22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Προστασία Πολιτών-Καταναλωτών Δικαιώματα πολιτών στο υπουργείο και υπηρεσίες μεταφορών των Ν.Α.
ATH.ENA CARD
image

Δικαιώματα πολιτών στο υπουργείο και υπηρεσίες μεταφορών των Ν.Α.


>  Ταυτότητα αντί πιστοποιητικού γέννησης
  >  Υπεύθυνη δήλωση
  >  Χαρτόσημα
  >  Έντυπες αιτήσεις
  >  Ωράριο Εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών
  >  Αργίες και ημιαργίες
  >  Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
  >  Θεώρηση του γνησίου υπογραφής επικύρωση φωτοαντιγράφων
  >  Χορήγηση διοικητικών εγγράφων σε πολίτες
  >  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών
  >  Υποχρέωση πρωτοκόλλησης αιτήσεων πολιτών
  >  Υποχρέωση πληροφόρησης πολιτών
  >  Εξυπηρέτηση πολιτών κατά προτεραιότητα
  >  Πληροφόρηση και Εξυπηρέτηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  >  Οι υποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που διεκπεραιώνουν σήμερα τα ΚΕΠ είναι οι εξής:
  


 
 
Ταυτότητα αντί πιστοποιητικού γέννησης
Η ταυτότητα αποτελεί πλήρη απόδειξη για τα στοιχεία που περιέχει. Το ίδιο και τα διαβατήρια. Επομένως δεν επιτρέπεται ο υπάλληλος να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην ταυτότητα ή τα αντίστοιχα έγγραφα π.χ. πιστοποιητικό γεννήσεως για την ημερομηνία γέννησης.
Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται στην περίπτωση πολιτών -Κράτους -Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται ή είσοδος στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.
Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.
Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου η οποία διατυπώνεται σε οποιοδήποτε απλό χαρτί. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί.
 
 
Υπεύθυνη δήλωση
Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να δέχονται την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (άρθρο 8), στις περιπτώσεις που προβλέπεται και να μη ζητούν από τον πολίτη την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αμφισβητεί την πιστότητα των όσων δηλώνει ο πολίτης, μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια με διασταύρωση των στοιχείων με άλλες υπηρεσίες.
Με την υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ1276/Β΄/ 1.10.2002) καθορίστηκε ο νέος τύπος της υπεύθυνης δήλωσης. Με την απόφαση αυτή ορίστηκε ότι οι πολίτες μπορούν να συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση σε ένα οποιοδήποτε χαρτί, απαλλάσσοντάς τους έτσι από την υποχρέωση να αναζητούν έναντι αντιτίμου, ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
 
 
Χαρτόσημα
● Όλες οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες, εφόσον έχουν συναλλαγή με κοινό, έστω και αν είναι μικρός ο αριθμός των συναλλασσομένων πολιτών, να πωλούν χαρτόσημα και υπεύθυνες δηλώσεις.
● Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι πάντα εφοδιασμένοι με χαρτόσημα και υπεύθυνες δηλώσεις και να μην στέλνουν τους πολίτες να αγοράσουν χαρτόσημα και υπεύθυνες δηλώσεις αλλού.
● Τα παραπάνω με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι από την έναρξη ισχύος του ΕΥΡΩ ως εθνικού νομίσματος, χαρτόσημα δεν κυκλοφόρησαν και οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αντικατεστάθησαν από απλούστερο έντυπο με το οποίο είναι εφοδιασμένο το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του κεντρικού υπηρεσιακού καταστήματος του ΥΜΕ.
 
 
Έντυπες αιτήσεις
● Οι υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν στους πολίτες έντυπες αιτήσεις για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους.
● Οι έντυπες αιτήσεις, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη συγκεκριμένη διαδικασία καθώς και χρόνο οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης του πολίτη αλλά και τυχόν δυνατότητα του πολίτη για υποβολή ένστασης ή προσφυγής με την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να την υποβάλλει
● Υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, την υποχρέωση των υπαλλήλων να συμπληρώνουν και να γράφουν οι ίδιοι τις αιτήσεις των πολιτών, εφόσον ο πολίτης δηλώσει ότι δεν μπορεί να γράψει την αίτηση.
● Οι αιτήσεις των πολιτών μπορεί να υποβάλλονται στις δημόσιες υπηρεσίες και με τηλεομοιοτυπία (FAX).
Σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.2672/98 (ΦΕΚ 290?Α΄), οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις, ερωτήματα κ.λ.π. μέσω fax εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
● Έγγραφα τα οποία χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, καθώς και όλα εκείνα για τα οποία η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει τη χορήγηση αντιγράφου (άρθρο 16 Ν.1599/86)
● Τα έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2 Ν.2472/97)
● Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς.
● Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.
● Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για εξόφληση τίτλων πληρωμής
● Τα αποδεικτικά είσπραξης
Για την έγκυρη αποστολή fax προς δημόσια υπηρεσία ή πολίτη είναι απαραίτητο να συνοδεύεται αυτό από φύλλο αποστολής (προμετωπίδα), το οποίο να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία
● Ονοματεπώνυμο
● Ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας.
● Αριθμό τηλεφώνου
● Αριθμό fax ή ηλεκτρονική διεύθυνση
● Ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου που αποστέλλει,
● Τον αριθμό των σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου
● Υπογραφή του αποστολέα
Επίσης ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω e-mail μόνο όμως στην περίπτωση που θέλει να υποβάλλει αίτηση για παροχή πληροφοριών.

.
 
Ωράριο Εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών
Το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών αρχίζει τον χειμώνα στις 7.30 ή 8.00 και το καλοκαίρι στις 7.00 ή 7.30, λήγει δε αντίστοιχα στις 15.00 ή 15.30 το χειμώνα και στις 14.30 ή 15.00 το καλοκαίρι.
Οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται τους πολίτες συνήθως από τις 12.00 μέχρι τις 14.00 εκτός αν προβλεφθεί διαφορετικά από κάθε υπηρεσία, η είσοδος δε του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου επιτρέπεται όλες τις εργάσιμες ώρες.
 
 
Αργίες και ημιαργίες

Οι ημέρες αργίας για το Δημόσιο είναι οι εξής:

Η 25η  Μαρτίου                                                   Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Η 28η Οκτωβρίου                                               Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα

Η 1η Ιανουαρίου                                                  Η 1η  Μαΐου

Τα Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου)                           Η του Αγίου Πνεύματος

Η Καθαρή Δευτέρα                                             Η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η

                                                                            Αυγούστου)

Η Μ. Παρασκευή                                                Το Μ. Σάββατο

Υπάρχουν ορισμένες ημέρες αργιών για συγκεκριμένους κλάδους του Δημοσίου.

Οι ημέρες ημιαργίας είναι:

Η Παραμονή των Χριστουγέννων και η Παραμονή του Νέου Έτους, οπότε οι υπηρεσίες κλείνουν δύο ώρες νωρίτερα.

 

 
 
Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
Οι υπηρεσίες πρέπει:
● Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις των πολιτών.
● Όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος πρέπει να αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις νόμων κ.λπ.), οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του. Καμιά αίτηση δεν επιτρέπεται να τίθεται στο αρχείο χωρίς ταυτόχρονη ενημέρωση του πολίτη.
● Να διαβιβάζουν τις αιτήσεις των πολιτών που υποβλήθηκαν σε αναρμόδια υπηρεσία, στις αρμόδιες υπηρεσίες, εντός 5 ημερών και να ενημερώνουν τον πολίτη. Η υπόψη προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της περιαγωγής της αίτησης στην υπόχρεη διαβίβασης υπηρεσία.
● Να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών μέσα σε 60 ημέρες το αργότερο, εφόσον βέβαια δεν ισχύουν διαφορετικές προθεσμίες.(αν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται για 15 ημέρες ακόμη). Από ειδικότερες διατάξεις. Αν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εντός της οφειλόμενης προθεσμίας, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο: α) τους λόγους καθυστέρησης β) τα στοιχεία του υπαλλήλου -χειριστή της υπόθεσης γ) τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν και δ) κάθε άλλη κρίσιμη για την υπόθεση πληροφορία.
● Να δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.
Σημείωση: Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν εντός 60 ημερών για τις οποίες όμως ισχύουν προθεσμίες που περιλαμβάνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 510/Β΄/1991)

 
 
Θεώρηση του γνησίου υπογραφής επικύρωση φωτοαντιγράφων
● Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν υποχρέωση να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών. Η παραπομπή των πολιτών αποκλειστικά στα αστυνομικά τμήματα για θεώρηση δεν επιτρέπεται.
● Η υποχρέωση αυτή καλύπτει κάθε περίπτωση και δεν χρειάζεται το θέμα να είναι συναφές με το έργο της υπηρεσίας απ' όπου ζητείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.(Ν.2690/99, παρ.5, αρ.3)
Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν ο πολίτης παρουσιάζεται ο ίδιος σε κάποια δημόσια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση υποθέσεώς του και έχει μαζί του το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του.
● Επίσης οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα.
● Η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή ή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.
● Όλες οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δέχονται τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων, από άλλες υπηρεσίες ή αστυνομικά τμήματα.
● Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι ο πολίτης μπορεί να βεβαιώσει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων και να τους προσδώσει αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο.
● Από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.2690/1999, προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο όχι όμως και από επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο.
● Η θεώρηση γίνεται με βάση το δελτίο ταυτότητας ή αντίστοιχο απαιτούμενο έγγραφο, δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν αυτό συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων.
● Τα «αλλοδαπά» δημόσια έγγραφα των οποίων η γνησιότητα δεν βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη «Σύμβαση της Χάγης», ή εφόσον προέρχεται από χώρα που δεν έχει συμβληθεί στη σύμβαση αυτή, των οποίων η γνησιότητα δεν βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), δεν μπορούν να γίνουν δεκτά
● Οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως οι οποίες εκδίδονται από τη Μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν έγγραφο διοικητικής αρχής και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/99 και κατά συνέπεια μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ζητά από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρ4ωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μετάφρασης ή από ακριβές αντίγραφο αυτής που είχε εκδώσει η Μεταφραστική υπηρεσία.
Με το ν. 1947/1984 κυρώθηκε η από 5.10.1961 Σύμβαση της Χάγης που κατάργησε την υποχρέωση επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, εφόσον φέρουν την σχετική επισημείωση-apostille (ΣτΕ 1342/1991). Οι αρχές που χορηγούν την επισημείωση είναι ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας για τα έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του νομού ή της νομαρχίας που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης καθώς και τα έγγραφα των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.
.
 
Χορήγηση διοικητικών εγγράφων σε πολίτες
● Κάθε πολίτης 'Έλληνας ή αλλοδαπός έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου με απλή αίτησή του χωρίς να υποχρεώνεται να δικαιολογήσει τους λόγους για τους οποίους ζητεί το αντίγραφο ή που θα το χρησιμοποιήσει, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει έννομο συμφέρον.
● Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δημόσιου τομέα. Ιδίως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, εισηγήσεις, καθώς και οτιδήποτε βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας.
● Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σ' αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα αυτό υπάρχουν:
● Στα έγγραφα που αναφέρονται στην οικογενειακή ή ιδιωτική ζωή τρίτων προσώπων.
● Όταν παραβλάπτεται το απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
● Όταν δυσχεραίνεται η έρευνα δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή διοικητικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.
● Όταν για την απαγόρευση σε συγκεκριμένη και μόνο περίπτωση έχει συνυπογραφεί προηγουμένως κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 16 παρ. 4 ν. 1599/1986-ΦΕΚ 75 τ. Α').
● Επίσης επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για το περιβάλλον, που διαθέτουν οι δημόσιες αρχές μια αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.
Επομένως πληροφορίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον (π.χ. μόλυνση λόγω των καυσαερίων των αυτοκινήτων ή ρύπανση του χώρου από τις κεραίες των τηλεοράσεων) εφόσον βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου, χορηγούνται σε πολίτες ή φορείς πολιτών.
● Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και σχετίζονται με την υπόθεση που εκκρεμεί ή έχει διεκπεραιωθεί απ` αυτές. Το δικαίωμα αυτό της γνώσης διοικητικών εγγράφων πραγματοποιείται: α) με μελέτη του εγγράφου στην υπηρεσία β) με χορήγηση αντιγράφου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος η υπηρεσία υποχρεούται εγγράφως εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης ζήτησης του αντιγράφου να του γνωστοποιήσει την απόρριψη της αίτησης συνοδευόμενη από σαφή αιτιολόγηση.
 
 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών
● Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να εξυπηρετούν και τηλεφωνικά τους πολίτες, εφόσον δέχονται τέτοια τηλέφωνα.
● Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με διοικητικές υποθέσεις τους καλώντας και το 1564.
● Ειδικότερα, είναι απαραίτητο σε κάθε επικοινωνία, είτε προφορική και τηλεφωνική είτε γραπτή, ο υπάλληλος ν' αναφέρει το όνομά του, ώστε να ξέρει ο ενδιαφερόμενος με ποιον επικοινωνεί.
● Ο πολίτης μπορεί να ζητά τηλεφωνικώς στον αριθμό 1502 την έκδοση και αποστολή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που επιθυμεί ορισμένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ή μόνο την έκδοση του πιστοποιητικού και όχι την ταχυδρομική αποστολή του.
 
 
Υποχρέωση πρωτοκόλλησης αιτήσεων πολιτών
Οι υπηρεσίες οφείλουν να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις των πολιτών, και να τους χορηγούν βεβαίωση καταχώρισης χωρίς αντιρρήσεις. Φαινόμενα όπου υπηρεσίες αρνούνται να πρωτοκολλήσουν τις αιτήσεις πολιτών αν δεν συμφωνούν με το περιεχόμενό τους και δεν τις εγκρίνουν, πρέπει να εκλείψουν.
Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, καταχωρείται αυθημερόν κατά αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματός του και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν, την ημερομηνία εισόδου και το όργανο/διεύθυνση προς την οποία απευθύνεται. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρησης εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία.
 
 
Υποχρέωση πληροφόρησης πολιτών
Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τον πολίτη με έγγραφό τους για την παραπομπή υπόθεσής του σε συλλογικό ή άλλο όργανο, τις διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται αυτή η παραπομπή καθώς και το χρόνο περάτωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας
 
Εξυπηρέτηση πολιτών κατά προτεραιότητα
● Οι υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να φροντίζουν για την προσβασιμότητα των ατόμων στις υπηρεσίες.
● Επίσης έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν τους πολίτες, είτε με αριθμό προτεραιότητας είτε με σύστημα εξυπηρέτησης από πολλαπλές θέσεις εργασίας, ανάλογα με τη διαδικασία.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η υπηρεσία πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν καθίσματα για τους πολίτες. Οφείλει ακόμα να μεριμνήσει για την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπου δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
 
 
Πληροφόρηση και Εξυπηρέτηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Με το άρθρο 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102), συστάθηκαν, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.), στα Διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας.
Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα ΚΕΠ δεν είναι άλλο ένα πρόγραμμα διοικητικών αλλαγών, αποτελούν διοικητική μεταρρύθμιση μείζονος σημασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και στον τρόπο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Τα ΚΕΠ ειδικότερα παρέχουν τριών (3) κατηγοριών υπηρεσίες στους πολίτες:
● Ενημέρωση και πληροφόρηση για κάθε θέμα που αφορά στη Δημόσια Διοίκηση (ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την υπόθεσή μου, ποια η εξέλιξη σχετικά με αίτημά μου που έχω ήδη υποβάλει σε κάποια δημόσια υπηρεσία κ.λπ.)
● Β. Παροχή ορισμένων απλών εξυπηρετήσεων στους πολίτες
- επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων
- θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
- χορήγηση παραβόλων, υπευθύνων δηλώσεων κ.λπ.
- χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
● Διεκπεραίωση σύνθετων υποθέσεων των πολιτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- παραλαβή αιτήσεων πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του δημοσίου
- έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις υπηρεσίες που τα εκδίδουν,
- αποστολή πλήρων των φακέλων στην αρμόδια υπηρεσία. Το τελικό έγγραφο (η άδεια το πιστοποιητικό κ.λπ) αποστέλλεται από την υπηρεσία που το εκδίδει και πάλι στο ΚΕΠ από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται ταχυδρομικά.
Η προώθηση των υποθέσεων των πολιτών, είναι η πιο σύνθετη και πιο σημαντική για την εξυπηρέτηση του πολίτη εργασία που αναλαμβάνει το ΚΕΠ, η ολοκλήρωση της οποίας απαιτεί την συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι πολίτες μπορούν να εξουσιοδοτούν τα ΚΕΠ για την προώθηση υποθέσεων που έχει καθοριστεί να διεκπεραιώνονται μέσω αυτών.
Έως σήμερα οι διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ ανέρχονται σε (779) και είναι αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων και άλλων φορέων όπως Περιφερειών, Δήμων-Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.. Στόχος μας είναι οι διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ σύντομα να είναι 1000.
 
 
Οι υποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που διεκπεραιώνουν σήμερα τα ΚΕΠ είναι οι εξής:
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α΄
Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄
Ανανέωση άδειας οδήγησης
Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄
Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ' +Ε΄
Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄
Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου
Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης, ελληνικής ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία και Ιαπωνία σε αντίστοιχη ελληνική
Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση
Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε αντίστοιχη ελληνική

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ.

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού αυτοκινήτου ή μετοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ).
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι 4000 χιλ/μα
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω αλλαγής κινητήρα
Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκουμένου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
Δήλωση ακινησίας φορτηγού ή λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
Μεταβίβαση ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς
Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
'Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ)
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ Δ.Χ.

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι 6000
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτου, μικτού βάρους πάνω από 6000 χιλ/μα
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.)

Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ. ΚΑΙ Δ.Χ.

Αντικατάσταση κρατικών κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή ρυμουλκουμένου, λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματος
Αλλαγή χρώματος οχήματος
'Αδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999)
Χορήγηση 'Αδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψηφίους που κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (άρθρο 94 του Ν. 2696/1999)
Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 25Β/2/21 από 25-10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 840 2Β)
Έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (Απόφαση 2513/2/21 από 31-11-1989 Φ.Ε.Κ. 840 2Β)
Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999)
Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 25Β/2/21 από 25-10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. Φ.Ε.Κ. 840 2Β)
Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (Ν. 2622/1998, Φ.Ε.Κ. Α΄- 138)

 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων