08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Προστασία Πολιτών-Καταναλωτών Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ)
ATH.ENA CARD
image

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ)


 >  Γενικά
  >  Οργάνωση - Δομή
  >  Αρμοδιότητα
  >  Αποστολή
  >  Σκοπός
  >  Δραστηριότητα
  >  Επικοινωνία
  

Γενικά
Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) συνεστήθη με το άρθρο 19 του Ν. 2671/98 (Φ.Ε.Κ. 289 Α’ ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και από τον Μάρτιο του έτους 2000ξεκίνησε ουσιαστικά η στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία του. Με την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε. ρυθμίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία του, ( Π.Δ. 338/02, Φ.Ε.Κ. 282Α’ ). Με τη σύσταση του Σώματος Επιθεωρητών - Eλεγκτών, θεσμοθετήθηκε, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το όργανο εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Yπουργείου Mεταφορών & Eπικοινωνιών και εξωτερικού ελέγχου των φορέων, που παρέχουν έργο της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα το Yπουργείο Mεταφορών Eπικοινωνιών με την σύσταση του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε. επεδίωξε:
● Nα ανταποκριθεί στο καθολικό αίτημα της εποχής μας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των Yπηρεσιών, που εποπτεύει, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.
● Nα εναρμονισθεί με την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναμόρφωση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης..
 
Οργάνωση - Δομή
Το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών. Ο Γενικός Επιθεωρητής διοικεί και προΐσταται του Σώματος. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές που υπηρετούν στο Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε. είναι υπάλληλοι Α’ βαθμού, Παν/κής εκπαίδευσης. Οι ελεγχόμενες υποθέσεις μπορεί να προκύψουν ύστερα από ενυπόγραφες καταγγελίες πολιτών, αυτεπάγγελτα με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή, με εντολή του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου, ύστερα από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη ή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
 
Αρμοδιότητα
Το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (τομέας Μεταφορών -Επικοινωνιών), της Υ. Π. Α, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ο.Σ.Ε. (και των θυγατρικών του), των ΕΛ.ΤΑ, της Ο. Α. (και θυγατρικών της), των Η.Σ. Α. Π., των Η.Λ.Π.Α.Π., της Ε.ΘΕ.Λ., του Ο. Α. Σ. Α.(και των θυγατρικών του),καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. Στην αρμοδιότητα του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε. εμπίπτουν η εξέταση της συνδρομής των όρων νομιμότητας της διοικητικής δράσης και η διαπίστωση τυχόν καταστρατηγήσεων και παρανομιών, ο εντοπισμός των αιτίων κακής λειτουργίας, κακής διαχείρισης, χαμηλής ποιότητας ή υψηλού κόστους των υπηρεσιών, η έρευνα πλημμελούς εφαρμογής της νομοθεσίας, ή παραβίασης της αρχής της ισότητας και διαφάνειας κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και ο εντοπισμός γενικά κάθε παράγοντα που επηρεάζει δυσμενώς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγχόμενων Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Φορέων.
 
Αποστολή
Αποστολή του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε. είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, Φορέων, Οργανισμών και νομικών ή φυσικών προσώπων, που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, μέσω της διενέργειας τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών στις Υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα..
 
Σκοπός
Σκοπός των επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών που διενεργεί το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των παραπάνω Υπηρεσιών, η εξασφάλιση της συνοχής και της νομιμότητας, η τήρηση των κειμένων διατάξεων, ο εντοπισμός φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς, η καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι προτάσεις προς υλοποίηση, που εμπεριέχονται στις εκθέσεις του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε. κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Φορείς ή πρόσωπα, οι οποίες ελέγχθηκαν.
Αν μετά το πέρας των επιθεωρήσεων, ελέγχων ή ερευνών προκύψουν αποχρώσεις ενδείξεις αξιόποινων πράξεων για λειτουργό, ή υπάλληλο των Υπηρεσιών, των Οργανισμών ή των Φορέων, ή για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε, τα πραγματικά περιστατικά καταγράφονται στην έκθεση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή με την πρόταση της αποστολής της έκθεσης στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
 
 
Δραστηριότητα
Στις δύο ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων του Σ. Ε. Ε. Υ. Μ. Ε., οι οποίες εξεδόθησαν υπάρχουν στοιχεία για τις Υπηρεσίες - Φορείς που ελέγχθηκαν, τα αντικείμενα των ελέγχων, οι υποθέσεις που διαβιβάσθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και οι υποθέσεις για τις οποίες ζητήθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
 
Επικοινωνία
Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών στεγάζεται στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 3 & Νίκης 2 - Τ.Κ. 105 63 - Αθήνα. Ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να αναφέρεται σ’ αυτό για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

e-mail: seeyme@yme.gov.gr.
 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων