύμβασης.
● Για την επανασύνδεση των προσωρινά κομμένων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων απαιτείται καταβολή του προβλεπόμενου τέλους επανασύνδεσης.
● Σε περίπτωση που η επανασύνδεση δεν πραγματοποιείται αυθημερόν, ο ΟΤΕ επιστρέφει στον πελάτη ατόκως το τρέχον τέλος επανασύνδεσης, που σήμερα είναι 2.542 δρχ.
● Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής τηλεφωνικής σύνδεσης Ψηφιακού Κέντρου, είτε από τον ΟΤΕ, είτε για μέχρι 6 μήνες μετά από αίτηση του συνδρομητή, δε διακόπτεται η δυνατότητα εξερχόμενης επικοινωνίας με τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης και Ειδικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ. Για τις παραπάνω κλήσεις, πλην εκείνων που καθορίζονται ως ατελείς, καταβάλλονται τέλη.
.
 
Καταγγελία της σύμβασης
● Από τον πελάτη
Ο πελάτης/συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση μετά του ΟΤΕ οποτεδήποτε, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της. Η διακοπή πραγματοποιείται την ημερομηνία, που ορίζει ο συνδρομητής. Το χρονικό διάστημα, μεταξύ της ημερομηνίας λήψεως της καταγγελίας από τον ΟΤΕ και εκείνης που ο πελάτης/συνδρομητής επιθυμεί τη διακοπή της σύνδεσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των επτά (7) ημερών. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί , εφόσον υπάρχει σχετική ευχέρεια του ΟΤΕ.
● Από τον ΟΤΕ
● Ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεως από τον πελάτη/συνδρομητή των όρων της σύμβασης να καταγγείλει τη σύμβαση, σε χρόνο που καθορίζεται ανάλογα με το είδος της σύνδεσης, (π.χ. η καταγγελία τηλεφωνικής σύνδεσης συνδρομητή που οφείλει, πραγματοποιείται έξι μήνες μετά την - για λόγους οφειλής - προσωρινή διακοπή της).
Στην περίπτωση αυτή, προηγείται έγγραφη ειδοποίηση του πελάτη/συνδρομητή, που γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης
● Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα τηλεπικοινωνιακά τέλη μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας. Τα τέλη σύνδεσης, που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.
Με την καταγγελία της σύμβασης, λύεται η μετά του συνδρομητή σχέση
 
 
Προστασία ατομικών ελευθεριών
● Ο ΟΤΕ προστατεύει το απόρρητο της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης
● Ο ΟΤΕ δε γνωστοποιεί σε τρίτους οποιοδήποτε στοιχείο τηλεφωνικής ή τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης Πελάτη του.
● Ο ΟΤΕ, μετά από αίτηση του πελάτη ψηφιακής σύνδεσης, παρέχει στοιχεία των συνδέσεων που τον παρενοχλούν.
 
 
Σχέσεις ΟΤΕ - Πελατών/Συνδρομητών Διαιτητική ή Δικαστική επίλυση διαφορών
● Ο ΟΤΕ φροντίζει:
● για τη διασφάλιση της εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών κατά την ενάσκηση των δραστηριοτήτων του
● για την ανάπτυξη καλών σχέσεων συνεργασίας με τα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν τους χρήστες τηλεπικοινωνιακών μέσων
● να γνωστοποιεί στους χρήστες του κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής των υπηρεσιών του.
● Ο πελάτης/συνδρομητής δύναται, για πληροφορίες ή για οποιαδήποτε διεκδίκησή του από τον ΟΤΕ, να απευθύνεται στα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία της Εταιρίας.
● Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που αφορούν την εθνική και κοινοτική τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και αναφύονται μεταξύ του ΟΤΕ και των πελατών/συνδρομητών του.
● Οι σχέσεις μεταξύ ΟΤΕ και των πελατών/συνδρομητών διέπονται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται.
● Οι αστικές διαφορές, που γεννώνται κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές απαιτήσεις για ηθική βλάβη ή υλική ζημία, εκδικάζονται, ανεξαρτήτως ποσού, από το Μονομελές Πρωτοδικείο.
 
 
Ισχύς Χ.Υ.Κ.
Οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς τον καταναλωτή, οι οποίες αναφέρονται στον παρόντα Χ.Υ.Κ. και δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα συμβατικά πλαίσια ΟΤΕ - Πελατών, θα ισχύουν δύο (2) μήνες μετά την έγκρισή τους από το εποπτεύον Υπουργείο..
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων