27/06/2014 Αποτέλεσματα προκήρυξης για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Μεταφορών | 16/06/2014 Nέα στρατηγική του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας
ώρα Αρχική Σελίδα »   Οδηγός του Πολίτη »   Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων »   Θέματα Ελληνικών Ταχυδρομείων »   Ταχυδρομικά δέματα
image

Ταχυδρομικά δέματα


>  Δέματα (γενικά)  
  >  Α´. Κατηγορίες Δεμάτων Εσωτερικού
  >  1. Συνήθη (Απλά) Δέματα
  >  2. Δέματα Αντικαταβολής
  >  3. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
  >  4. Δέματα κατ’οίκον Επίδοσης ή Παραλαβής
  >  5. Δέματα με Ειδοποίηση Παραλήπτη (Ε.Τ.Ε.Π) ή με Ειδοποίηση  Αποστολέα (Ε.Τ.Ε.Α) σε κινητό
Τηλέφωνο

  >  6. Δέματα με Απόδειξη Παραλαβής
  >  7. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα
  >  8. Ομαδικά Δέματα
  >  9. Ενάριθμα Δέματα  
  >  10.Στρατιωτικά Δέματα
  >  Β´. Κατηγορίες Δεμάτων Εξωτερικού
  >  1. Δέματα Αντικαταβολής
  >  2. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
  >  3. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα  

 
 
Δέματα (γενικά) 
Ο ΕΛΤΑ διακινεί μεγάλες ποσότητες Δεμάτων τόσο στο εσωτερικό της ÷ώρας όσο και στο εξωτερικό.
Υπάρ÷ουν απαγορεύσεις σ÷ετικά με το περιε÷όμενο των Δεμάτων, που αφορούν εύφλεκτες, εκρηκτικές και καυστικές ύλες, ναρκωτικές ουσίες, καθώς και προϊόντα ή αντικείμενα που υπόκεινται σε σήψη ή φθορά.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης
Τα Τα÷. Δέματα πρέπει να κατατίθενται καλά συσκευασμένα
και να φέρουν ευδιάκριτα τα πλήρη στοι÷εία αποστολέα και παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τα÷. Κώδικα). Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διασφάλιση του περιε÷ομένου των Δεμάτων σας, ο ΕΛΤΑ μπορεί να σας προμηθεύσει με ÷αρτοκιβώτια συσκευασίας, τα οποία διατίθενται σε τέσσερα μεγέθη από τα Τα÷. Γραφεία.
Το ανώτερο επιτρεπτό βάρος είναι τα 20 κιλά ή αν δεν τεμα÷ίζεται το περιε÷όμενο τα 25 κιλά.
Τα Τα÷. Δέματα συνοδεύονται υπο÷ρεωτικά με το Δελτίο αποστολής, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται, ευδιάκριτα τα πλήρη στοι÷εία αποστολέα και παραλήπτη και το τηλέφωνο του, αν υπάρ÷ει.
Τα Τα÷. Δέματα δύνανται να εντα÷θούν σε ειδικές δια÷ειρίσεις, οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες πελατών, ιδιωτών και επι÷ειρήσεων.
Για τις ειδικές δια÷ειρίσεις των Τα÷. Δεμάτων εισπράττονται πλέον των συνήθων τελών αποστολής τα ειδικά τέλη της αντίστοι÷ης ειδικής δια÷είρισης.
×ρόνος Επίδοσης
Τα Δέματα Εσωτερικού επιδίδονται κατά κανόνα την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
Τα Δέματα, εφόσον δεν επιδοθούν μέσα στο τριήμερο, παραμένουν προς επίδοση στα Τα÷. Γραφεία ,στη διάθεση του παραλήπτη, για ένα 15νθήμερο από την ημερομηνία άφιξής τους. Είναι όμως δυνατόν η παραμονή τους να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, εφόσον υπάρ÷ει έγγραφη εκφρασμένη επιθυμία του αποστολέα τους στο Δελτίο του Δέματος.
Ο ÷ρόνος επίδοσης των Δεμάτων Εξωτερικού (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ή S.A.L) εξαρτάται από τους κανονισμούς των ξένων ÷ωρών. Ο ΕΛΤΑ οφείλει να τα παραδώσει στους προβλεπόμενους, μετά την κατάθεσή τους, ÷ρόνους στον μεταφορέα, με τον οποίο συνεργάζεται, ÷ωρίς να ευθύνεται για ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή της ξένης τα÷υδρομικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη επίδοσης των Δεμάτων μέσα σε ένα 3μέρο από την ειδοποίησή τους στους παραλήπτες ή τους αποστολείς τους, τότε αυτά επιβαρύνονται με τέλη αποθήκευσης ανά ημέρα μέ÷ρι ένα καθορισμένο ανώτατο όριο.
Διαστάσεις
Οι ελά÷ιστες διαστάσεις των Τα÷. Δεμάτων τόσο για το Εσωτερικό όσο και για το Εξωτερικό είναι:
● ΜΗΚΟΣ: 15cm
● ΠΛΑΤΟΣ: 11cm
● ΥΨΟΣ: 1cm
ενώ οι μέγιστες είναι:
ΜΗΚΟΣ: 1,5 μέτρο και το άθροισμα του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκους να μην υπερβαίνει τα 3 μέτρα.
¼ταν τα Δέματα έ÷ουν κυλινδρικό σ÷ήμα, το μήκος τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο, ούτε η διάμετρός τους να είναι μεγαλύτερη από 30 cm.
 
 
Α´. Κατηγορίες Δεμάτων Εσωτερικού
 
 
1. Συνήθη (Απλά) Δέματα
Τα Συνήθη Δέματα αποτελούν την πιο απλουστευμένη και σε ÷αμηλή τιμή κατηγορία Δεμάτων που προσφέρει ο ΕΛΤΑ στους πελάτες του.
Διαβιβάζονται με τα μέσα επιφανείας, ÷ωρίς πρόσθετες διατυπώσεις και η ÷ρεώνονται συνολικά τους σε όλα τα στάδια δια÷είρισής τους.
Τα Συνήθη Δέματα δύνανται να εντα÷θούν σε ειδικές δια÷ειρίσεις/κατηγορίες, που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες ιδιωτών και επι÷ειρήσεων, οι οποίες περιγράφονται ακριβώς στη συνέ÷εια.
 
 
2. Δέματα Αντικαταβολής
Τα δέματα αυτά συνοδεύονται από Τα÷. Επιταγή Αντικαταβολής ή Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή ή Συναλλαγματικές, όπου αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης για να τα παραλάβει ή απαιτείται αποστολή άλλου Δέματος. Για τα Δέματα αυτά ο αποστολέας πληρώνει επιπλέον των συνήθων τελών και πρόσθετο ειδικό τέλος.
Η επίδοσής τους γίνεται από τις θυρίδες των Τα÷. Γραφείων, αφού ειδοποιηθεί ο παραλήπτης, ή από τους Αγροτικούς Διανομείς.
Το ανώτατο ποσό αντικαταβολής των Δεμάτων καθορίζεται από την ισ÷ύουσα κάθε φορά τιμολογιακή πολιτική του ΕΛΤΑ.

2.1. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΑ×ΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Η επίδοση των Δεμάτων αυτών γίνεται με την πληρωμή της Τα÷υδρομικής Αντικαταβολής από τον παραλήπτη του Δέματος.
Μετά την επίδοση τους ο αποστολέας του Δέματος εισπράττει σε μετρητά το ποσό της αντικαταβολής.
2.2. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ή ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
Η επίδοση τους γίνεται με την παραλαβή από τον παραλήπτη Ιδιωτικής ή Τραπεζικής Επιταγής, με ημερομηνία πληρωμής την ημέρα παραλαβής του Δέματος ή άλλη ημερομηνία, που συμφωνεί ή αποδέ÷εται ο αποστολέας του Δέματος. Διευκρινίζεται ότι, δεν θα γίνονται δεκτές επιταγές με οπισθογράφηση. Η Τραπεζική Επιταγή ή Ιδιωτική Επιταγή, η οποία έ÷ει υπογραφεί και συμπληρωθεί καθ’ ολοκληρίαν, αποστέλλεται στον αποστολέα του Δέματος με επιστολή Δηλωμένης Αξίας.
2.3. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
Η επίδοση των Δεμάτων Αντικαταβολής Με Συναλλαγματικές γίνεται με την παραλαβή υπογεγραμμένων από τον παραλήπτη των Συναλλαγματικών, με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα παραλαβής του Δέματος. Οι Συναλλαγματικές αυτές, οι οποίες έ÷ουν υπογραφεί και συμπληρωθεί καθ’ ολοκληρίαν, αποστέλλονται στον αποστολέα του Δέματος με επιστολή Δηλωμένης Αξίας.
2.4. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ
Το Δέματα αυτά επιδίδονται στους παραλήπτες τους, εφόσον αυτοί την ίδια στιγμή τα÷υδρομούν άλλο Δέμα, με παραλήπτη τον αποστολέα του αρ÷ικού Δέματος.
Το βάρος και το περιε÷όμενο του αποστελλομένου Δέματος είναι ευθύνη του αποστολέα και παραλήπτη αντίστοι÷α.
2.5. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Τα Δέματα αυτά συνοδεύονται:
● Είτε με Τα÷. Επιταγή Αντικαταβολής και Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή.
● Είτε με Συναλλαγματικές και Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή,
● Είτε με Τα÷. Επιταγή Αντικαταβολής και Συναλλαγματικές.
● Είτε με Εγγυητική Επιστολή ή Υπεύθυνη Δήλωση ή συνδυασμό και των δύο ή ενός εξ αυτών με Τα÷υδρομική ή Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή ή και Συναλλαγματική.
Η διαδικασία παραλαβής και δια÷είρισης των προαναφερομένων Δεμάτων είναι η ίδια με την κάθε μεμονωμένη κατηγορία αυτών.
 
 
3. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
Για Δέματα με περιε÷όμενο σημαντικής αξίας, ο ΕΛΤΑ παρέ÷ει τη δυνατότητα μεγαλύτερης εξασφάλισης, αποστέλλοντας τα Δέματα αυτά ως Δηλωμένης Αξίας. Εισπράττεται επιπλέον ένα πάγιο τέλος και ένα αναλογικό επί της αξίας που δηλώνεται. Σε περίπτωση απώλειας του Δέματος, ο ΕΛΤΑ αποζημιώνει τον αποστολέα με το ποσό της αξίας που έ÷ει δηλωθεί.
Τα Ασφαλισμένα Δέματα διακινούνται σε όλα τα στάδια, προς μεγαλύτερη ασφάλεια, αναλυτικά κατα÷ωρημένα και με υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων.
 
 
4. Δέματα κατ’οίκον Επίδοσης ή Παραλαβής
O ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την επίδοση των Δεμάτων στη διεύθυνση του παραλήπτη, στις μεγαλύτερες πόλεις και στις αγροτικές περιο÷ές, εφόσον βέβαια το ζητήσει ο αποστολέας ή ο παραλήπτης.
Επίσης παρέ÷εται η δυνατότητα παραλαβής Δεμάτων (τουλά÷ιστον 10) από τη διεύθυνση του αποστολέα , ύστερα από σ÷ετικό αίτημά του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης πληρώνει επιπλέον τέλος, το οποίο εξαρτάται για την πρώτη περίπτωση από το βάρος του Δέματος και για τη δεύτερη από τη ÷ιλιομετρική απόσταση και το τονάζ του υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
 
 
5. Δέματα με Ειδοποίηση Παραλήπτη (Ε.Τ.Ε.Π) ή με Ειδοποίηση Αποστολέα (Ε.Τ.Ε.Α) σε κινητό Τηλέφωνο
Με τη κατηγορία των Δεμάτων αυτών παρέ÷εται η δυνατότητα ειδοποίησης του παραλήπτη σε κινητό τηλέφωνο για την άφιξη του Δέματος καθώς και η δυνατότητα ειδοποίησης του αποστολέα σε κινητό τηλέφωνο για την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η επίδοση του Δέματος στον παραλήπτη.
Τα Δέματα αυτά επιβαρύνονται με ένα επιπλέον πρόσθετο ειδικό τέλος.
 
 
6. Δέματα με Απόδειξη Παραλαβής
¼λα γενικά τα Δέματα Εσωτερικού δύνανται να συνοδεύονται με απόδειξη παραλαβής ατελώς, η οποία υπογράφεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους και επιστρέφεται στον αποστολέα. ¸τσι ο αποστολέας γνωρίζει την ημερομηνία και την ώρα επίδοσης του Δέματος στον παραλήπτη.
 
7. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα
Ογκώδη Δέματα είναι τα Δέματα εκείνα που το μήκος τους είναι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο και το άθροισμα του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου, που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκους, είναι μεγαλύτερο από 3 μέτρα, ÷ωρίς το άθροισμα αυτό να μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 4 μέτρα. Για τα ογκώδη δέματα ÷ρησιμοποιούνται ειδικές ετικέτες που επικολλούνται στα Δέματα και στα Δελτία Αποστολής.
Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα εύθραυστα Δέματα, που λόγω της φύσης του περιε÷ομένου τους ή της κατασκευής τους ÷ρειάζονται ειδική συσκευασία και ιδιαίτερη φροντίδα στα στάδια της μεταφοράς τους.
 
 
8. Ομαδικά Δέματα
Ο ΕΛΤΑ ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της αγοράς καθώς και εξυπηρέτηση των πελατών εκείνων που δραστηριοποιούνται στο ÷ώρο των πωλήσεων από απόσταση, έ÷ει καθιερώσει την ειδική κατηγορία των Ομαδικών Δεμάτων, που προσφέρεται σε ÷αμηλή τιμή.
Ως Ομαδική Αποστολή Δεμάτων θεωρείται η ομαδική κατάθεση / αποστολή από 5 και πάνω Δεμάτων.
Τα Δέματα αυτά τιμολογούνται με ειδικό πάγιο τέλος ανά Δέμα και αναλογικό ανά κιλό και δύνανται να υπα÷θούν σε μία ή και περισσότερες πρόσθετες ειδικές δια÷ειρίσεις/κατηγορίες, που περιγράφονται παραπάνω.
 
 
9. Ενάριθμα Δέματα 
Είναι κατηγορία Δεμάτων, που αποσκοπεί στην απαλλαγή του πελάτη από διαδικασία αναγραφής/συμπλήρωσης του Δελτίου Δέματος και άλλων λοιπών διατυπώσεων.
Τα Δελτία των Δεμάτων συμπληρώνονται από τα αρμόδια για την επίδοσή τους όργανα. Οι υπόλοιπες διαδικασίες δια÷είρισής του είναι ίδιες με εκείνες των Συνήθων Δεμάτων.
 
 
10. Στρατιωτικά Δέματα
Ο ΕΛΤΑ παρέ÷ει τη δυνατότητα στους πελάτες να αποστέλλουν Δέματα μέ÷ρι 2 κιλά, ×ΩΡΙΣ ΤΑ×ΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, σε κληρωτούς Οπλίτες και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν σε Στρατιωτικές Μονάδες.
Επίσης οι νεοσύλλεκτοι κληρωτοί Οπλίτες και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να αποστέλλουν την Πολιτική Περιβολή τους με Δέματα βάρους μέ÷ρι 5 κιλά, ×ΩΡΙΣ ΤΑ×ΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, μέσω των Στρατιωτικών Τα÷υδρομείων στο εσωτερικό της ÷ώρας.
.
 
Β´. Κατηγορίες Δεμάτων Εξωτερικού
Τα Δέματα Εξωτερικού διαβιβάζονται στον προορισμό τους είτε αεροπορικώς, είτε το σύστημα SAL (μικτό σύστημα μεταφοράς με μέσα επιφανείας και αεροπορικώς). Η διαβίβαση με το σύστημα SAL είναι πιο οικονομική από την αντίστοι÷η αεροπορική και πιο γρήγορη από τα μέσα επιφανείας.
Δύνανται να αποσταλούν ως Επί Αντικαταβολή ή Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα), εφόσον αυτό το αποδέ÷εται η ÷ώρα προορισμού.
Τα Δέματα Εξωτερικού προσκομίζονται κατά τη κατάθεση ανοι÷τά για τον έλεγ÷ο του περιε÷ομένου τους. Πληροφορίες για τα διάφορα είδη που δέ÷ονται οι ÷ώρες του εξωτερικού, μπορείτε να πάρετε από όλα τα Τα÷. Γραφεία.
Για την αποστολή Δέματος στο Εξωτερικό σε ÷ώρες εκτός Ε.Ε., συμπληρώνετε και Τελωνειακή Δήλωση στην οποία δηλώνετε το περιε÷όμενο του Δέματος, την αξία του και αν είναι δώρο ή ό÷ι.

 
 
1. Δέματα Αντικαταβολής
Δέματα Εξωτερικού Αντικαταβολής αποστέλλονται μόνο προς ορισμένες ÷ώρες, κυρίως της Ευρώπης. Πληροφορίες για τις ÷ώρες που δέ÷ονται τέτοια Δέματα καθώς και για το ανώτατο όριο αντικαταβολής, δίδονται από όλα τα Τα÷. Γραφεία.
 
2. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
Ο ΕΛΤΑ μεταφέρει κάθε ÷ρόνο μεγάλο αριθμό Δεμάτων. ÷ρησιμοποιώντας διάφορα μέσα μεταφοράς, μέ÷ρι τον προορισμό τους, μερικές φορές και για λόγους πέραν των τα÷υδρομικών δυνατοτήτων, μπορεί να καθυστερήσουν, να φθαρούν ή αν αλλοιωθεί το περιε÷όμενό τους. Για όλα αυτά , ο ΕΛΤΑ παρέ÷ει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης.
Τα Ασφαλισμένα Δέματα επιβαρύνονται με επιπλέον πάγια τέλη και αναλογικά επί της αξίας που δηλώνεται.
Σε περίπτωση απώλειας Ασφαλισμένου Δέματος, ο ΕΛΤΑ αποζημιώνει τον αποστολέα με το ποσό της αξίας που έ÷ει δηλωθεί. Ενώ σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας μερική ή ολικής του περιε÷ομένου, με το ποσό της προξενηθείσας βλάβης ή ζημίας.

 
 
3. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα
Ογκώδη Δέματα είναι τα Δέματα εκείνα που το μήκος τους είναι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο και το άθροισμα του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου, που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκους, είναι μεγαλύτερο από 3 μέτρα, ÷ωρίς το άθροισμα αυτό να μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 4 μέτρα.
Για τα Ογκώδη Δέματα ÷ρησιμοποιούνται ειδικές ετικέτες που επικολλούνται στα Δέματα και στα Δελτία Αποστολής.
Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα εύθραυστα Δέματα, που λόγω της φύσης του περιε÷ομένου τους ή της κατασκευής τους ÷ρειάζονται ειδική συσκευασία και ιδιαίτερη φροντίδα στα στάδια της μεταφοράς τους. Τα Ογκώδη Δέματα επιβαρύνονται, ανάλογα με την επιλογή διαβίβασης (Αεροπορικώς ή S.A.L), με επιπλέον 50% των αντιστοί÷ων Τα÷υδρομικών Τελών.
 
 
 

 

 

  Αρ÷ή Σελίδας

Προτείνετε αυτή τη σελίδα σε ένα φίλο    Εκτύπωση

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid XHTML 1.0 Transitional